19.08.2014

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Иви Андрићу-Лужанском Одлуком високог представника од 7. марта 2001. године

90/14

Својом Одлуком од 7. марта 2001.године (“Одлука из 2001.године”), високи представник је смијенио господина Иву Андрића-Лужанског с положаја делегата у Представничком дому Босне и Херцеговине. Господин Андрић-Лужански је такође престао бити потпредсједник политичке странке „ХДЗ БиХ“. Наведеном Одлуком такође је забрањено г. Андрићу-Лужанском обављање било које званичне, изборне или именоване јавне дужности и кандидовање на изборима те дужности унутар политичких странака (“забрана”). Одлуком из 2001. године је даље изричито утврђена могућност укидања забране према искључивом нахођењу високог представника.

На основу разматрања предмета г. Андрића-Лужанског, одлучио сам да ову забрану укинем. Господину Иви Андрићу-Лужанском се одлуком високог представника више не забрањује да обавља било коју званичну, изборну или именовану јавну дужност и кандидовање на изборима те дужност унутар политичких странака. Ради избјегавања сваке сумње, свака забрана која произлази из Одлуке из 2001. године овим се путем укида.

Овакав исход оправдавају начела правичности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите државне стабилности и права појединаца.

Овом Одлуком не доводи се у питање валидност Одлуке из 2001. године. Овом Одлуком не овлашћује се г. Андрић-Лужански да се врати на дужности са којих је смијењен на основу Одлуке из 2001. године. Такође, овом Одлуком, њему се не даје право на одштету по основу било које накнаде, других облика неостварених новчаних бенефиција или привилегија односно статуса које је изгубио као резултат Одлуке из 2001. године.

Ова Одлука не представља амнестирање него проспективно укидање Одлуке из 2001. године. Одлука из 2001. године се не брише и остаје као интегрални дио законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утиче на рјешење нити се њоме на други начин не прејудицира рјешење у било којем правном поступку који се води или ће се водити унутар или изван Босне и Херцеговине.

Уколико су одредбе ове Одлуке у супротности са домаћим законодавством у вези са било којим од предмета који су њом обухваћени, ова Одлука ће бити мјеродавна. Одлуке високог представника имају већу правну снагу и предност у односу на домаће законодавство које је с њима у супротности. Овом законодавном изјавом декларативно се обухваћају постојеће и будуће одлуке високог представника.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не захтијева предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Ова Одлука се објављује одмах у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине” и “Службеном гласнику Републике Српске”.

Сарајево, 19. августа 2014.
Др. Валентин Инцко
Високи представник