19.08.2014

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Бериславу Пушићу Одлуком високог представника од 11. октобра 2000. године

87/14

Својом Одлуком од 11. октобра 2000.године (“Одлука из 2000.године”), високи представник је смијенио господина Берислава Пушића као Предсједавајућег Комисије за деминирање. Наведеном Одлуком такође је забрањено г. Пушићу обављање било које званичне или именоване дужности (“забрана”). Одлуком из 2000. године је даље изричито утврђена могућност укидања забране према искључивом нахођењу високог представника.

На основу разматрања предмета г. Пушића, одлучио сам да ову забрану укинем. Господину Бериславу Пушићу се одлуком високог представника више не забрањује да обавља било коју Званичну или именовану дужност. Ради избјегавања сваке сумње, свака забрана која произлази из Одлуке из 2000. године овим се путем укида.

Овакав исход оправдавају начела правичности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите државне стабилности и права појединаца.

Овом Одлуком не доводи се у питање валидност Одлуке из 2000. године. Овом Одлуком не овлашћује се г. Пушић да се врати на дужности са којих је смијењен на основу Одлуке из 2000. године. Такође, овом Одлуком, њему се не даје право на одштету по основу било које накнаде, других облика неостварених новчаних бенефиција или привилегија односно статуса које је изгубио као резултат Одлуке из 2000. године.

Ова Одлука не представља амнестирање него проспективно укидање Одлуке из 2000. године. Одлука из 2000. године се не брише и остаје као интегрални дио законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утиче на рјешење нити се њоме на други начин не прејудицира рјешење у било којем правном поступку који се води или ће се водити унутар или изван Босне и Херцеговине.

Уколико су одредбе ове Одлуке у супротности са домаћим законодавством у вези са било којим од предмета који су њом обухваћени, ова Одлука ће бити мјеродавна. Одлуке високог представника имају већу правну снагу и предност у односу на домаће законодавство које је с њима у супротности. Овом законодавном изјавом декларативно се обухваћају постојеће и будуће одлуке високог представника.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не захтијева предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Ова Одлука се објављује одмах у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

Сарајево, 19. августа 2014.
Др. Валентин Инцко
Високи представник