27.02.2007 PIC SB

Komunike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira

 Nastaviti sa ostvarivanjem napretka

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira sastao se u Briselu 26. i 27. februara 2007. godine. U sklopu zasjedanja, Odbor je održao sastanke i sa članovima Predsjedništva BiH i predsjedavajućim Vijeća ministara BiH.

U skladu sa odlukom iz juna 2006. godine, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je razmotrio pitanje zatvaranja OHR-a, za što su se pripreme odvijale još od sredine 2006. godine.

U razmatranju ovog pitanja, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira uzeo je u obzir i pažljivo razmotrio situaciju u BiH i regionu na osnovu procjene koju je dao visoki predstavnik. Nakon pažljivog razmatranja situacije, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira odlučio je da neće potvrditi zatvaranje OHR-a u ovom momentu. 

OHR ne prestaje sa radom, nego nastavlja vršiti svoj mandat u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, a posebno njegovim Aneksom 10, osiguravajući puno poštivanje Mirovnog sporazuma. U skladu sa općim konsenzusom članova Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, cilj je zatvaranje OHR-a do 30. juna 2008. godine. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira složio se da će ponovo razmotriti situaciju na sastancima koje će održati u oktobru 2007. i februaru 2008. godine. [1]

Tranzicija i dalje ostaje kao cilj. Svrha produženja mandata OHR-a jeste da se tranzicija izvrši u najkraćem mogućem vremenu. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira ponovo je potvrdio da je u interesu svih da BiH preuzme punu odgovornost za svoje poslove. Politika preuzimanja odgovornosti od strane domaćih organa i dalje ostaje prevashodni princip. Međunarodna zajednica će pomoći Bosni i Hercegovini da što prije preduzme konačne korake da izađe iz procesa implementacije mira a uđe u proces euro-atlantskih integracija.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pružio je podršku ambicioznom reformskom planu koji je utvrdilo Vijeće ministara i izrazio očekivanja u pogledu ostvarenja konkretnih pomaka u narednom periodu.

Upravni odbor je podvukao da neće tolerirati bilo kakve pokušaje podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Politički direktori su prepoznali stabilnu sigurnosnu situaciju i ponovo potvrdili da je Bosna i Hercegovina priznata suverena država čiji teritorijalni integritet je zagarantiran Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira primjećuje sa zabrinutošću da su domaći faktori u BiH osporili radnje koje su preduzete na osnovu Dejtona i rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a u skladu sa Poglavljem VII. Upravni odbor podsjeća sve institucije da se međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine iz Općeg okvirnog sporazuma za mir i Povelje Ujedinjenih nacija moraju poštovati. On poziva visokog predstavnika da, u tijesnoj koordinaciji sa ambasadorima Upravnog odbora, poduzme odgovarajuće radnje kako bi osigurao da BiH ispunjava ove međunarodne obaveze.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je podvukao da će potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) između EU i BiH biti od suštinskog značaja. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira ponovo je pozvao institucije u BiH i političke partije da ispune uslove za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira primio je k znanju odluke koje je nedavno donijela Evropska unija u pogledu Ureda i mandata specijalnog predstavnika EU, koje stupaju na snagu 1. marta. Odbor očekuje stalnu razmjenu informacija u pogledu odgovarajućih uloga OHR-a i specijalnog predstavnika EU.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira zadužio je visokog predstavnika da utvrdi revidiran plan rada usredsređen na preostale zadatke implementacije Dejtonskog sporazuma i na konsolidaciju reformi institucija na državnom nivou, potrebnih za stabilnost i održivost Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira zatražio je da visoki predstavnik do kraja marta pripremi budžet koji treba da usvoje ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozdravio je činjenicu da su političke partije u BiH pokrenule razgovore na osnovu izvještaja Direkcije za reformu policije. Lideri u BiH su dužni postići sporazum. Razgovori se moraju nastaviti i sve strane se moraju pridržavati obaveza koje su preuzele političkim sporazumom postignutim u oktobru 2005. godine, a posebno tri principa EU koja su u tom sporazumu sadržana. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira očekuje da državna i entitetske vlade postignu sporazum o izvještaju zajedno sa predloženim Sporazumom o implementaciji i vremenskim rokovima prije sredine marta. Izvještaj je moguće mijenjati, ali samo u skladu sa tri principa EU. Nema dovoljno vremena da se pregovara o novom konceptu za ustroj policije. Propuštanje martovskog roka moglo bi rezultirati značajnim odlaganjima u pogledu potpisivanja Sporazuma o stabilizaiciji i pridruživanju. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je pozdravio ponudu visokog predstavnika/specijalnog predstavnika EU datu strankama da će im pružiti pomoć u postizanju dogovora. 

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozvao je organe vlasti u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj, da ulože nove napore na ispunjavanju svojih međunarodnih i dejtonskih obaveza u pogledu pune saradnje sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) – uključujući i vršenje proaktivne uloge u hapšenju svih osoba optuženih za ratni zločin, a posebno Radovana Karadžića i Ratka Mladića, te njihov transfer u Hag kao i proaktivno djelovanje na uništavanju njihovih kriminalnih mreža podrške.

Upravni odbor je primio k znanju presudu koju je Međunarodni sud pravde donio u predmetu primjene Konvencije o sprečavanju genocida (Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore), a posebno činjenicu da države imaju obavezu da sarađuju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu. Upravni odbor poziva sve strane da iskoriste okončanje ovoga predmeta i pomire se sa prošlošću, kao i da prihvate činjenicu da je u Srebrenici počinjen genocid. Ovo je prilika da se krene naprijed, radi na pomirenju i usredsredi na pitanja koja su važna za budućnost građana ovih država.    

Upravni odbor je konstatirao da je nacrt zakona o odnosima između Distrikta Brčko i Bosne i Hercegovine pripremljen za razmatranje i usvajanje od strane organa BiH. Upravni odbor je ponovo konstatirao da bi nacrt zakona osigurao Distriktu sredstvo za zaštitu svojih interesa u relevantnim državnim institucijama i podsjetio da je takav zakon potreban da bi se stvorili uslovi za okončanje režima supervizije. 

Upravni odbor je izrazio zabrinutost da, uprkos prethodnih urgencija za prihvatljivo rješenje pitanja raspodjele prihoda od PDV-a, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje još uvijek nije utvrdio način za sistematsko rješenje ovog pitanja. Upravni odbor je ponovio svoja nadanja da se ovo pitanje još uvijek može riješiti pregovorima i zaključio da bi usvajanje nacrta zakona i srodnih ustavnih i zakonskih odredbi, kao i pravično rješenje spora u pogledu raspodjele prihoda, trebalo voditi ka povlačenju svih tužbi koje se trenutno nalaze pred sudom. 

Upravni odbor poziva organe Grada Mostara da u potpunosti implementiraju arbitražnu odluku specijalnog izaslanika i odluke visokog predstavnika u cilju poduzimanja potrebnih koraka na okončanju implementacije Statuta Grada Mostara. Ujedinjenje Mostara je od suštinskog značaja i ostaje i dalje prioritet za Ured visokog predstavnika.

Upravni odbor je naglasio da je ustavna reforma hitan prioritet za unapređenje funkcionalnosti Države Bosne i Hercegovine. Upravni odbor je pozdravio uključenje ustavne reforme kao jednog od prioritetnih ciljeva nove vlade.

Upravni odbor je apelirao na vladu da unaprijedi proces ustavne reforme: prvo, da odluči o tome kako krenuti naprijed sa paketom ustavnih amandmana koje su šest političkih stranaka dogovorile u martu 2006. godine. Upravni odbor je ponovo potvrdio svoj stav da rano usvajanje paketa predstavlja pozitivan prvi korak i osnovu na kojoj će se uspostaviti sveobuhvatniji proces do sredine 2007. godine, koji će pomoći Bosni i Hercegovini da ispuni uslove koji su potrebni da ona postane moderna evropska država. U tom kontekstu, Upravni odbor je dao snažnu podšku radu visokog predstavnika/specijalnog predstavnika EU i Sjedinjenih Američkih Država na omogućavanju provođenja ustavne reforme, i pozdravio opredijeljenost Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u zajedničkim naporima usmjerenim na pružanje podrške daljoj ustavnoj reformi.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira cijeni mnoga postignuća koja su visoki predstavnik i njegovo osoblje ostvarili do sada. U produženom periodu, OHR će usredsrediti napore na okončanje tranzicije do pune domaće odgovornosti. Politički direktori su izrazili podršku visokom predstavniku u periodu do isteka njegovog mandata 30. juna 2007. godine.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira će se ponovo sastati na nivou političkih direktora u Sarajevu u junu 18. i 19. juna 2007. godine.[1]Rusija nije bila u mogućnosti da se pridruži konsenzusu i donijet će zaključke u skladu sa Rezolucijom 1722 Vijeća sigurnosti UN-a, uzimajući u obzir gore navedeno.