Na osnovu opširne studije koju je proveo Ured visokog predstavnika na zahtjev Vijeća za provedbu mira, koordinacijska struktura međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini je „restrukturirana“ u 2002. godini kako bi se izbjegla preklapanja aktivnosti i odgovornosti, te kako bi se povećala učinkovitost. U sklopu ovog procesa uspostavljen je Odbor šefova vodećih međunarodnih organizacija pod predsjedavanjem visokog predstavnika, kao glavno tijelo za koordinaciju aktivnosti međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Odbor šefova vodećih međunarodnih organizacija se sastaje svake druge sedmice u Sarajevu. Stalne članice Odbora su OHR, EUFOR, Štab NATO-a u Sarajevu, OSCE, UNHCR, Vijeće Evrope i Evropska unija. Međunarodne finansijske institucije kao što su Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond i UNDP su također redovni učesnici na sastancima Odbora.

BoP Press Releases

OHR

Pozicija visokog predstavnika je uspostavljena u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski mirovni sporazum) 14. decembra 1995. godine s ciljem da nadgleda provedbu civilnih aspekata Mirovnog sporazuma. Misija visokog predstavnika je da radi sa građanima Bosne i Hercegovine i predstavnicima međunarodne zajednice kako bi osigurao da Bosna i Hercegovina bude mirna i stabilna država na putu ka evropskim integracijama.

UNHCR

Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice (UNHCR) započeo je svoje aktivnosti u Bosni i Hercegovini tokom rata, u sklopu jedne od najvećih operacija dostave humanitarne pomoći ikada. 1995. godine UNHCR-u je povjeren zadatak da pomaže organima vlasti u provedbi Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Skupa sa lokalnim vlastima i u suradnji sa ostalim međunarodnim partnerima, UNHCR potpomaže povratak izbjeglica i raseljenih osoba svojim prijeratnim domovima.

EUFOR-ALTHEA

Snage Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUFOR) naslijedile su SFOR koji je djelovao pod okriljem NATO-a 2. decembra 2004. godine. EUFOR je u potpunosti nadležan za provođenje dužnosti preciziranih u aneksima 1A i 2 Dejtonskog sporazuma, te pružanje doprinosa u održavanju sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Vijeće sigurnosti UN-a produžava mandat EUFOR-a svake godine, dok Vijeće Evropske unije vrši redovne procjene prisustva EUFOR-a na terenu. Kako se sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini stabilizirala, to je stvorilo mogućnost za sistematično smanjenje broja vojnika EUFOR-a. Misija EUFOR-a trenutno ima oko 600 vojnika, sa mogućnošću da u kratkom roku pozove prekogranične trupe iz drugih zemalja regije ukoliko se za tim ukaže potreba.

Štab NATO-a u Sarajevu

Štab NATO-a u Sarajevu uspostavljen je u decembru 2005. godine sa mandatom koji je specifično usmjeren ka reformi odbrane kao ključnom preduvjetu za integraciju u evropske i međunarodne institucije, te značajnom elementu državne sigurnosti. Štab NATO-a u Sarajevu pruža podršku institucijama Bosne i Hercegovine u ispunjenju uslova neophodnim za program „Partnerstvo za mir“ te eventulano članstvo u NATO savezu. Štab također provodi operativne zadatke, uključujući protuterorističke mjere, kao i zaštitu snaga te razmjenu obavještajnih informacija sa Evropskom unijom.

Evropska unija

  1. godine uredi Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika EU spojeni su pod zajedničko vodstvo u skopu politike Evropske unije usmjerene ka jačanju prisustva u Bosni i Hercegovini.
  • Delegacija EU u Bosni i Hercegovini uspostavljena je 10. jula 1996. godine, tada kao Delegacija Evropske komisije. Sa stupanjem na snagu Lisabonskog sporazuma 1. decembra 2009. godine, promijenila je naziv u Delegacija Evropske unije. Njena uloga je da predstavi, obrazloži i provodi politike EU, analizira i izvještava o politikama i razvoju, te zastupa Evropsku uniju u pregovorima.
  • Specijalni predstavnik EU omogućava postojanje koordiniranog i koherentnog pristupa EU u izgradnji samoodrživog mira i staiblnosti tako što pomaže Bosni i Hercegovini u njenom kretanju iz faze provedbe mira ka evropskim integracijama.

Vijeće Evrope

Vijeće Evrope odlučilo je u aprilu 1996. godine otvoriti Ured Sekretarijata Vijeća Evrope u BiH na osnovu Aneksa 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir. Zadaci su bili doprinijeti osnivanju Komisije za ljudska prava, potpomoći instituciju Ombudsmena za ljudska prava, te imenovati strane sudije sukladno Aneksima 4 i 7 Dejtonskog sporazuma. BiH je primljena u članstvo ove organizacije 2002. godine i od tada je aktivno uključena u provođenje svih aspekata misije i djelatnosti Vijeća Evrope.

Svjetska banka

Bosna i Hercegovina postala je članica Svjetske banke 1996. godine (sa retroaktivnim važenjem od 1993). Tek po završetku rata (1996-1999), pripremljen je niz hitnih projekata kako bi se odmah krenulo sa procesom rekonstrukcije, uključujući obnovu transportne i električne infrastrukture, deminiranje, obnovu domova, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, javne radove, poljoprivredu i mikrokreditni sektor.

Banka je potom pažnju preusmjerila u suštinske strukturalne reforme koje su ključne za uspostavu stabilne tržišne ekonomije.

Sa krajem 2015. godine, u provedbi je 11 investicijskih projekata u ukupnoj vrijednosti od 420,4 miliona američkih dolara.

OSCE

Kao osnovni instrument za rano detektiranje i prevenciju sukoba, upravljanje kriznim situacijama i postkonfliktnu rehabilitaciju u Evropi, Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) imala je vrlo značajnu ulogu u izgradnji stabilne, mirne i demokratske Bosne i Hercegovine. OSCE je započeo aktivnosti u Bosni i Hercegovini u okviru dejtonskog mandata 18. decembra 1995. godine. Ključne oblasti su promoviranje slobodnih, pravednih i demokratskih izbora, promoviranje razvoja demokratskih, aktivnih i samoodrživih institucija na svim nivoima vlasti, praćenje stanja ljudskih prava i osnovnih sloboda te podrška u razvoju održivih institucija zaduženih za zaštitu ljudskih prava, te pružanje pomoći Bosni i Hercegovini u ispunjavanju političkih i vojnih obaveza prema OSCE-u.

UNDP

Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) aktivno djeluje u Bosni i Hercegovini od 1996. godine. Programske aktivnosti UNDP-a u BiH vođene su Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih nacija za period 2010-2014, koji su odobrili Vijeće ministara BiH i Tim Ujedinjenih nacija u BiH. Svake dvije godine UNDP objavljuje Izvještaj o humanom razvoju za Bosnu i Hercegovinu te studije po sektorima. UNDP također pruža stručnu podršku vlastima u Bosni i Hercegovini.

Međunarodni monetarni fond

Bosna i Hercegovina postala je članica Međunarodnog monetarnog fonda 14. decembra 1992. godine. MMF u BiH pruža financijsku pomoć kroz ‘stand-by’ aranžmane i kroz pružanje tehničke pomoći u brojnim područjima, kao što su nadozor nad bankarskim sistemom, reforma poreskog sistema, razvoj državne blagajne i poboljšanje upravljanja javnom potrošnjom, kao i poboljšanje statistike.