06.02.2009

Nalog supervizora kojim se privremeno obustavljaju isplate plata i naknada zastupnicima u Skupštini Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi data stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog (“Tribunal za Brčko”);

Posebno imajući u vidu ovlasti date supervizoru stavkom 24 Dopunskeodluke Tribunala za Brčko od 15. ožujka 1998. godine u čijem relevantnom dijelu se navodi da “supervizor … ima ovlasti jednake onima koje su, prema Bonskoj konferenciji od prosinca 1997., date visokom predstavniku, uključujući pravo da smijeni bilo koje zvanično lice koje, po mišljenju supervizora, neadektavno surađuje sa njegovim naporima da obezbijedi poštivanje Dejtonskog sporazuma, učvrsti demokratske ustanove u oblasti i revitalizira lokalno gospodarstvo”; i imajući u vidu stavak XI.2 zaključaka Bonske konferencije o implementiranju mira koja je održana 09. i 10. prosinca 1997. godine u kojoj se navodi da visoki predstavnik (a time, sukladno stavku 24 Dopunske odluke, i supervizor) može izdavati “obvezujuće odluke, kada on smatra za neophodno … [koje] mogu uključivati aktivnosti protiv osoba koje obavljaju javnu službu”;

Nadalje sukladno stavcima 13 i 67 Konačne odluke, kojima se propisuje da će nadležnost Arbitražnog tribunala postojati sve dok “supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne obavijesti Tribunal (…) da te institucije (Brčko Distrikta) funkcioniraju efikasno i po svemu sudeći trajno”;

Podsjećajući da su izbori za Skupštinu Brčko Distrikta održani 05. listopada 2008. godine i da su na tim izborima zastupnici dobili mandat da u prihvatljivom vremenskom roku konstituišu novu Skupštinu kako bi izabrali predsjednika Skupštine, zamjenika predsjednika Skupštine i gradonačelnika te time stvorili uvjete da bude formirana nova Vlada koja bi služila interesima Distrikta i njegovih stanovnika;

Podsjećajući da nakon što su izbori održani više političkih stranaka je tražilo pomoć od mog osoblja i mene kako bismo olakšali razgovore između političkih stranaka da bi sukladno Konačnoj odluci i Statutu Brčko Distrikta mogla da bude formirana održiva i zakonita vladajuća koalicija koja podržava Distrikt;

Nadalje podsjećajući da me je nepostojanje napretka u formiranju nove vladajuće koalicije već jednom primoralo da interveniram putem mojih naloga supervizora od 23. prosinca 2008. godine i 31. prosinca 2008. godine kojima je omogućeno privremeno financiranje institucija Distrikta i obezbjeđeno neophodno financiranje socijalnih davanja i sudskih presuda;

Izražavajući razočaranje zbog toga što je, unatoč unaprijed datim uvjeravanjima svih političkih stranaka da će formirati “koncentracionuvladu” sastavljenu od svih političkih stranaka zastupljenih u Skupštini, što bi bilo jedino izvodljivo i održivo rješenje, konstitutivna sjednica Skupštine dva puta sazivana i prekidana uz kršenje Poslovnika o radu Skupštine, a da nije postignut dogovor u svezi sa kandidatima za pozicije predsjednika Skupštine, zamjenika predsjednika Skupštine i gradonačelnika;

Izražavajući zabrinutost zbog toga što se svakim danom bez nove vlasti i proračuna nanosi dodatna šteta Distriktu i povjerenju stanovnika u njegove institucije, uključujući i negativan utjecaj na živote i egzistenciju hiljada ljudi, dok za to vrijeme Vlada u tehničkom mandatu i dalje radi bez parlamentarne kontrole;

Imajući na umu da gdin Mirsad Đapo, koji je prihvatio mandat zastupnika u Skupštini i koji obnaša dužnost gradonačelnika u tehničkom mandatu, snosi podjednaku odgovornost kao i ostali zastupnici, ali da za sada prima platu u svojstvu gradonačelnika;

Izražavajući riješenost da ne prihvatim da zastupnici SkupštineDistriktaizbjegavajusvojuodgovornosti krše osnovne propise iz Poslovnika o radu Skupštine Brčko Distrikta podrivajući time institucijeDistriktatenatajnačin dovodeći u opasnost ispunjenje Konačne odluke;

Nakon što sam stoga odlučio da je neophodno zastupnike u Skupštini Brčko Distrikta smatrati odgovornima što nisu odlučno postupali:

 

Ovim putem nalažem sljedeće:

1.      Isplate plata i naknada zastupnika u Skupštini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koje se isplaćuju iz proračuna Brčko Distrikta odmah se obustavljaju sve dok ne budu imenovani predsjednik Skupštine, zamjenik predsjednika Skupštine i gradonačelnik sukladno Statutu Brčko Distrikta i Poslovniku o radu Skupštine Brčko Distrikta. Ova obustava isplata se ne odnosi na redovne uplate doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, poreza i naknada za materijalne troškove koji su nastali kao rezultat obnašanja njihovih dužnosti, a koji se plaćaju iz skupštinskih financijskih sredstava zamaterijalnetroškove.

2.      Isplata plate gradonačelniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koja se isplaćuje iz proračuna Brčko Distrikta odmah se obustavlja sve dok ne budu imenovani predsjednik Skupštine, zamjenik predsjednika Skupštine i gradonačelnik sukladno Statutu Brčko Distrikta i Poslovniku o radu Skupštine Brčko Distrikta. Ova obustava isplate se ne odnosi na redovne uplate doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, poreze i naknade za materijalne troškove koji su nastali kao rezultat obnašanja dužnosti gradonačelnika, a koji se plaćaju iz financijskih sredstava zamaterijalnetroškove.

3.      Direkcija za financije Brčko Distrikta će odmah obustaviti sve isplate plata i naknada sukladno stavcima 1 i 2 ovog naloga, uključujući i plate i naknade za siječanj 2009. godine.

4.      Bez obzira na obustavu isplate plata naloženu stavkom 1 ovog naloga, zastupnici će nastaviti da revnosno obnašaju sve svoje dužnosti koje imaju kao članovi Skupštine Brčko Distrikta. Ukoliko bilo koji zastupnik Skupštine Brčko Distrikta na bilo koji način prekrši svoje stalne obveze iz ovog stavka, zastupnik koji predsjedava Skupštinom Brčko Distrikta će me o tome izvijestiti pismenim putem nakon čega mogu biti preduzete daljnje mjere.

5.      Svi javni zvaničnici, državni službenici i namještenici u Brčko Distriktu preduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog bude u potpunosti implementiran.

6.      Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.

7.      Kako bi se otklonile bilo kakve nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve zakone i pravne akte koji nisu sukladno ovom nalogu, u mjeri u kojoj je to potrebno da bi ovaj nalog bio u potpunosti implementiran.

8.      Ovaj nalog supervizora objavljuje se bez odlaganja u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

9.      Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakveneusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

 

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
v.d.  visokog predstavnika