01.06.2015 OHR

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU NOVE WEB STRANICE OHR-a

OHR poziva kvalifikovane profesionalne kompanije da dostave ponude za dizajn i razvoj nove web stranice Ureda visokog predstavnika u Sarajevu i prenos dokumenata i ostalih materijala sa stare na novu web stranicu.

Sadržaj tenderske dokumentacije:

I) Uvodne informacije
II) Uslovi dostave ponuda
III) Vlasništvo i intelektualno vlasništvo
IV) Odabir ponuđača i dodjela ugovora
V) Dostavljanje ponuda i rokovi
VI) Opis posla

I Uvodne informacije

Postojeća OHR web stranica (www.ohr.int) je napravljena 2001 i treba biti zamijenjena sa novom i modernijom web stranicom. Naša web stranica ima 4 jezičke verzije. Na njoj se nalazi više od 49,000 dokumenata organiziranih u Microsoft SQL Server bazi podataka, koja radi na Windows Server 2003 / .NET Framework 3.5. koristeći ASP.NET. Na stranici se također nalazi više od 2,000 slika i 500 video klipova. Svi postojeći podaci, tabele, slike, video klipovi i drugi sadržaji trebaju biti prenešeni/konvertovani u novi SQL RDBMS/file system. Struktura postojeće baze podataka će biti obezbijeđena.

II Uslovi dostave ponuda

Ponuda treba biti na engleskom ili lokalnom jeziku u originalu i jednoj kopiji.

Ponuda mora sadržavati sljedeće informacije:

 1. Ime i adresu kompanije, kontakt telefon, e-mail i ime kontakt osobe.
 2. Opis i metodologiju ponuđenih usluga.
 3. Vrijeme potrebno za razvoj nove web stranice.
 4. Detaljne uslove garancije.
 5. Listu i opis najmanje 5 drugih web stranica, sa kontakt detaljima, koje je kompanija razvija u zadnje tri godine.
 6. Detaljni CV ključnih članova tima
 7. Detaljni pregled troškova i uslove plaćanja u KM ili EUR, bez PDV-a.
 8. Ponuda mora biti važeća 90 dana, a cijena nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.
 9. OHR će platiti PDV u skladu sa Zakonom o PDV-u.

III Vlasništvo i intelektualno vlasništvo

Kompanija će predati kompletan izvorni kod, skripte i strukturu baze podataka za novu web stranicu kao i druge materijale potrebne za nadogradnju i održavanje web stranice od strane OHR-a.

OHR će steći vlasništvo nad web stranicom, izvornim kodom, software-om, bazom podataka i uputstvima za upotrebu, u njihovom stvarnom obliku, te pravo korištenja prema svom nahođenju.

IV Odabir ponuđača i dodjela ugovora

Ponude će biti razmatrane od strane OHR-a na osnovu dostavljenog opisa i metodologije, profesinalnog iskustva ključnih članova tima, cijene, potrebnog vremena, prethodnog iskustva i drugih relevantnih elemenata. OHR može intervjuisati ponuđače.

Ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču s obzirom na sljedeće kriterije:

Tehnička ponuda (70%)

 • Iskustvo i stručnost kompanije: 25%
 • Opis i metodologija rada: 25%
 • Iskustvo i stručnost ključnih članova tima: 20%

Finansijska ponuda (30%)

OHR zadržava pravo da stupi u pregovore sa bilo kojim ponuđačem ili da okonča tender bez dodjele ugovora. OHR neće snositi bilo koje troškove ponuđača u procesu pripreme ponuda.

V Dostavljanje ponuda i rokovi:

Tehnička i finansijska ponuda trebaju biti dostavljene u posebnim kovertama jasno označenim sa Tehnička ponuda i Finansijska ponuda. Obje koverte trebaju zajedno biti stavljene u kovertu sa oznakom “ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – WEB STRANICA ” i dostavljene najkasnije do18. juna 2015. u 12:00 sati na sljedeću adresu:

OHR
Head of Logistics
Emerika Bluma 1
71000 Sarajevo,
Bosna i hercegovina

Pitanja:

Smatramo da imate sve informacije potrebne za pripremu ponude, a sva eventualna pitanja i zahtjevi za pojašnjenja se mogu dostaviti jedino šefu Odjela logistike na e-mail tender@ohr.int i ne drugim zaposlenicima OHR-a. U interesu je svih kompanija da registriraju svoju namjeru da dostave ponudu kako bi svi dobili odgovore na bilo koje pitanje postavljeno od strane drukih ponuđača. Registraciju možete izvršiti na e-mail: tender@ohr.int do 12. Juna 2015.

VI Opis posla

Tehničke kompetencije kompanije i ključnih članova tima

 • Najmanje 5 godina iskustva u razvoju sličnih web stranica;
 • Sveobuhvatno iskustvo u razvoju web stranica, grafičkog dizajna, i implementaciji bogatih, user-friendly i velikih web stranica
 • Sveobuhvatno iskustvo sa CMS;
 • Napredno poznavanje rada sa HTML, DHTML uključujući style sheets, obrascima, kompleksnim tabelama i mapiranjem slika;
 • Odlično poznavanje web server tehnologija;
 • Odlično znanje o razvojnim platformamam baza podataka uključujući MySQL, SQL server;
 • Potrebno je poznavanje JavaScript jezika, te zavidno razumijevanje problema koji se mogu javiti pri učitavanju stranice u različitim web preglednicima;
 • Znanje o W3C standardima kao što su XHTML, standardima pristupa, standardima dijeljenja sadržaja kao što su RSS/RDF i Open Archives Initiative;

Opis nove web stranice OHR-a

Stranica treba biti izrađena u sistemu za samostalno upravljanje sadržajem (Content Management System – CMS). Od kompanije se očekuje izrada rješenja koje će sadržavati CMS i SQL bazu instaliranu na web serveru. Nova stranica mora očuvati kontinuitet sa postojećom strukturom kategorija i numerizacijom dokumenata u SQL bazi.

Odabrano rješenje mora omogućiti službenicima OHR-a da sami i po svojoj želji bez dodatnih troškova kreiraju, mijenjaju ili nadopunjuju bilo koju vrstu sadržaja na stranici (uključujući i korisničko sučelje). Pod tim se podrazumijevaju i intervencije u izbornicima, izmjene i dodavanje kategorija, dodavanje ili oduzimanje modula i sl.

Stranica mora omogućavati višejezičnost (4 jezičke varijante), vremensko definiranje objave sadržaja, uređivanje sadržaja putem WYSIWYG editora, fleksibilno povezivanje srodnih sadržaja iz različitih kategorija, PDF konverziju, printanje i slanje sadržaja putem e-maila, te mora biti prilagođena za dijeljenje na društvenim mrežama. Web stranica OHR-a mora zadržati postojeće četiri jezičke verzije: englesku, bosansku, hrvatsku i srpsku (ćiriličnu). Primarni jezik je engleski; u slučaju da nedostaje bilo koja od lokalne tri varijante, prikazuje se sadržaj na engleskom jeziku.

CMS mora podržavati mogućnosti pretraživanja i RSS dijeljenja. Sadržaji koji se objavljuju mogu biti fiksni ili dinamički, sve dinamičke sadržaje mora biti moguće kategorizirati u proizvoljnom broju kategorija i proizvoljnoj hijerarhiji. Svaka kategorija mora imati mogućnost selektivnog pretraživanja po datumu, mjesecu i godini, kao što je to slučaj na postojećoj web stranici OHR-a.

Odabrano rješenje treba sadržavati centralnu bazu medijskih sadržaja (audio, video, fotografije), sa mogućnošću uploada fotografija kroz CMS, te prijedlog za integraciju postojećih galerija u novo sučelje.

Izrada jednog ili više prijedloga idejnog rješenja konačnog izgleda i korisničkog sučelja stranice sastavni je dio tendera. Prijedlog, odnosno prijedlozi dizajna prilažu se uz ponudu. Dizajn stranice treba zadržati strukturu sa tri kolone, uz dodatak dviju ili više horizontalnih traka za izbornike i grafičke elemente na vrhu i dnu stranice. Osnovni sadržaj nalazi se u centralnoj koloni. Izbornici su po značaju raspoređeni u horizontalnim trakama, te lijevoj i desnoj koloni. Preferiraju se statični izbornici. Pri izradi prijedloga dizajna preporučuju se varijante bijele, plave, žute i sive (boje na zastavama BiH, EU ili UN-a).

Ponuda treba uključiti mobilnu verziju web stranice kao opciju. Cijena mobilne verzije web stranice treba biti prikazana odvojeno.

Logo OHR-a dostupan je na sljedećem linku:
http://www.ohr.int/ohr-info/photos/images/ohr-logo3-a.jpg.

Stranica mora posjedovati i dio stranice koji je otvoren samo za registrirane korisnike. Registrirani korisnici su unaprijed poznata i statična grupa korisnika koju definiše OHR te nije potreban dodatni servis za samostalnu registraciju/prijavu novih koriniska. Potrebno je da dokumenti koji se postavljaju na ovaj zaštićeni dio stranice mogu biti ažurirani kroz CMS od strane osobe koja upravlja sadržajem stranice, te dostupni za preuzimanje registriranim korisnicima.

Odabrani ponuđač mora biti u mogućnosti pružiti usluge održavanja i tehničke podrške u smislu osiguravanja tehničke ispravnosti i nadgledanja rada web stranice, optimizacije i backupa baze podataka. Po izradi web stranice odabrani ponuđač mora, u obliku treninga i pisane upute, osigurati osposobljavanje korisnika za samostalno korištenje CMS-a.

Do konačnog puštanja u rad nove web stranice, neophodno je osigurati neometan rad postojeće stranice u punom kapacitetu.

Web hosting nije potrebno uključiti u ponudu.

Struktura sadržaja na web stranici