18.09.2009

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата чланом V Анекса 10 (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у вези са тумачењем горе наведеног Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када високи представник то оцијени неопходним, у рјешавању свих  проблема који се појаве у вези с провођењем цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да употреби свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горе наведеним, “доношењем обавезујућих одлука, када то оцијени неопходним”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) “мјере којима се осигурава провођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Констатујући да снабдијевање Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине електричном енергијом није никада регулисано, нити је успостављен механизам који би омогућио дугорочно и задовољавајуће рјешење овог питања;

Узимајући у обзир да су питања од значаја за пренос и међународну трговину електричном енергијом регулисана Законом о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни  Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине ”, бр. 07/02 и 13/03), Законом о оснивању независног оператера система за преносни систем у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине ”, бр. 35/04) и Законом о оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине ”, бр. 35/04);

Узимајући у обзир такође да су питања од значаја за производњу, дистрибуцију, снабдијевање те трговање и посредовање у трговању електричном енергијом регулисана Законом о електричној енергији Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине ”, бр. 41/02 и 38/05) и Законом о електричној енергији Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 66/02, 29/03, 86/03, 111/04, 60/07, 114/07, 8/08 и 34/09);

Узимајући такође у обзир да, иако Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине имплицитно спада у оквире система преноса електричне енергије, нити једним од пет поменутих закона нису регулисани производња, дистрибуција, снабдијевање те трговање и посредовање у трговању електричном енергијом за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, нити је могуће да било које јавно или приватно предузеће у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине буде носилац лиценце потребне за обављање неке од наведених дјелатности;

С обзиром на то да у оквиру обавезне јавне услуге ентитетски произвођачи електричне енергије снабдијевају електричном енергијом све потрошаче у датом ентитету, али да немају никакву обавезу у односу на грађане и правна лица у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине;

Узимајући у обзир да је један од основних циљева свих прописа који се односе на електричну енергију успостављање јединственог тржишта електричне енергије, као и поуздано снабдијевање купаца квалитетном електричном енергијом без икакве дискриминације;

Свјестан да утолико што Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине нема властитих производних капацитета, не постоји економска оправданост за успостављање посебног регулатора за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, упркос потпуној одсутности регулативе у области производње, дистрибуције и снабдијевања за територију Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Констатујући да је ради претходно описаног стања Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине присиљен набављати електричну енергију за своје потрошаче на начин који није регулисан ни на државном, ни на ентитетском нивоу, а ни у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине;

Присјећајући се да су надлежни органи у Босни и Херцеговини у више наврата позивани да ријеше ово питање на начин да се обезбиједи регулисано снабдијевање електричном енергијом потрошача Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, те да је Управни одбор Савјета за провођење мира у свом комуникеу од 30. јуна 2009. године дао надлежним органима рок за рјешавање овог питања до 15. септембра 2009. године;

Жалећи што у наведеном року надлежни органи нису ни иницирали било какву активност за рјешавање овог питања, нити предложили било какво рјешење којим се обезбјеђује одговарајуће снабдијевање Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине електричном енергијом;

Сматрајући да једини изводљив и релевантан начин да се омогући надзор над обављањем свих дјелатности везаних за електричну енергију, да се пропише методологија за утврђивање цијена снабдијевања и да се омогући давање дозвола правним лицима која би се бавила одређеним активностима везаним за електричну енергију у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине јесте да се прошире надлежности Државне регулаторне комисије за електричну енергију;

Узимајући у обзир да утолико што тарифу за електроенергетске дјелатности као што су производња, дистрибуција, снабдијевање те трговање и посредовање у трговању електричном енергијом утврђују ентитетски регулатори, проширење надлежности Државне регулаторне комисије за електричну енергију би се односило само на утврђивање тарифа за услуге дистрибуције електричне енергије које би биле додане на тарифе већ утврђене од стране ентитетских регулатора;

Сматрајући да једини начин да се оствари јединство тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини јесте да се равномјерно распореде обавезе произвођача електричне енергије који имају капацитете те остварују вишкове поред утврђених обавезних количина, што је сагласно с препорукама Државне регулаторне комисије за електричну енергију;

Узимајући у обзир да је напријед наведено распоређивање могуће постићи искључиво измјенама Закона о пријеносу, регулатору и оператеру система електричне енергије Босне и Херцеговине, ентитетских закона о електричној енергији, те одлука којима је успостављено правно лице које се бави електроенергетским дјелатностима у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине;

Узимајући у обзир и размотривши све наведено, високи представник доноси слиједећу

ОДЛУКУ

којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 66/02, 29/03, 86/03, 111/04, 60/07, 114/07, 8/08 и 34/09)

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу као што је предвиђено у члану 3. тог закона, на привременој основи, све док га Народна скупштина Републике Српске не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Службеном гласнику Републике Српске”.

  

Сарајево, 18. септембра 2009.                                              Др. Валентин Инцко                                                                                                             Високи представник


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ

(Службени гласник Републике Српске број 66/02, 29/03, 86/03, 111/04, 60/07, 114/07, 8/08 и 34/09)

 

Члан 1.

Члан 35. мијења се тако да се иза става (1) додају нови ставови (2), (3) и (4), који гласе:

“(2) Сагласно одредбама Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије Босне и Херцеговине, а ради осигурања јединственог тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини, те недискриминирајућег третмана грађана Босне и Херцеговине при дистрибуцији и снабдијевању електричном енергијом, овим Законом, те одговарајућим дозволама, утврђује се обавеза обезбјеђења потребних количина електричне енергије свим правним односно физичким лицима у надлежности Регулаторне комисије под једнаким условима. Изузетно од прописаног одредбом члана 54., а сагласно одредбама члана 63. овог Закона, Регулаторна комисија ће одговарајућом дозволом односно измјенама дозволе обухватити обавезу снабдијевања потрошача унутар Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине како је прецизирано одредбама ставова (3) и (4) овог члана.

(3) Електропривреда РС дужна је обезбиједити електричну енергију у довољним количинама неопходним за задовољавање потреба неквалификованих и квалификованих купаца у Републици Српској. Електропривреда РС дужна је обезбиједити и 50% електричне енергије за потребе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, сагласно Информацији о предвиђеним годишњим потребама која се доставља од стране Регулаторне комисије овом произвођачу, најкасније до 30. новембра текуће за наредну годину.

(4) Електропривреда РС ће обезбиједити електричну енергију у количини наведеној у ставу (3) овог члана, за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, по идентичним условима и то конкретно према тарифи која се примјењује на купце исте категорије у Републици Српској, с тим да ће се трошкови дистрибуције електричне енергије одузети од укупних трошкова. ”

Досадашњи став (2) постаје став (5).

Члан 2.

Одредба члана 11. став (4) Закона брише се.  

 

Члан 3.

Овај Закон одмах се објављује у “Службеном гласнику Републике Српске” и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а примјена обавезе снабдијевања електричном енергијом предвиђена одредбом члана 35., став (2), (3) и (4) овог Закона почиње од 01. јануара 2010. године.