19.12.2007

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja pomenutog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II.1(d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem visoki predstavnik “pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u svezi s civilnom provedbom”;

Pozivajući se se na stavak XI. 2. Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji glede tumačenja Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim”, u svezi s određenim pitanjima, uključujući (sukladno točki (c) ovoga stavka) i “mjere u svrhu osiguranja provedbe Mirovnog sporazuma na čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Prisjećajući se također da se Deklaracijom Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, donesenom na razini političkih direktora, u Sarajevu 24. rujna 2004. godine, zahtijevalo iznalaženje “trajnog rješenja” u svezi s “pitanjem državne imovine”;

Konstatirajući da je, na osnovu pomenute Deklaracije, Povjerenstvo za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom (u daljem tekstu: Povjerenstvo), u čijem se sastavu nalaze stručnjaci predstavnici iz oba entiteta Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine, formirano u prosincu 2004. godine Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05, u daljem tekstu: Odluka);

Smatrajući da je Povjerenstvo, sukladno navedenoj Odluci, bilo zaduženo za, između ostalog, predlaganje zakona kojima se uređuje utvrđivanje imovine koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kojima se određuju njihova prava vlasništva i upravljanja državnom imovinom;

Podsjećajući da se Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” 18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07) privremeno zabranjuju raspolaganja državnom imovinom do stupanja na snagu gore spomenutih zakona o vlasničkim pravima i upravljanjem državnom imovinom, ili do 31. prosinca 2007. godine, ovisno o tome što nastupi ranije;

Nadalje smatrajući, da je u suklano članku 4a pomenute Odluke Povjerenstvo dodatno zaduženo da odlučuje po zahtjevima “o izuzimanju određene državne imovine od zabrane propisane zakonima o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske”;

Imajući na umu zaključak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvojen na 11. sjednici održanoj 24. svibnja 2007. godine, kojim je pozvalo na pregovore s vladama entiteta i Brčko Distrikta u pravcu postizanja sporazuma o državnoj imovini među vladama, i kojim je pozvan pravobranitelj Bosne i Hercegovine da poduzme mjere kojima se osigurava zaštita državne imovine, uključujući i putem pripreme odgovarajućih zakona;

Prisjećajući se da je u svojoj Deklaraciji od 19. lipnja 2007. godine, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira izrazio duboko nezadovoljstvo činjenicom da “državni i entitetski organi u tri godine nisu uspjeli postići sporazum o raspolaganju državnom imovinom”;

Prisjećajući se također da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira na sastanku održanom 30. i 31. listopada ove godine podsjetio “tri premijera na hitnu potrebu da se između vlada postigne sporazum o ovom pitanju i traži od visokog predstavnika da poduzme sve odgovarajuće mjere kako bi se ovo pitanje riješilo”;

Uz žaljenje što privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom prestaje 31. prosinca 2007. godine, sukladno Odluci Visokog predstavnika o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom  Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj 74/07), prije stupanja na snagu gore pomenutih zakona o pravima vlasništva i nadležnostima za upravljanje Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u svezi s državnom imovinom;

Nadalje žaleći zbog nepostizanja vidljivog napretka od strane vlasti države, entiteta i Brčko Distrikta do danas u pravcu postizanja sporazuma o podjeli državne imovine, te o novom zakonu kojim bi se ova materija regulirala ubuduće;

Uvažavajući zahtjev od 18. prosinca 2007. godine koji je visokom predstavniku uputio Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za produžetak privremene zabrane kako bi se omogućilo dodatno vrijeme za Bosnu i Hercegovinu, entitete i Brčko Distrikt da postignu sporazum o spomenutoj raspodjeli imovine, te da donesu nove zakone;

Priznajući da je za zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i njezinih administrativnih jedinica od potencijalne štete koju bi predstavljalo dalje raspolaganje državnom imovinom prije donošenja odgovarajućih zakona potrebno još jedno produženje važenja zakona kojima se privremeno zabranjuje raspolaganje državnom imovinom od strane Bosne i Hercegovine, entiteta ili svih njezinih administrativnih jedinica;

Uzevši u obzir, konstatirajući, te imajući na umu sve prethodno spomenuto, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

 Zakon o izmjenama i dopunama nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Navedeni Zakon stupa na snagu  kao zakon Bosne i Hercegovine na dan predviđen u članku 2. tog Zakona.

Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uspostavljanju Povjerenstva za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05), izmijenit će se i dopuniti kako bi se uskladila s ovim zakonom.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

 

Sarajevo, 19. prosinca 2007.                                                    Miroslav Lajčak
                                                                                                  Visoki predstavnik
 
 
 
 

ZAKON

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOJ ZABRANI RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

U članu 4. Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 18/05 i 29/06, 85/06, 32/07, 41/07 i 74/07) riječi: “31. prosinca 2007. godine”, mijenjaju se riječima: “3. lipnja 2008. godine”.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.