18.09.2009

Odluka kojom se donosi Zakon o raspodjeli, namjeni i korištenju financijskih sredstava dobivenih po Aneksu “C” Sporazuma o pitanjima sukcesije

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum za mir), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i člankom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u svezi s civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenom, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Konstatirajući da nadležni organi u Bosni i Hercegovini još nisu uspjeli da uspostave sustavni zakonodavni mehanizam za raspodjelu financijskih sredstava koja pripadaju Bosni i Hercegovini po osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, (u daljem tekstu: Sporazum o sukcesiji) (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/01), između države i drugih razina vlasti, te za utvrđivanje odgovarajućeg korištenja ovih sredstava;

Prisjećajući se da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine do sada usvojila samo djelomična rješenja o raspodjeli i korištenju financijskih sredstava, uključujući donošenje Zakona  o namjeni i korištenju dijela imovine koju je Bosna i Hercegovina dobila po Sporazumu o pitanjima sukcesije (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 11/02), prema kojemu su sredstva u iznosu od 156.011.373,15 KM dodijeljena Bosni i Hercegovini prema stopi od 13%, Federaciji Bosne i Hercegovine prema stopi od 46%, a Republici Srpskoj prema stopi od 25%, dok je preostalih 16% plasirano u kapitalne rezerve kod Centralne banke Bosne i Hercegovine;

Prisjećajući se također da su 2. ožujka 2009. godine, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine i ministar financija Republike Srpske potpisali Protokol o privremenoj raspodjeli sredstava dobivenih po osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije, (u daljem tekstu: Protokol), prema kojemu su se suglasile da privremeno raspodjele 170.892.841,01 KM u novčanim sredstvima dobivenim po Sporazumu o sukcesiji “u skladu s načelima koja se primjenjuju prema Zakonu o namjeni i korištenju dijela imovine koju je Bosna i Hercegovina dobila na osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije;”

Bez obzira na spomenuti Zakon o namjeni i korištenju dijela imovine koju je Bosna i Hercegovina dobila po Sporazumu o pitanjima sukcesije, kojim je ustupljen dio sredstava iz Sporazuma o sukcesiji između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske prema stopama od 13%, 46%, odnosno 25%, Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je Zaključak 9. ožujka 2009. godine u kojem se izražava podrška Protokolu između državnog i entitetskih ministarstava, ali kojim je propisano da će dio sredstava iz sukcesije utvrđen Protokolom biti raspodijeljen prema stopi od 65% za Federaciju Bosne i Hercegovine i 35% za Republiku Srpsku;

Konstatirajući također da je na temelju spomenutog Zaključka Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine, 2. travnja 2009. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo Odluku o privremenoj raspodjeli dijela imovine Bosne i Hercegovine dobivene prema Sporazumu o pitanjima sukcesije, (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 34/09), kojom se potvrđuje prethodno spomenuti Protokol i određuje da 170.584.245.841,01 KM u sredstvima iz sukcesije bude raspodijeljeno isključivo između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, prema stopi od 65% odnosno 35% sve dok se ne donese zakon kojim se utvrđuju konačne stope raspodjele, te predviđa da se Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje koristi za osiguranje povrata svih sredstava koja eventualno budu neophodna za realiziranje konačne raspodjele precizirane takvim zakonom;

Prisjećajući se pisma visokog predstavnika od 20. travnja 2009. godine upućenog predsjedatelju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u kojem je visoki predstavnik konstatirao da je isključenje države iz raspodjele sredstava iz sukcesije na temelju Zaključka Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine i Odluke Vijeća ministara proturječno stopama raspodjele obuhvaćenim u Zakonu o namjeni i korištenju dijela imovine koju je Bosna i Hercegovina dobila po Sporazumu o pitanjima sukcesije iz 2002. godine, i u kojem je visoki predstavnik konstatirao da takvo isključenje “predstavlja zabrinjavajući presedan za buduće slučajeve raspodjele ovih sredstava” u svjetlu obveza Bosne i Hercegovine koje proističu po osnovu Aneksa“C” Sporazuma o sukcesiji koje bi se mogle nadoknaditi iz ovih sredstava, od kojih bi jedan dio mogao prispjeti ove godine;

Prisjećajući se također spomenutog pisma visokog predstavnika od 20. travnja 2009. godine u kojem je visoki predstavnik također konstatirao da je Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine takođe isključen iz privremene raspodjele sredstava iz sukcesije koju je odobrilo Vijeće ministara, i u kojem je visoki predstavnik podsjetio Vijeće ministara da je “takvo sistematsko isključenje Brčko Distrikta iz ovakvih sporazuma dovelo do pokretanja postupka 2005. godine pred Arbitražnim tribunalom za rješavanje spora oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog, i da se ponovno pokretanje sličnih postupaka ne može isključiti”;

Svjestan pisma koje je 14. svibnja 2009. godine uputio supervizor za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine predsjedatelju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u kojem je naglasio da je “Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine sastavni dio fiskalnog sustava Bosne i Hercegovine koji sudjeluje u ubiranju prihoda od indirektnih poreza, koji je ispunjavao i dalje ispunjava svoje obveze koje proističu iz vanjskog i unutarnjeg duga Bosne i Hercegovine (…) te stoga ima pravo da sudjeluje u ovoj raspodjeli sredstava iz sukcesije kako bi mogao da ispunjava svoje nadležnosti sukladno odlukama Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog i Ustavom Bosne i Hercegovine”;

Imajući u vidu komunike od 30. lipnja 2009. godine, prema kojem je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira konstatirao da entiteti još uvijek nisu ispunili svoje preostale obveze iz odluka Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog u pogledu rješavanja, između ostalog, pitanja “udjela Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u zlatu i drugim prihodima iz sredstava SFRJ, te pozvao entitete, i državu po potrebi, da riješe ova pitanja najkasnije do 15. rujna 2009. godine;”

Bez obzira na nacrt Zakona o raspodjeli, namjeni i korištenju financijskih sredstava dobivenih po Aneksu “C” Sporazuma o pitanjima sukcesije, koji je donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 14. rujna 2009. godine, kojim se predviđa raspodjela, namjena i korištenje financijskih sredstava koje je Bosna i Hercegovina dobila po Sporazumu, organi vlasti Bosne i Hercegovine nisu uspjeli da u potpunosti reguliraju udio Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u zlatu i drugim prihodima od sredstava iz sukcesije u roku do 15. rujna 2009. godine koji je utvrdio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira;

Uz žaljenje što neuspjeh da se riješe neriješena pitanja na koja je ukazao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, uključujući i udio Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u zlatu i drugim prihodima od sredstava iz sukcesije predstavlja dugotrajnu štetu za institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Uzevši u obzir, konstatirajući, te imajući na umu sve prethodno spomenuto, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o raspodjeli, namjeni i korištenju financijskih sredstava dobivenih po Aneksu “C” Sporazuma o pitanjima sukcesije

Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članku 11. tog Zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo, 18. rujna 2009.

 

Dr. Valentin Inzko

Visoki predstavnik

 

ZAKON O RASPODJELI, NAMJENI I KORIŠTENJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA DOBIVENIH PO ANEKSU „C“  SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

 

Članak 1.

(Predmet zakona)

Ovim Zakonom utvrđuje se raspodjela, namjena i korištenje financijskih sredstava koje je Bosna i Hercegovina dobila po Aneksu „C“ Sporazuma o pitanjima sukcesije, koji je ratificiran Odlukom o ratifikaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine – Međunarodni ugovori“, broj 10/01). (u daljem tekstu: Sporazum).

 

Članak 2.

(Vrste financijskih sredstava)

Financijska sredstva koja je Bosna i Hercegovina dobila po Aneksu „C“ Sporazuma su novčana sredstva, sredstva od prodaje monetarnog zlata, vrijednost dionica, dividendi i kamata.

 

Članak 3.

(Novčana sredstva)

Novčana sredstva predstavljaju sredstva koja Bosni i Hercegovini pripadaju po Aneksu „C“  Sporazuma, a koja su deponovana na posebnim escrow računima kod Centralne banke Bosne i Hercegovine.

 

Članak 4.

(Sredstva od prodaje zlata)

Monetarno zlato prenosi se u Centralnu banku Bosne i Hercegovine i konvertira se u novčani oblik prodajom na domaćem i inozemnom tržištu na osnovu procjene Centralne banke Bosne i Hercegovine i Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine u svezi s najpovoljnijim vremenom i uvjetima prodaje.

Odluka o ustupanju imovine Bosne i Hercegovine dobivene kroz Sporazum o pitanjima sukcesije i njezinog konvertiranja u novčani oblik koju je donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 12. siječnja 2006. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 14/06 i 21/06) ovim Zakonom stavlja se van snage.

 

Članak 5.

(Dionice i dividende)

Vrijednost dobivenih dionica i dividendi utvrđuje se na način i u uvjetima redovitog burzanskog poslovanja.

 

Članak 6.

(Kamate)

Kamate po osnovu oročenja novčanih sredstava dobivenih suglasno Sporazumu u domaćim i inozemnim bankama predstavljaju novčana sredstva koja zajedno s glavnicom čine dio ukupne mase sredstava dobivenih po osnovu Sporazuma o sukcesiji.

 

Članak 7.

(Vrijeme i uvjeti prodaje)

Vijeće ministara će na preporuku Ministarstva financija i trezora po potrebi odlučiti o najpovoljnijem vremenu i uvjetima prodaje.

 

Članak 8.

(Raspored financijskih sredstava)

Sva financijska sredstava koja Bosna i Hercegovina dobije po osnovu Aneksa “C” Sporazuma bit će raspodijeljena prema sljedećim stopama:

a.         Bosna i Hercegovina – 10%;

b.         Federacija Bosna i Hercegovina – 58%;

c.         Republika Srpska – 29%; i

d.         Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine – 3%.

Prema instrukciji koju donese Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, financijska sredstva dobivena prema Sporazumu raspoređuju se sukladno stopama propisanim u stavku 1. ovog članka.

 

Članak 9.

(Namjena financijskih sredstava)

Financijska sredstava dobivena po osnovu Sporazuma namijenjena za potrebe institucija Bosne i Hercegovine koristit će se, između ostalog, za izmirenje obveza koje proizlaze iz Aneksa “C” Sporazuma, kao i u druge svrhe za koje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese odluku.

Entiteti i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine koristit će financijska sredstva dobivena sukladno ovom Zakonu, za izmirenje obveza koje proizlaze iz Aneksa “C” Sporazuma, kao i za izmirenje obveza po osnovu računa stare devizne štednje u sukladno važećem zakonu, te u druge svrhe za koje mjerodavne vlade donesu odluke.

 

Članak 10.

(Raspoređena sredstva)

Poravnanje i prijenos sredstava prethodno već raspoređenih sukladno Odluci o privremenoj raspodjeli dijela imovine Bosne i Hercegovine dobivene po Sporazumu o pitanjima sukcesije(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine,” br. 34/09), prema kojoj je iznos od 170.892.841,07 KM raspoređen na Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku, izvršit će se vraćanjem tih sredstava na raspolaganje institucijama Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u pripadajućim iznosima, a suglasno odgovarajućim stopama propisanim u članku 8. ovog Zakona.

Prema prethodno spomenutoj Odluci, 111.080.346,70 KM bilo je dano na raspolaganje Federaciji Bosne i Hercegovine, a 59.812.494,37 KM bilo je dano na raspolaganje Republici Srpskoj. Sukladno konačnim stopama raspodjele propisanim u članku 8. ovog Zakona, Federacija Bosne i Hercegovine dobila je 11.962.498,88 KM više nego što joj prema utvrđenom udjelu pripada, dok je Republika Srpska dobila 10.253.570,46 KM više nego što joj prema utvrđenom udjelu pripada.

Povrat viškova sredstava koje su dobili Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska sukladno ovom članku, te poravnanje konačne raspodjele financijskih sredstava na ime institucija Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine utvrđenih u članku 8., realizirat će se putem tekućih prihoda u okviru Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje, i to na sljedeći način:

a.         17.089.284,11 KM će se preraspodijeliti na institucije Bosne i Hercegovine;

b.         5,126,785.23 KM će se preraspodijeliti na institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Centralna banka Bosne i Hercegovine će rasporediti i prenijeti sva preostala financijska sredstva utvrđena Odlukom o privremenoj raspodjeli dijela imovine Bosne i Hercegovine dobivene po Sporazumu o pitanjima sukcesijena institucije Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, prema stopama propisanim u članku 8. ovog Zakona.

 

Članak 11.

(Dinamika realiziranja poravnanja)

Iznosi dugovanja na strani Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kako je utvrđeno u članku 10. ovog Zakona, odbijat će se s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje koji pripada entitetima i doznačavat će se svakodnevno u periodu između 1. siječnja 2010. godine i 31. ožujka 2010. godine na račune institucija Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje bit će odgovoran za realiziranje poravnanja kako je utvrđeno odredbama članaka 10. i 11.

  

 

Članak 12.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.