18.09.2009

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата чланом V Анекса 10 (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у вези са тумачењем горе наведеног Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када високи представник то оцијени неопходним, у рјешавању свих  проблема који се појаве у вези с имплементацијом цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да употреби свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горе наведеним, “доношењем обавезујућих одлука, када то оцијени неопходним”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) “мјере којима се обезбјеђује провођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Констатујући да снабдијевање Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине електричном енергијом није никада регулисано, нити је успостављен механизам који би омогућио дугорочно и задовољавајуће рјешење овог питања;

Узимајући у обзир да су питања од значаја за пренос и међународну трговину електричном енергијом регулисана Законом о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни  Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине ”, бр. 07/02 и 13/03), Законом о оснивању независног оператера система за преносни систем у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине ”, бр. 35/04) и Законом о оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине ”, бр. 35/04);

Узимајући у обзир такође да су питања од значаја за производњу, дистрибуцију, снабдијевање те трговање и посредовање у трговању електричном енергијом регулисана Законом о електричној енергији Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине ”, бр. 41/02 и 38/05) и Законом о електричној енергији Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 66/02, 29/03, 86/03, 111/04, 60/07, 114/07, 8/08 и 34/09);

Узимајући такође у обзир да, иако Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине имплицитно спада у оквире система преноса електричне енергије, нити једним од пет поменутих закона нису регулисани производња, дистрибуција, снабдијевање те трговање и посредовање у трговању електричном енергијом за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, нити је могуће да било које јавно или приватно предузеће у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине буде носилац лиценце потребне за обављање неке од наведених дјелатности;

С обзиром на то да у оквиру обавезне јавне услуге ентитетски произвођачи електричне енергије снабдијевају електричном енергијом све потрошаче у датом ентитету, али да немају никакву обавезу у односу на грађане и правна лица у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине;

Узимајући у обзир да је један од основних циљева свих прописа који се односе на електричну енергију успостављање јединственог тржишта електричне енергије, као и поуздано снабдијевање купаца квалитетном електричном енергијом без икакве дискриминације;

Свјестан да утолико што Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине нема властитих производних капацитета, не постоји економска оправданост за успостављање посебног регулатора за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, упркос потпуној одсутности регулативе у области производње, дистрибуције и снабдијевања за територију Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Констатујући да је ради претходно описаног стања Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине присиљен набављати електричну енергију за своје потрошаче на начин који није регулисан ни на државном, ни на ентитетском нивоу, а ни у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине;

Присјећајући се да су надлежни органи у Босни и Херцеговини у више наврата позивани да ријеше ово питање на начин да се обезбиједи регулисано снабдијевање електричном енергијом потрошача Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, те да је Управни одбор Савјета за провођење мира у свом комуникеу од 30. јуна 2009. године дао надлежним органима рок за рјешавање овог питања до 15. септембра 2009. године;

Жалећи што у наведеном року надлежни органи нису ни иницирали било какву активност за рјешавање овог питања, нити предложили било какво рјешење којим се обезбјеђује одговарајуће снабдијевање Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине електричном енергијом;

Сматрајући да једини изводљив и релевантан начин да се омогући надзор над обављањем свих дјелатности везаних за електричну енергију, да се пропише методологија за утврђивање цијена снабдијевања и да се омогући давање дозвола правним лицима која би се бавила одређеним активностима везаним за електричну енергију у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине јесте да се прошире надлежности Државне регулаторне комисије за електричну енергију;

Узимајући у обзир да утолико што тарифу за електроенергетске дјелатности као што су производња, дистрибуција, снабдијевање те трговање и посредовање у трговању електричном енергијом утврђују ентитетски регулатори, проширење надлежности Државне регулаторне комисије за електричну енергију би се односило само на утврђивање тарифа за услуге дистрибуције електричне енергије које би биле додане на тарифе већ утврђене од стране ентитетских регулатора;

Сматрајући да једини начин да се оствари јединство тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини јесте да се равномјерно распореде обавезе произвођача електричне енергије који имају капацитете те остварују вишкове поред утврђених обавезних количина, што је сагласно с препорукама Државне регулаторне комисије за електричну енергију;

Узимајући у обзир да је напријед наведено распоређивање могуће постићи искључиво измјенама Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије Босне и Херцеговине, ентитетских закона о електричној енергији, те одлука којима је успостављено правно лице које се бави електроенергетским дјелатностима у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине;

Узимајући у обзир и размотривши све наведено, високи представник доноси слиједећу

 

ОДЛУКУ

којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини

(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 07/02 и 13/03)

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу као што је предвиђено у члану 6. тог Закона, на привременом основу, све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

 

Сарајево, 18. септембра 2009.                                              Др. Валентин Инцко

Високи представник


 

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕНОСУ, РЕГУЛАТОРУ И ОПЕРАТЕРУ СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БОСНИ И ХЕЦЕГОВИНИ

(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 07/02 и 13/03)

 

Члан 1.

Члан 4. “Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК)”, став 4.1. “Оснивање и циљеви”, тачка (2) мијења се и гласи:

“Овим законом успоставља се Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) која има надлежност и одговорност над преносом електричне енергије, операцијама преносног система, међународном трговином електричном енергијом као и над питањем производње, дистрибуције и снабдијевања купаца електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине, а у складу с међународним нормама и стандардима Еуропске уније”.

 

Члан 2.

У члану 4. “Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК)”, став 4.2. “Обим надлежности”, додаје се нова тачка (2), која гласи:

“Међу надлежности Државне регулаторне комисије за електричну енергију у погледу Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине спадају:

a.       надзор и регулисање односа између производње, дистрибуције и снабдијевања с једне, и купаца електричне енергије укључујући трговце електричном енергијом, с друге стране;

b.      прописивање методологије и критерија за утврђивање цијена снабдијевања неквалификованих купаца електричне енергије;

c.       утврђивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифних ставова за неквалификоване купце;

d.      издавање и одузимање дозвола за производњу, дистрибуцију, снабдијевање и трговину електричном енергијом;

e.       издавање претходних дозвола за изградњу и дозвола за кориштење електроенергетских објеката намијењених производњи, дистрибуцији односно снабдијевању електричном енергијом;

f.        утврђивање општих услова за испоруку електричне енергије.”

 

Члан 3.

У члану 4. “Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК)”, став 4.8. “Тарифе”, тачка 1. иза подтачке 1. додаје се нова подтачка 2., која гласи:

“Тарифе за услуге производње, дистрибуције и снабдијевања сагласно одредбама члана 4.2. став (2) овог закона регулисаће и одобравати Државна регулаторна комисија за електричну енергију.”

 

Члан 4.

У члану 7. “Издавање лиценци”, 7.1. “Обухваћене активности”, мијења се тако да се на крају одредбе додаје нова тачка д., која гласи:

“д. активности производње, дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом правних лица са сједиштем у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.”

 

Члан 5.

Члан 8.“Тржиште” мијења се на начин да се додаје нови став 8.1. под насловом “Јединствено тржиште електричне енергије”, који гласи:

“Ради остварења циљева овог закона, а нарочито ради успостављања јединственог тржишта електричне енергије заснованог на слободном и равноправном приступу електропреносној мрежи, те заштите потрошача кроз континуирано снабдијевање електричном енергијом по дефинисаном стандарду квалитета, ентитетским законима о електричној енергији биће утврђена обавеза Електропривреде БиХ и Електропривреде РС на равномјерно снабдијевање Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине електричном енергијом у омјеру 50% према 50%.

Количине електричне енергије потребне за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине биће утврђене на основу Информације о предвиђеним годишњим потребама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине за електричном енергијом најкасније до краја септембра текуће године, за наредну годину.

Информација ће у утврђеном року бити достављена Државној регулаторној комисији за електричну енергију Босне и Херцеговине и Независном оператору система Босне и Херцеговине од стране титулара дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричном енергијом у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

У погледу обавезе снабдијевања Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у наредној години, произвођачи електричне енергије могу постићи договор о другачијем омјеру снабдијевања, најкасније до 30. октобра текуће године и о томе обавијестити надлежну ентитетску комисију за електричну енергију и Државну регулаторну комисију за електричну енергију. У одсуству таквог договора у утврђеном року, примјењује се омјер снабдијевања утврђен овим Законом.”

 

Члан 6.

Овај Закон одмах се објављује у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине” и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, а примјена обавезе снабдијевања електричном енергијом предвиђена одредбом члана 5., став 1. овог Закона почиње од 01. јануара 2010. године.