ваша е-маил адреса

 

Одлуке високог представника
ЗАКОН О САВЈЕТУ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

3.12.2002
 

 ПРАВА И ДУЖНОСТИ САВЈЕТА МИНИСТАРА

Члан 1.

            Овим законом уређују се, у складу са Уставом Босне и Херцеговине, права, дужности и одговорности Савјета министара  Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет министара), његова организација, начин рада и одлучивања, права и дужности предсједавајућег, замјеника предсједавајућег и чланова Савјета министара, као и однос Савјета министара у вршењу функција према другим органима власти Босне и Херцеговине.

Члан 2.

            Савјет министара је орган извршне власти Босне и Херцеговине који врши своја права и дужности као владине функције, у складу са Уставом БиХ, законима и другим прописима Босне и Херцеговине.           

Члан 3.

            Сједиште Савјета министара  је у Сарајеву.

Члан 4. 

            Савјет министара  потпуније уређује своју унутрашњу организацију, као и дјелокруг и овлаштења служби које образује ради дјелотворног извршавања послова из свог дјелокруга рада.

 САСТАВ САВЈЕТА МИНИСТАРА

Члан 5.

Савјет министара, у складу са Општим оквирним споразумом за мир и нарочито чланом IIII Анекса 4. тог споразума (у којем су предвиђене одговорности и односи између институција Босне и Херцеговине и ентитета), чине предсједавајући и министри, и то:

 • Министар спољних послова
 • Министар спољне трговине и економских односа
 • Министар финансија и трезора
 • Министар комуникација и транспорта
 • Министар цивилних послова
 • Министар за људска права и избјеглице
 • Министар правде
 • Министар безбједности

Ради бољег и ефикаснијег извршавања владиних функција, предсједавајући Савјета министара има овлаштења да именује два министра за замјенике предсједавајућег Савјета министара, који ступају на дужност након што њихово именовање одобри Представнички дом као дио поступка одобравања из члана 10. овог закона.

Мандат Савјета министара је исти као мандат Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

Члан 6. 

Укупни састав Савјета министара ће у токуцијелог мандата бити у потпуности у складу са Уставом Босне и Херцеговине, нарочито његовим члановима В.4.(б) и IX.3., те ће се у складу с тим у саставу Савјета министара обезбједити једнака заступљеност конститутивних народа Босне и Херцеговине.

Предсједавајући Савјета министара и замјеници предсједавајућих су из различитих народа.

У саставу Савјета министара или на дужности генералног секретара Савјета министара из члана 24. овог закона мора се обезбједити најмање једно мјесто за припаднике Осталих.

Члан 7.  

Сваки министар има једног замјеника министра.

Замјеници министара су из различитих конститутивних народа у односу на  министра.

Замјеници министара замјењују министре у случају њихове одсутности или спријечености да обављају дужност.

            Замјеник министра који учествује на сједници Савјета министара  умјесто одсутног министра има право одлучивати у његово име по свим или по појединим питањима у складу са овлаштењима која му одсутни министар пренесе и који о томе писмено обавијести предсједавајућег Савјета министара .         

Члан 8.

Осим министра који је одговоран за рад министарства у цјелини и замјеника министра, са правима и дужностима из претходног члана овог закона, свакоминистарство има и секретара министарстава, који обавља послове и задатке утврђене Законом о државним службеницима у институцијама Босне и Херцеговине и чије именовање се врши у складу са одредбама тог закона и уз уважавање принципа садржаних у члану 6. овог закона.

ИМЕНОВАЊЕ, ОДОБРАВАЊЕ И СМЈЕЊИВАЊЕ САВЈЕТА МИНИСТАРА

Члан 9. 

Предсједавајућег Савјета министара именује Предсједништво Босне и Херцеговине код сваког новог мандата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, водећи при том рачуна о принципу заступљености из члана IX.3. Устава Босне и Херцеговине.

Одлука о именовању доноси се најкасније осам (8) дана након одржавања конституирајуће сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Представнички дом) у новом саставу.

Одлука о именовању се одмах доставља Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине  на одобравање.

            Предсједавајући Савјета министара  ступа на дужност након што његово именовање одобри  Представнички дом.

            Потврда именовања предсједавајућег Савјета министара мора бити завршена у року од тридесет (30) дана од дана именовања.

 Члан 10.

Према члану V.4. Устава Босне, предсједавајући Савјета министара именује министре и замјенике министара одмах након ступања на дужност и одмах тражи од Представничког дома потврду именовања.

            Министри и замјеници министара ступају на дужност одмах након потврде од стране Представничког дома.

            Потврда именовања замјеника предсједавајућег, министара и замјеника министара  мора бити завршена у року од тридесет (30) дана од дана када предсједавајући Савјета министара преузме дужност.

Члан 11.

Ако Представнички дом не потврди одлуку Предсједништва БиХ о именовању предсједавајућег Савјета министара, Предсједништво БиХ је дужно у року од осам (8) дана да именује другог предсједавајућег Савјета министара и да такву одлуку достави на потврду Представничком дому.

            Ако Представнички дом не потврди одлуку предсједавајућег Савјета министара  о именовању министра или замјеника министра, предсједавајући Савјета министара  дужан је да у року не дужем од осам (8) дана именује друго лице на то мјесто и да такву одлуку достави на потврду Представничком дому, или да поднесе оставку.

Члан 12.

            Предсједавајући Савјета министара може поднијети оставку без образложења.

            Предсједавајући Савјета министара подноси оставку Предсједништву БиХ.          

            Ако предсједавајући Савјета министара  поднесе оставку или ако је трајно спријечен да врши своју дужност, Савјет министара  даје оставку у цјелини а дужност обавља до потврде новог предсједавајућег и чланова Савјета министара. У том случају примјењује се поступак из члана 9. и 10. овог закона.

Члан 13. 

            Предсједништво БиХ може предложити смјену предсједавајућег Савјета министара. Ако Парламентарна скупштина БиХ изгласа неповјерење предсједавајућем, Савјет министара  даје оставку у цјелини, али дужност обавља до потврде новог предсједавајућег и чланова Савјета министара. Парламентарна скупштина такође може, на своју иницијативу, изгласати неповјерење Савјету министара. У оба случаја примјењује се поступак из члана 9. и 10. овог закона.

Члан 14.

Министри и замјеници министра могу поднијети оставку без образложења.

Министри и замјеници министра подносе оставку предсједавајућем Савјета министара.

Ако министар или замјеник министра поднесе оставку или ако је трајно спријечен да врши своју дужност, предсједавајући Савјета министара  именује његовог насљедника. Насљедник министра или замјеника министра преузима дужност након што га потвди Представнички дом у складу са поступком предвиђеним чланом 10. овог закона.

Члан 15.

Предсједавајући Савјета министара  може покренути поступак за смјену министра и замјеника министра. Ако Парламентарна скупштина донесе одлуку о потврди смјене министра или замјеника министра, предсједавајући Савјета министара дужан је да у складу са поступком предвиђеним чланом 10. овог закона именује новог министра, односно замјеника министра.

Новоименовани министар односно замјеник министра преузима дужност након потврде Представничког дома.         

НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА

Члан 16.

Чланови Савјета министара обавезни су да учествују у раду Савјета министара.

Савјет министара  ради и одлучује у сједницама.

Савјет министара може одржати сједницу и одлучивати ако сједницама присуствује више од половине чланова Савјета министара, од којих, водећи рачуна о члану IX.3 Устава Босне и Херцеговине, најмање по два из сваког конститутивног народа.

Припреме и начин одржавања и вођења сједница Савјета министара  уређују се потпуније Пословником о раду Савјета министара  (у даљем тексту: Пословник).

Члан 17.

У остваривању својих права и дужности Савјет министара  доноси одлуке, закључке и рјешења, усваја нацрте и приједлоге закона, анализе, информације, стратегијска документа, програме, споразуме, протоколе и друга акта (у даљем тексту: акта).

Члан 18. 

Савјет министара доноси акта из своје надлежности већином гласова од укупног броја својих чланова о свим питањима и темама о којима у даљој процедури коначно одлучује Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине.

            О осталим питањима Савјет министара у правилу одлучује консензусом, а нарочито о прописима, именовањима и постављењима из дјелокруга Савјета министара, Пословнику и његовом тумачењу.

У случају да се консензус не постигне, предсједавајући Савјета министара сазива члана односно чланове Савјета министара који је (су) против како би се постигло рјешење. У случају да консензус не буде постигнут у року од седам дана ни на тај начин, одлуку доноси Савјет министара већином гласова која подразумијева и по најмање два члана из сваког конститутивног народа.

Члан 19.

Одлуке Савјета министара су донесене даном усвајања на сједници, осим ако Савјет министара не одлучи другачије и објављују се у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

Члан 20.

            Органи и друга тијела власти у Босни и Херцеговини дужни су да се у потпуности придржавају одлука Савјета министара Босне и Херцеговине донесених у складу са надлежностима Савјета министара Босне и Херцеговине.

Члан 21.

            Савјет министара обезбјеђује јавност свог рада.

КАНЦЕЛАРИЈЕ, СЛУЖБЕ И РАДНА ТИЈЕЛА

Члан 22.

Ради обезбјеђења потпуног, дјелотворног, квалитетног и усклађеног обављања послова Савјета министара оснива сталне или привремене уреде, дирекције, службе, одборе и друга тијела.

     Стална тијела су:

            Дирекција за ЕУ интеграције, Генерални секретеријат, Уред за законодавство, Одбор за унутрашњу политику и Одбор за економију.

Дирекција  за ЕУ интеграције

Члан 23.

            Дирекција за европске интеграције врши нарочито послове који се односе на усклађивање активности органа власти у Босни и Херцеговини, надзор над провођењем одлука које доносе надлежне институције у Босни и Херцеговини а које се односе на све одговарајуће активности потребне за европске интеграције.

            Дирекција учествује у активностима или израђује нацрте и приједлоге политика, закона, других прописа и смјерница које се односе на извршење послова које је Босна и Херцеговина дужна да предузима како би се укључила у процесе европске интеграције.

            Дирекција обавља и друге послове који се односе на покретање иницијатива и савјетовање о питањима усклађивања укупних процеса и активности органа власти у Босни и Херцеговини на испуњењу обавеза према европским интеграцијама.

            Дирекција за европске интеграције врши и друге послове и задатке које јој додијели Савјет министара, односно предсједавајући Савјета министара.

            Дирекцијом руководи директор којег именује и разрјешава Савјет министара на приједлог предсједавајућег Савјета министара, у складу са Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.

Директор је директно одговоран за свој рад предсједавајућем Савјета министара.

Генерални секретаријат

Члан 24.

Генерални секретаријат обавља нарочито послове који се односе на: припрему сједница и састанака, вођење записника, вођење евиденције, информисање јавности, праћење провођења одлука Савјета министара, протокол, обавља материјално-финансијске, административне и техничке послове за Савјет министара у извршавању његових задатака, стара се о објављивању одлука Савјета министара у службеним гласилима те врши и друге послове које му одлуком додијели Савјета министара.

Унутрашња организација Генералног секретаријата утврђује се правилником који доноси Савјет министара.

            Радом Генералног секретаријата руководи генерални секретар којег именује и разрјешава Савјет министара на приједлог предсједавајућег, у складу са Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.

Генерални секретар је директно одговоран за свој рад предсједавајућем Савјета министара.

 Уред за законодавство 

Члан 25.

            Уред за законодавство је мјеродаван за давање правног мишљења о материјалима који се упућују Савјету министара у погледу њиховог методолошког јединства у припреми и у погледу усаглашености са Уставом БиХ и законима БиХ, за бригу о објављивању одлука у службеном гласилу БиХ, ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.

            Уредом за законодавство руководи директор.

            Директора Уреда именује и разрјешава Савјет министар у складу са Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине

Одбор за унутрашњу политику 

Члан 26.

            Одбор за унутрашњу политику је координирајући орган за област из дјелокруга рада слиједећих министарстава: Министарство за људска права и избјеглице, Министарство цивилних послова, Министарство правде и Министарство безбједности.

            Сва питања из надлежности министарстава из става 1. овог члана, прије расправе на сједници Савјета министара обавезно се претходно расправљају на сједници Одбора за унутрашњу политику.

            Одбором, у правилу, предсједава замјеник предсједавајућег Савјета министара, а чине га министри или замјеници министра из става 1. овог члана, представници Дирекције за ЕУ интеграције и Уреда за законодавство, те други чланови у складу са одлуком Савјета министара.

Одбор за економију 

Члан 27.

            Одбор за економију је координирајући орган за области из дјелокруга рада слиједећих министарстава: Министарство за спољну трговину и економске односе, Министарство финансија и трезора и Министарство комуникација и транспорта.

            Сва питања из надлежности министарстава из става 1. овог члана, прије расправе на сједници Савјета министара обавезно се претходно расправљају на сједници Одбора за економију.

            Одбором, у правилу, предсједава замјеник предсједавајућег Савјета министара, а чине га министри или замјеници министра из става 1. овог члана, представници Дирекције за ЕУ интеграције и Уреда за законодавство, те други чланови у складу са одлуком Савјета министара.    

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ И ЧЛАНОВА САВЈЕТА МИНИСТАРА

Члан 28.

            Предсједавајући представља Савјет министара  и одговоран је:

 1. за усклађивање рада Савјета министара;
 2. за усклађивање уставних односа Савјета министара са радом Предсједништва БиХ, Парламентарне скупштине БиХ, као и с ентитетима и Брчко Дистриктом БиХ;
 3. за обезбјеђивање сарадње између Савјета министара и влада ентитета и нижих нивоа власти;
 4. за сазивање сједница Савјета министара;
 5. за предсједавање сједницама Савјета министара;
 6. за дневни ред сједница Савјета министара;
 7. за провођење одлука Савјета министара;
 8. за рад Дирекције за ЕУ интеграције.

Члан 29.

             Предсједавајући Савјета министара, у сарадњи са својим замјеницима, утврђује политику рада Савјета министара, а нарочито приоритете и динамику у раду Савјета министара .

Члан 30.

Предсједавајући Савјета министара посебно усклађује и прати активности институција власти у Босни и Херцеговине везане за интегрисање Босне и Херцеговине у ЕУ.

            У циљу дјелотворног обављања ових послова и задатака предсједавајућем Савјета министара  је директно одговорна Дирекција за ЕУ интеграције.

Члан 31.

            Предсједавајући Савјета министара за свој рад одговара Парламентарној скупштини БиХ и Предсједништву БиХ.

Члан 32.

            Предсједавајућег Савјета министара  у случају његове одсутности замјењује један од замјеника у складу са Пословником.

Члан 33.

Чланови Савјета министара осим права и дужности непосредног руковођења радом министарства и одговорности за стање у областима из дјелокруга рада министарства, могу покретати иницијативу и разматрати питања и утврђивати стајалишта по појединим питањима и која нису из дјелокруга министарства којим руководе, с тим да та питања спадају у уставну надлежност Савјета министара.

ОДНОСИ САВЈЕТА МИНИСТАРА И ДРУГИХ ОРГАНА У БИХ

Односи са Парламентарном скупштином Босне и Херцеговине

Члан 34.

            Савјет министара одговара за свој рад Парламентарној скупштини.

            Савјет министара најмање једном годишње подноси извјештај Парламентарној скупштини, укључујући и извјештаје о буџету.

Парламентарна скупштина може затражити да јој Савјет министара поднесе и ванредни извјештај о одређеном питању.

Члан 35.

            Савјет министара Парламентарној скупштини предлаже законе и друге акте у оквиру свога дјелокруга.

            На захтјев Парламентарне скупштине Савјета министара припремиће приједлоге закона, других аката и потребних материјала.

Члан 36.

            Савјет министара може предложити сазивање сједнице било којег дома или радне комисије домова Парламентарне скупштине, која ће на такав приједлог поступати у складу са пословником одговарајућег Дома.

            Чланови Савјета министара  имају право и дужност да учествују на сједницама домова и радних комисија Парламентарне скупштине БиХ.

Члан 37.

            На питања чланова Парламентарне скупштине постављена Савјету министара, Савјет министара даје одговоре, у складу са пословницима домова Парламентарне скупштине и свом пословнику.

Члан 38.

            Односи између Савјета министара и Парламентарне скупштине детаљно ће се регулисати пословницима домова Парламентарне скупштине и Пословником Савјета министара.

Односи с другим органима

Члан 39.

            Савјет министара редовно информише Предсједништво БиХ о одлукама и другим активностима Савјета министара

 Члан 40.

            Савјет министара може предложити тачке за дневни ред Предсједништва и Предсједништво може предложити тачке за дневни ред Савјета министара.

 Члан 41.

     Предсједништво може предложити сазивање сједнице Савјета министара  на којој би се расправљало о питању од посебне важности за Предсједништво.

Члан 42.

Савјет министара сарађује у оквиру своје надлежности са извршним и законодавним органима Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.  

ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

            Средства за рад Савјета министара, Дирекције за ЕУ интеграције, Генералног секретаријата, Уреда за законодавство и других сталних и привремених тијела које оснива Савјет министара обезбјеђују се у буџету Босне и Херцеговине.

Члан 44.

У року од тридесет (30) дана од ступања на снагу овог закона Савјет министара ће донијети одлуку о начину наставка рада Савјет министара, којом ће се по потреби уредити измјене односно распуштњје постојећих административних тијела која обављају функције које су у надлежности Босне и Херцеговине.

Члан 45. 

            У року од тридесет (30) дана од ступања на снагу овог закона, Савјет министара ће:

 1. усвојити Пословник о раду Савјет министара којим ће потпуније регулисати припреме и начин одржавања и вођења сједница Савјета министара;
 2. именовати директора Дирекције за ЕУ интеграције;
 3. именовати генералног секретара Савјета министара и
 4. именовати директора Уреда за законодавство.

Члан 46.  

     У року од четрдесет и пет (45) дана од дана ступања на снагу овог закона, Савјет министара ће усвојити Правилник о унутрашњој организацији сталних тијела Савјета министара (Дирекције за ЕУ интеграције, Генералног секретаријата, Уреда за законодавство, Одбора за унутрашњу политику и Одбора за економију).

Члан 47.

Овај закон се објављује у “Службеном гласнику БиХ” одмах, а ступа на снагу 3. децембра 2002. године.

Члан 48.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о Савјету министара и министарствима Босне и Херцеговине, објављен у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, бр. 11/00, 17. априла 2000. године.