30.05.2008

Налог о одузимању путних исправа лица која опструишу или пријете да опструишу процес провођења мира

03/08

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилном провођењу Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

С обзиром да се Законом о путним исправама Босне и Херцеговине односно Законом о личним картама држављана Босне и Херцеговине предвиђа могућност одузимања путних исправа или изрицања забране кориштења личних карата за прелазак државне границе, у циљу спречавања активности које опструишу или пријете да опструишу процес провођења мира који се одвија под окриљем Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

НАЛОГ

Овим се налаже:

  1. Лицима наведеним у овдје достављеном прилогу, који чини саставни дио овог Налога, забрањује се прелазак граница Босне и Херцеговине у сврху изласка из Босне и Херцеговине.
  1. Путне исправе издане лицу наведеном у прилогу овог Налога одмах се одузимају.
  1. Лична карта издата лицу наведеном у прилогу овог Налога одузима се и одмах замјењује потврдом а потом привременом личном картом из члана 2, став (3) Закона о личним картама држављана Босне и Херцеговине.
  1. Гранична полиција Босне и Херцеговине дужна је предузети радње с циљем да спријечи лица наведена у прилогу овог Налога да напусте територију Босне и Херцеговине. Сваки службеник Граничне полиције који се сусретне с лицем које покушава напустити територију Босне и Херцеговине дужан је одмах одузети путне исправе тог лица према тачки 2 и 3 овог Налога и предузети све разумне мјере неопходне у циљу спречавања лица да пређе границу. Службеници Граничне полиције су такође дужни одузети, на основу тачке 2 и 3 овог Налога, путне исправе лица наведеног у прилогу овог Налога које се налази изван територије Босне и Херцеговине на дан доношења овог Налога а које покушава да уђе. Тим лицима ће улазак у Босну и Херцеговину бити допуштен након што њихове путне исправе буду одузете.
  1. Полиција Републике Српске, полиција Федерације Босне и Херцеговине и кантона у Федерацији Босне и Херцеговине, као и полиција Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, дужни су предузети неодложне радње у циљу одузимања путних исправа и личних карата лица наведених у прилогу овог Налога која бораве или пребивају у подручју њихове надлежности.
  1. Све путне исправе одузете у складу с овим налогом обавезно се шаљу органима који су их издали, а о чињеници да је одузимање извршено обавезно се извјештава високи представник.
  1. Овај налог донесен је у складу са овлаштењима датим високом представнику у Анексу 10 Општег оквирног споразума за мир и не доноси се супституисањем било којег домаћег органа власти. Овај налог се изравно примјењује. Свака појединачна радња и мјера потребна за реализацију овог Налога сматраће се прописно и на одговарајући начин предузетом како је претходно речено.
  1. Ради отклањања сумње, овим се изричито изјављује и указује да је овдје садржане одредбе Налога, сваку појединачно и све заједно, утврдио високи представник према свом међународном мандату и да стога не подлијежу изношењу пред нити одлучивању од стране судова Босне и Херцеговине ни судова њених ентитета или било гдје другдје, те да се ни пред којим судом, никада, не може покренути поступак у вези са обавезама чије извршење из њих проистиче.
  1. Овај Налог ступа на снагу одмах.

Сарајево, 30. мај 2008.

Мирослав Лајчáк

Високи представник