18.08.1999

ANEKS KONAČNE ODLUKE

Arbitraza za oblast Brcko

ARBITRAZNI TRIBUNAL ZA SPOR OKO MEDJU-ENTITETSKE GRANICE U OBLASTI BRCKO

ANEKS KONACNE ODLUKE

Arbitraza za oblast Brcko

Federacija Bosne i Hercegovine

protiv

Republike Srpske

Zastupnici:

Za Federaciju Bosne i Hercegovine Frank McCloskey
Edward O. Delaney
Mark J. Dinsmore
Barnes & Thornburg

Jay D. Zeiler
Akin, Gump, Strauss
Hauer i Feld

Za Republiku Srpsku Nikola Kostich
Styler, Kostich, LeBell
Dobroski i McGuire

Dr Radomir Lukic

ANEKS (Preradjeni tekst, stanje 18. avgusta)

 1. Status stanovnika Distrikta

  Svaki sadasnji ili buduci stanovnik Distrikta koji je bio drzavljanin jednog od entiteta prije uspostavljanja Distrikta i dalje ostaje drzavljanin tog entiteta. Sto se tice svih drugih stanovnika Distrikta, ukljucujuci lica rodjena nakon uspostavljanja Distrikta, Supervizor moze Statutom vlasti Distrikta, nakon sto je uzeo u obzir relevantne zakone BiH, da odredi da svako takvo lice ima pravo da izabere u odgovarajuce vrijeme drzavljanstvo jednog ili drugog entiteta. Nakon uzimanja u obzir relevantnih zakona BiH, Supervizor takodje moze u Statut Distrikta da unese mehanizam kojim bi se svakom stanovniku Distrikta dozvolilo da promijeni entitetsko drzavljanstvo, bez obzira na mjesto boravka u Distriktu. Entiteti ne smiju nametati stanovnicima Distrikta vojne ili druge obaveze, niti stanovnici Distrikta smiju da dobrovoljno sluze vojnu obavezu u entitetima. Statut Distrikta ili naknadni zakonodavni akti Distrikta mogu da stvore sistem alternativne obaveze koju bi stanovnici Distrikta sluzili umjesto sluzenja vojnog roka u entitetu. Nijedan stanovnik Distrikta koji promijeni mjesto boravka i odseli se iz Distrikta nije podlozan sluzenju vojnog roka u entitetima.

 2. Skupstina Distrikta

  Sve zakonodavne odgovornosti vlasti Distrikta su povjerene Skupstini Distrikta. To su one odgovornosti koje su bitne za funkcionisanje Distrikta kao jedinice lokalne samouprave. Ukupan broj clanova, sastav i nacin izbora Skupstine odredjen je Statutom vlasti Distrikta. Prvi izbor clanova Skupstine ce biti odrzan kada to odredi Supervizor. Svi izbori se odrzavaju u skladu sa odredbama dolenavedene stavke 9. Nakon izrade Statuta Distrikta i do prvih izbora u Distriktu, Supervizor moze da raspusti postojece Skupstine u Distriktu i da ih integrise tako da mogu sluziti kao zakonodavno i savjetodavno tijelo Supervizoru i vlastima Distrikta. Supervizor odredjuje velicinu i sastav ovog tijela.

 3. Izvrsni odbor

  Sve izvrsne funkcije vlasti Distrikta su povjerene Izvrsnom odboru, pod uslovom da Statut i sam Odbor mogu na odgovarajuci nacin razdijeliti izvrsne funkcije Odbora. Nakon izrade Statuta Supervizor moze da raspusti postojeca administrativna tijela unutar Distrikta i da ih integrise u novo prelazno administrativno tijelo ciju ce velicinu i sastav odrediti Supervizor. Statut moze da sadrzi odredbe koje ce osigurati, kako prilici, da clanovi Izvrsnog odbora i/ili sekretari Distrikta budu strucno i tehnicki kvalifikovani za svoje funkcije.

 4. Pravosudje i kazneni sistem

  Statut odredjuje strukturu pravosudnog sistema Distrikta. U prvo vrijeme Supervizor odredjuje broj funkcija u pravosudju, ali Skupstina Distrikta taj broj naknadno moze da promijeni uz saglasnost Supervizora. Sudovi Distrikta su nezavisni i imaju opstu jurisdikciju. Supervizor imenuje prve (a) clanove pravosudja Distrikta, i (b) tuzioca i zamjenike tuzioca. Sto se tice naknadnih imenovanja, Statutom Distrikta se uspostavlja Komisija za pravosudje, koja je odgovorna za imenovanje, vrijeme namjestenja i razrjesenja sa duznosti sudija i tuzilaca u skladu sa zakonima Distrikta. Sva ovakva imenovanja i razrjesenja sa duznosti moraju imati odobrenje Supervizora. Sve osobe imenovane na ove polozaje moraju imati strucne kvalifikacije.

  Statutom Distrikta se unutar vlasti Distrikta formira Odjeljenje za pravosudje Distrikta, koje preuzima administrativne funkcije trenutno u nadleznosti Ministarstava pravosudja entiteta. Odjeljenje za pravosudje Distrikta ce imati pravobranioca Distrikta koji zastupa pravne interese Distrikta.

  Dok se ne formira zatvor u Distriktu, svaka osoba osudjena na kaznu zatvora svoju kaznu sluzi u zatvorima entiteta ciji je drzavljanin, iako Supervizor u interesu pravde moze izdati nalog za neki drugi oblik odsluzenja zatvorske kazne. Pojedinac bez entitetskog drzavljanstva moze sa odobrenjem Supervizora biti zatvoren u bilo kojem entitetu. Ovakva upotreba entitetskih zatvorskih objekata ce biti dogovorena sporazumom izmedju Distrikta i entiteta. Distrikt unutar svojih granica obezbjedjuje pritvor.

 5. Komisija za reviziju zakona

  Supervizor osniva i imenuje Komisiju za reviziju zakona, koja je odgovorna za predlaganje novih i modifikacije postojecih zakona da bi se stvorio odgovarajuci jedinstveni sistem zakona u cijelom Distriktu. Komisijom predsjedava pravnik iz medjunarodne zajednice, i ona sadrzi predstavnike oba entiteta. Preporuke Komisije se predaju Skupstini na usvajanje, a nakon toga ih odobrava Supervizor. Ako Skupstina ne ucini ono sto treba, Supervizor moze odluciti o preporukama Komisije nakon sto se konsultovao sa odgovarajucim zvanicnicima iz BiH i entiteta.

 6. Sprovodjenje javnog reda i mira

  Statutom se osnivaju policijske snage Distrikta, koje preuzimaju funkcije svih policijskih snaga koje se trenutno nalaze u Distriktu, ukljucujuci uniformisanu policiju, pogranicnu policiju i finansijsku policiju. Medjunarodna policija Ujedinjenih Nacija (UN IPTF) ce i dalje imati kontrolu nad policijskim snagama Distrikta u skladu sa Aneksom 11 Dejtonskog mirovnog sporazuma. U Statutu jasno stoji da je glavna odgovornost policijskih snaga Distrikta ne samo svakodnevno obezbjedjivanje javnog reda i mira u cijelom Distriktu, nego i osiguravanje potpune slobode kretanja unutar Distrikta sa osobitim naglaskom na slobodu kretanja izmedju istocnog i zapadnog dijela Republike Srpske i izmedju Federacije i Hrvatske.

  Statut ce takodje osigurati uspostavljanje saradnje izmedju policijskih snaga Distrikta i policijskih vlasti entiteta. Dogovori ove vrste su pod nadzorom Medjunarodne policije Ujedinjenih Nacija (UN IPTF) i moraju biti odobreni od strane Supervizora. Dogovori ukljucuju i pravo na “potjeru” za osumnjicenim za krivicna djela. U skladu sa odredbama stava 40 Konacne odluke, policajci entiteta mogu (1) uci u Distrikt radi konsultacija sa policijskim snagama Distrikta i (2) proci kroz Distrikt dok su na sluzbenoj duznosti, a uz odobrenje Supervizora i/ili Medjunarodne policije Ujedinjenih Nacija (UN IPTF).

  Na celu policijskih snaga Distrikta nalazi se sef policije koji podnosi izvjestaj Izvrsnom odboru. Supervizor imenuje prvog sefa policije i njegovo/njeno osoblje. Naknadna imenovanja i odluke o zaposljavanju bice donesene u skladu sa Statutom Distrikta i naknadno donesenim zakonima Distrikta, uz odobrenje Supervizora. Policijske snage Distrikta, pod vodjstvom sefa policije, izvrsavace sve administrativne funkcije koje trenutno unutar Distrikta vrse Ministarstva unutarnjih poslova entiteta.

 7. Carinska sluzba

  Upravljanje carinskim poslovima, ukljucujuci ubiranje carinskih dazbina, unutar Distrikta odredjeno je Statutom. Supervizor, uz konsultacije sa Izvrsnim odborom, odredjuje da li je najbolji pristup uspostavljanje nezavisne carinske sluzbe Distrikta, ili dodjeljivanje svih ili dijela carinskih poslova privatnim ili javnim organizacijama putem ugovora, ili je neki treci pristup vise primjeren situaciji. Kada stupe na funkciju, carinske vlasti Distrikta bice odgovorne za pregovore sa relevantnim vlastima BiH i entiteta oko odgovarajuce raspodjele carinskih prihoda.

 8. Oporezivanje i finansijska pitanja

  A. Oporezivanje

  Nakon konsultacija sa predstavnicima OHR-a, BiH i oba entiteta, Supervizor Statutom odredjuje odgovarajuci poreski sistem u Distriktu, ukljucujuci administraciju i ubiranje poreza. Razmotrice se pitanje da li treba stvoriti nezavisnu poresku sluzbu Distrikta, ili ubiranje poreza i poresku administraciju treba dodijeliti vanjskim privatnim ili javnim organizacijama putem ugovora. U skladu sa odredbama Statuta, Skupstina Distrikta je odgovorna za donosenje odgovarajucih poreskih zakona, koji moraju imati odobrenje Supervizora. Nakon sto sa odredjenim datumom, kojeg odredjuje Supervizor, na snagu stupi poreski sistem Distrikta, stanovnici Distrikta vise nisu podlozni oporezivanju ni u jednom od entiteta, osim ako tako nije odredjeno poreskim zakonima Distrikta.

  Supervizor ima ovlastenje da sve privredne aktivnosti na podrucju trznice “Arizona” potpuno uskladi sa relevantnim poreskim zakonima.

  B. Budzet

  Izvrsni odbor Distrikta, pod vodjstvom Supervizora, odgovoran je za pripremu godisnjeg budzeta Distrikta. Prije izbora Skupstine Distrikta, Supervizor ima ovlastenje da usvoji budzet Distrikta. Nakon toga budzet se predaje Skupstini Distrikta na usvajanje. U slucaju da se Supervizor ne slaze sa budzetom koji je usvojila Skupstina, Supervizor vrsi konsultacije sa Skupstinom, ali ostaje krajnji autoritet u slucaju da se neslaganja ne mogu razrijesiti. Opci cilj Distrikta jeste da se finansira od lokalno ubranih prihoda i od sredstava dobijenih raspodjelom carinskih prihoda kao sto je navedeno u stavci 7. U slucaju da Supervizor zakljuci da postoji ili da ce doci do “manjka” izmedju prihoda i rashoda koje je on odobrio u budzetu, vlastima BiH se moze uputiti apel za dobijanje dodatnih sredstava. Ukoliko se potrebni dodatni prihodi ne mogu dobiti na neki drugi nacin, bice obezbijedjeni od strane entiteta, i to dvije trecine od strane Federacije i jedna trecina od strane RS, osim ako Suprevizor ne odredi ili se ne dogovori drugacije. Izvrsni odbor Distrikta je odgovoran za realizaciju budzeta.

 9. Glasanje

  Svaki stanovnik Distrikta, koji je drzavljanin BiH i koji prema relevantnim izbornim zakonima i propisima ima pravo da glasa u Distriktu, imace pravo da glasa: (a) na izborima u Distriktu za Skupstinu i sve druge izborne funkcije Distrikta; (b) na entitetskim izborima za Predsjednistvo BiH i za Predstavnicki dom BiH, time sto ce glasati u entitetu ciji je drzavljanin; i (c) na izborima entiteta ciji je drzavljanin. Sto se tice izbora u Distriktu koji bi se mogli odrzati prije izrade Statuta Distrikta, Supervizor odredjuje pravila koja su u skladu (koliko on misli da treba da budu) sa relevantim zakonima i propisima koji regulisu izbore, a prvi izbori odrzavaju se pod nadzorom OSCE-a. Kod svih naknadnih izbora u Distriktu, izborna pravila i pravo na glasanje uspostavljeno Statutom Distrikta u skladu su (koliko Supervizor misli da treba da budu) sa relevantnim zakonima i propisima koji regulisu izbore, a Supervizor odredjuje nacin nadziranja naknadnih izbora. Prilikom uspostavljanja izbornog sistema Distrikta Supervizor moze da odabere bilo koji izborni mehanizam koji, po njegovom misljenju, pospjesuje potpunu i pravicnu zastupljenost svih elemenata multi-etnickog stanovnistva Distrikta.

 10. Simboli

  Skupstina Distrikta odredjuje sve simbole Distrikta, pod uslovom da su svi simboli politicki i etnicki neutralni i da dobiju konacno odobrenje Supervizora. Distrikt nema drugu zastavu osim zastave Bosne i Hercegovine. Zastave oba entiteta mogu se izlagati unutar Distrikta, ali samo uz zastavu BiH. Zastava jednog entiteta nece se izlagati ukoliko se ravnopravno ne izlozi zastava drugog entiteta. Latinica i cirilica koriste se ravnopravno za sve zvanicne svrhe. Svaki stanovnik Distrikta ima pravo da zatrazi izdavanje zvanicnih dokumenata na bilo kojem od tri zvanicno priznata jezika, i ima pravo da koristi bilo koji od tih jezika u zvanicnim i svim drugim prepiskama. Vlasti Distrikta su odgovorne za izdavanje licne karte Distrikta u skladu sa zakonima BiH i statutarnim odredbama koje je odobrio Supervizor, a upotreba pasosa bice pod kontrolom zakona BiH.

 11. Nastavni plan i program

  Nakon osnivanja i konsultovanja sa Savjetodavnim odborom za obrazovanje, u kome ce zastupljenost biti izbalansirana a strucnost medjunarodna, Supervizor ce izvrsiti integraciju obrazovnog sistema Distrikta, uskladiti nastavne planove i programe unutar Distrikta, i osigurati uklanjanje nastavnog materijala za koji on smatra da nije dosljedan ciljevima stvaranja demokratskog multi-etnickog drustva u Distriktu. Sve dok Supervizor ne odredi drugacije, svaka skola u Distriktu nastavlja da koristi svoj postojeci nastavni plan i program. Svaki stanovnik Distrikta ima jednak pristup odgovarajucem obrazovanju bez diskriminacije, a i nastavnicko osoblje se zaposljava takodje bez diskriminacije. Supervizor je taj koji donosi konacnu odluku o pitanjima kao sto su ova za cijelo vrijeme supervizije, a nakon tog perioda ovo ovlastenje ce biti u rukama Izvrsnog odbora.

 12. Drustvena/javna imovina

  Vlasti Distrikta upravljaju svom drustvenom/javnom imovinom unutar Distrikta, i imaju ovlastenje, uz odobrenje Supervizora, da vrse privatizaciju drustvene/javne imovine u skladu sa primjenjivim zakonima BiH. Drustvenom/javnom imovinom u Distriktu se ne smije raspolagati osim ako je to u skladu sa zakonima BiH i uz odobrenje Supervizora.

 13. Kretanje vojske kroz Distrikt

  Clan 42 Konacne odluke odredjuje da se, nakon zavrsetka mandata SFOR-a, vojnim snagama entiteta dozvoljava prolaz kroz teritoriju Distrikta samo “u skladu sa zakonima BiH i Distrikta”. Da bi se razjasnila namjera ove odredbe, Tribunal ovdje treba da naznaci da se zakoni BiH ili Distrikta ne trebaju sprovoditi ili nametati tako da bezrazlozno sprecavaju svako predlozeno kretanje vojnih snaga, cija svrha i cilj jeste da dozvoli kretanje snaga iz razloga koji nisu agresivne prirode.

Office of the High Representative