Политички и финансијски одјел

Политички и финансијски одјел ОHR-а даје савјете високом представнику о цивилним аспектима имплеметације мира у Босни и Херцеговини. У тој улози, политички одјел сарађује са великим бројем домаћих и међународних саговорника, укључујући државне, ентитетске и међуресорне институције.

Политички и финансијски одјел представља централну тачку за координацију процеса креирања међународне политике у БиХ, као и за планирање и имплементацију унутар самог ОHR-а. Овај Одјел је организован у четири одсјека.

Одсјек за стратегију и планирање осигурава високом представнику и његовим замјеницима потребне попратне информације о разним питањима, политичке анализе и савјете о стратешким опцијама. Овај одсјек такође пружа савјете о општој стратегији и проведби стратегије и политике.

Одсјек за органе власти и парламент успоставља везе са државним и ентитетским парламентима и органима власти у БиХ, пратећи законе у процедури од извршних до законодавних органа и лобирајући за законе који се сматрају од одлучујућег значаја за транзицију земље према евроатлантским интеграцијама. Такође, овај одсјек високом представнику осигурава политичку анализу и информативне материјале. Одсјек се састоји од четири мање јединице које се баве различитим питањима: јединица за државне институције, јединица за тијела Федерације БиХ и јединица за институције Републике Српске.

Одсјек за везе са међународном заједницом припрема, заједно са одјелима ОHR-а и другим међународним организацијама, састанке Управног одбора Савјета за имплементацију мира и Одбора шефова међународних организација (који окупља шефове водећих међународних агенција у БиХ). Овај Одсјек такође обезбјеђује потребне везе са овим међународним организацијама. Уз то, овај одсјек организује иностране посјете високог представника те обавља организацију посјета званичника који долазе у БиХ.

Одсјек за политичка/војна питања пружа стратешке савјете о реформи безбједносног сектора високом представнику и његовим замјеницима. Овај Одсјек је одговоран за надзирање два кључна пројекта ОHR -а, реформу одбрамбеног и обавјештајног сектора, као и за пружање политичке и практичне подршке у осигурању реализације ових реформи.

Јединица за економска питања

Јединица за економска питања информише високог представника о дешавањима везаним за функционалност и одрживост дејтонских институција као и питањима дефинисаним у оквиру мандата високог представника и плана 5+2. Јединица за економска питања задржава своју информативну, аналитичку и савјетодавну улогу, те пружа чињеничне, свеобухватне и стратешке информације и подршку високом представнику и Управном одбору Савјета за имплементацију мира.

Савјетодавна јединица за сектор безбједности

Према Анексу 10 Дејтонског мировног споразума, високи представник води Јединицу за савјетодавну подршку у сектору безбједности (SSAU) која има задатак да врши интерне политичке анализе и даје савјете о функционисању дејтонских институција у области војно-политичке проблематике, одбране, обавјештајне дјелатности и јавне безбједности, односно провођења закона. Конкретније, ова Јединица прати стање институционалне стабилности и друге активности у горе поменутим пољима које се могу негативно одразити на политичку климу; осигурава интерне активности особља по ad hoc питањима која захтијевају пажњу високог представника; врши интерне анализе и обрађује информације о озбиљним безбједносним инцидентима који могу подићи политичке тензије или имати негативан утицај на имплементацију Дејтона. У складу са координационом функцијом високог представника, SSAU одржава широку мрежу контаката са релевантним домаћим институцијама и кључним мултилатералним и билатералним агенцијама које су активне у БиХ.

Одјел за правна питања

Одјел за правна питања представља тим домаћих и међународних правника који се баве правним питањима у свим областима у вези са провођењем цивилног дијела Општег оквирног споразума за мир (GFAP), укључујући и, између осталог, јавно право, уставно право те питања из области кривичног, управног и фискалног права. Овај одјел функционише као правна служба за све друге одјеле OHR-а и има главну улогу у пружању мјеродавних правних савјета високом представнику и његовим замјеницима.

Одјел има посебну одговорност у свјетлу обавеза високог представника према члану V Анекса 10 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (GFAP), у његовом својству коначног ауторитета у региону у погледу тумачења Споразума о цивилном провођењу мировног рјешења. Овај одјел такође пружа правне савјете о одлукама које су донијели досадашњи високи представници, као и о другим питањима из области међународног и домаћег права. Од правника из овог одјела се често тражи да изврше анализу нацрта правних аката којима се потенцијално оспорава Општи оквирни споразум за мир (GFAP).

Одјел такође остварује блиску сарадњу са домаћим институцијама на свим нивоима власти и међународном заједницом у ширем смислу, а посебно са Управним одбором Савјета за провођење мира и Одбором шефова водећих међународних организација у БиХ у погледу различитих правних тема.

Одјел такође одржава базу података у којој су сачувани правни документи, израђује периодичне извјештаје о статусу закона у процедури и одржава односе са представницима службених гласника у циљу промовисања благовременог објављивања правних аката, припрема за објављивање одлука високог представника и других питања.

Одјел за стратешку комуникацију и медије 

Одјел за стратешку комуникацију и медије представља политику високог представника и OHR-а кроз интервјуе и брифинге, конференције за медије, саопштења за јавност и новинске чланке те одговара на питања домаћих и међународних медија. Циљ је да се јавности пруже свеобухватне информације и на тај начин обезбиједи разумијевање и подршка за провођење Општег оквирног споразума за мир (GFAP), како у Босни и Херцеговини тако и у иностранству. Одјел за стратешке комуникације и медије такође објављује основне текстове који се односе на Општи оквирни споразум за мир, одржава интернет страницу и платформе OHR-а на друштвеним мрежама те организује и води информативне кампање како би информисао грађане Босне и Херцеговине о њиховим правима и дужностима те промовисао помирење, толеранцију, добро руковођење и цивилно друштво.

Одјељење за административно-финансијске послове и трансформацију

Одјељење за административно-финансијске послове и трансформацију пружа неопходну подршку и инфраструктуру за провођење активности и циљева OHR-а те је одговоран за управљање свим финансијским, материјалним и људским ресурсима у оквиру OHR-а.

Ово одјељење брине да OHR слиједи политике и процедуре руковођења и финансијског пословања које је одобрио Управни одбор Савјета за провођење мира.

Одјељење за административно-финансијске послове и трансформацију обухвата:
– Пододјељење за финансије
– Пододјељење за кадровска питања (укључујући и Преводилачку јединицу)
– Пододјељење за информатичке и комуникацијске технологије
– Пододјељење за логистику
– Пододјељење за послове безбједности