28.09.2007

Одлука о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Републике Српске

10/07

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилној имплементацији Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења поменутог Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора; и нарочито узевши у обзир члан II. 1. (д) горе наведеног Споразума, према којем високи представник “пружа помоћ, када то оцијени неопходним, у изналажењу рјешења за све проблеме који се појаве у вези са цивилном имплементацијом”;

Позивајући се се на став XI. 2. Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме, како је претходно речено, “доношењем обавезујућих одлука, када то буде сматрао неопходним”, у вези са одређеним питањима, укључујући (у складу са тачком (ц) овог става) и “мјере у сврху осигурања имплементације Мировног споразума на читавој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Присјећајући се такође да се Декларацијом Управног одбора Савјета за имплементацију мира, донесеном на нивоу политичких директора, у Сарајеву 24. септембра 2004. године, захтијевало изналажење “трајног рјешења” у вези с “питањем државне имовине”;

Констатујући да је, на основу поменуте Декларације, Комисија за државну имовину, утврђивање и расподјелу државне имовине, одређивање права и обавеза Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у управљању државном имовином (у даљем тексту: Комисија), у чијем се саставу налазе стручњаци представници из оба ентитета Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и институција Босне и Херцеговине, формирана у децембру 2004. године Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05, у даљем тексту: Одлука);

Сматрајући да је Комисија, у складу са наведеном Одлуком, била задужена за, између осталог, предлагање закона којима се уређује утврђивање имовине која је у власништву Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и којима се одређују њихова права власништва и управљања државном имовином;

Подсјећајући, да се Законом о привременој забрани располагања државном имовином Републике Српске, (“Службени гласник Републике Српске” 32/05, 32/06, 100/06, 44/07) привремено забрањују располагања државном имовином до ступања на снагу горе споменутих закона о власничким правима и управљањем државном имовином, или до 30. септембра 2007. године, у зависности од тога шта наступи раније;

Надаље сматрајући да је у складу с чланом 4а поменуте Одлуке Комисија додатно задужена да одлучује по захтјевима “о изузимању одређене државне имовине од забране прописане законима о привременој забрани располагања државном имовином на нивоу Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске”;

Присјећајући се такође да је у својој Декларацији од 19. јуна 2007. године, Управни одбор Савјета за имплементацију мира изразио дубоко незадовољство чињеницом да “државни и ентитетски органи у три године нису успјели постићи споразум о располагању државном имовином”, што је 30. јуна 2007. године захтијевало још једну Одлуку Високог представника којом је продужио забрану располагања државном имовином;

Уз жаљење што привремена забрана располагања државном имовином престаје 30. септембра 2007. године прије ступања на снагу горе поменутих закона о правима власништва и надлежностима за управљање Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у вези са државном имовином;

Надаље жалећи због непостизања видљивог напретка од стране власти државе, ентитета и Брчко Дистрикта до данас у правцу постизања споразума о подјели државне имовине, те о новом закону којим би се ова материја регулисала убудуће;

Признајући да је за заштиту интереса Босне и Херцеговине и њених административних јединица од потенцијалне штете коју би представљало даље располагање државном имовином прије доношења одговарајућих закона потребно још једно продужење важења закона којима се привремено забрањује располагање државном имовином од стране Босне и Херцеговине, ентитета или свих њених административних јединица;

Узевши у обзир, констатујући, те имајући на уму све претходно споменуто, високи представник доноси сљедећу:

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Закона о привременој забрани
располагања државном имовином Републике Српске

Закон о измјенама и допунама налази се у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

Наведени Закон ступа на снагу као закон Републике Српске на дан предвиђен у члану 2 тог Закона.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Сарајево, 28. септембар 2007. године

Др Мирослав Лајчак

Високи представник

 

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ
РАСПОЛАГАЊА ДРЖАВНОМ ИМОВИНОМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

У члану 4 Закона о привременој забрани располагања државном имовином Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 32/05, 32/06, 100/06, 44/07) ријечи: “30. септембра 2007.”, мијењају се ријечима: “31. децембра 2007.”

Члан 2.

Овај Закон ступа на снагу на дан објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.