HADŽIĆI

 

Hadzici, Ostala vojna imovina, SFRJ - SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NAROD. ODBRANU Zovik, Ostala vojna imovina, SFRJ-SAV.SEKR.ZA NARODNU ODBRANU BEOGRAD Zovik, Vojna imovina-perspektivna, SFRJ-SAV.SEKR.ZA NARODNU ODBRANUN BEOGRAD
Zunovnica, Ostala vojna imovina, SFRJ-SAV.SEKR.ZA NARODNU ODBRANU Binjezevo, Ostala vojna imovina, SFRJ-SAV.SEKR.ZA NARODNU ODBRANU Zunovnica, Ostala vojna imovina, SFRJ-SAV.SEKR.ZA NARODNU ODBRANU
Binjezevo, Sekretarijat unutrasnjih poslova, REPUBLICKI SUP Drozgometva, Ostala vojna imovina, SFRJ-SAV.SEKR.ZA NARODNU ODBRANU BEOGRAD Hadzici, Sekretarijat unutrasnjih poslova, OPSTINSKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRASNJE POSLOVE
Rastelica, Ostala drzavna imovina, DS REPUBLICKI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD SARAJEVO Hadzici, Stabovi teritorijane odbrane, OPSTINSKI STAB TO Pazaric, Vojna imovina-perspektivna, SFRJ-SAV.SEKR.ZA NARODNU ODBRANU
Hadzici, Ostala vojna imovina, SFRJ-SAV.SEKR.ZA NARODNU ODBRANU