05.03.2012 OHR

Обавијест о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Николи Ловриновићу Одлуком високог представника, од 8. јула 2005. године

Својом Одлуком од 8. јула 2005.године (“Одлука из 2005.године”), високи представник је смијенио господинаНиколу Ловриновићасафункције министра просвјете Средњeбосанског кантона. Наведном Одлуком такође је забрањено г. Ловриновићукандидовање на изборимаили обављање било које извршне функције на било ком нивоу (“забрана”). Одлуком из 2005. године је даље изричито утврђена могућност укидања забране према искључивом нахођењу високог представника.

На основу пажљивог разматрања предмета г. Ловриновићаи након што је закључено да више не постоје разлози за његовосмјењивање, те да он више не представља пријетњу за имплементацију мира, институционалну цјеловитост односно демократију у Босни и Херцеговини, одлучио сам да ову забрану укинем. Николи Ловриновићусе овим изричито дозвољава обављањезваничне, изборнеили именоване јавне функције, кандидовање на изборима и обављањефункцијеу политичким странкама.

Овакав исход оправдавају начела правичности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите државне стабилности и права појединаца.

Овом Одлуком не ставља се у питање валидност одлуке из 2005. године. Овом Одлуком се не овлашћује г. Ловриновићда се аутоматски врати на функцију са које је смијењен на основу Одлуке из 2005. године. Такође, овом Одлуком, њему се не даје право на одштету по основу било које накнаде, других облика неостварених новчаних бенефиција или привилегија односно статуса које је изгубиокао резултат Одлуке из 2005. године.

Ова Одлука не представља амнестирање него проспективноукидање Одлуке из 2005. године. Одлука из 2005. године се не брише и остаје као интегрални дио законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утиче на право високог представника да поново смијени г. Ловриновићауколико се установи да је исти, токомбудућег вршења јавне функције, прекршиосвоју заклетву да ће поштовати Устав Босне и Херцеговине и поступати у складу с Општим оквирним споразумом за мир у Босни и Херцеговини, заклетву која је слободно дата као условкоји претходи укидању забране.

Овом се Одлуком не утиче на рјешење нити се њоме на други начин не прејудицира рјешење у било којем кривичном поступку који се води или ће се водити унутар или изван Босне и Херцеговине.

Уколико су одредбе ове Одлуке у супротности с домаћим законодавством у вези са било којим од предмета који су њом обухваћени, ова Одлука ће бити мјеродавна. Одлуке високог представника имају већу правну снагу и предност у односу на домаће законодавство које је с њима у супротности. Овом законодавном изјавом се декларативно обухваћају постојеће и будуће одлуке високог представника.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не захтијева предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Ова Одлука се објављује одмах у “Службеним новинамаФедерације Босне и Херцеговине”.

Сарајево, 5 марта 2012.

Др. Валентин Инцко
Високи представник