21.10.2004

Koncept i sadržaj

Od 1. januara 2004.godine odgovornost za implementaciju Aneksa VII Opšteg Okvirnog Sporazuma za mir u potpunosti leži u rukama bh. vlasti. Ovo je rezulat brojnih aktivnosti i reformi poduzetih proteklih godina s ciljem stvaranja održivog okvira za implementaciju Aneksa VII za domaće institucije.

Ovo znači, između ostalog, da će građani BiH surađivati sa novim partnerima u procesu korištenja svojih prava iz Aneksa VII.  S ciljem da pruži osnovne informacije, uključujući adrese na koje se građani BiH mogu obratiti sa pitanjima u vezi Aneksa VII, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, u saradnji sa Uredom visokog predstavnika je izdalo oglas i letak sa ciljem informiranja građana BiH u vezi nedavnog prenosa odgovornosti.

Sadržaj: OglasLetak