vaša e-mail adresa

 

Odluke visokog predstavnika
ZAKON O VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

 

3.12.2002
 

PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆA MINISTARA

 Članak 1.

            Ovim zakonom uređuju se, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, prava, dužnosti i odgovornosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara), njegov ustroj, način rada i odlučivanja, prava i dužnosti predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara, kao i odnos Vijeća ministara u vršenju funkcija prema drugim tijelima vlasti Bosne i Hercegovine.

Članak 2.

            Vijeće ministara je organ izvršne vlasti Bosne i Hercegovine koji vrši svoja prava i dužnosti kao vladine funkcije, u skladu sa Ustavom BiH, zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine.          

Članak 3.

            Sjedište Vijeća ministara je u Sarajevu.

Članak 4. 

            Vijeće ministara potpunije uređuje svoj unutarnju ustroj, kao i djelokrug i ovlaštenja službi koje obrazuje radi djelotvornog izvršavanja poslova iz svog djelokruga rada.

SASTAV VIJEĆA MINISTARA

Članak 5.

Vijeće ministara, u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir, i posebno članom III Aneksa 4. toga sporazuma (u kojem su predviđene odgovornosti i odnosi između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta), čine predsjedavajući i ministri, i to:

 • Ministar vanjskih poslova
 • Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
 • Ministar financija i trezora
 • Ministar komunikacija i prometa
 • Ministar civilnih poslova
 • Ministar za ljudska prava i izbjeglice
 • Ministar pravde
 • Ministar sigurnosti

Radi boljeg i efikasnijeg izvršavanja vladinih funkcija, predsjedavajući Vijeća ministara ima ovlasti imenovati dva ministra za zamjenike predsjedavajućeg Vijeća ministara, koji stupaju na dužnost nakon što njihovo imenovanje odobri Zastupnički dom kao dio postupka odobravanja iz člana 10. ovog zakona.

Mandat Vijeća ministara je isti kao mandat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Članak 6.

Ukupni sastav Vijeća ministara će u toku cijelog mandata biti u potpunosti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, naročito njegovim članovima V.4.(b) i IX.3., te će se u skladu s tim u sastavu Vijeća ministara osigurati jednaka zastupljenost konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Vijeća ministara i zamjenici predsjedavajućih su iz različitih naroda.

U sastavVijeća ministara ili na dužnosti generalnog sekretara Vijeća ministara iz članka 24. ovog zakona mora se osigurati najmanje jedno mjesto za pripadnike Ostalih.

Članak 7.          

Svaki ministar ima jednog zamjenika ministra.

Zamjenici ministara su iz različitih konstitutivnih naroda u odnosu na  ministra.

Zamjenici ministara zamjenjuju ministre u slučaju njihove odsutnosti ili spriječenosti da obavljaju dužnost.

            Zamjenik ministra koji sudjeluje na sjednici Vijeća ministara umjesto odsutnog ministra ima pravo odlučivati u njegovo ime po svim ili po pojedinim pitanjima sukladno ovlasti koju mu odsutni ministar prenese i koji o tome pismeno obavijesti predsjedavajućeg Vijeća ministara.         

Članak 8. 

Osim ministra koji je odgovoran za rad ministarstva u cjelini i zamjenika ministra, sa pravima i dužnostima iz prethodnog članka ovog zakona, svakoministarstvo ima i sekretara ministarstava, koji obavlja poslove i zadatke utvrđene Zakonom o državnim službenicima u institucijama Bosne i Hercegovine i čije imenovanje se vrši u skladu sa odredbama tog zakona i uz uvažavanje principa sadržanih u članu 6. ovog zakona.

Imenovanje, odobravanje i smjenjivanje VijeĆa ministara

Članak 9.

            Predsjedavajućeg Vijeća ministara imenuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine kod svakog novog mandata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, vodeći pri tom računa o principu zastupljenosti iz člana IX.3. Ustava Bosne i Hercegovine.

Odluka o imenovanju donosi se najkasnije osam (8) dana  nakon održavanja konstituirajuće sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zastupnički dom) u novom sastavu.

Odluka o imenovanju se odmah dostavlja Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na odobravanje.

            Predsjedavajući Vijeća ministara stupa na dužnost nakon što njegovo imenovanje odobri  Zastupnički dom.

            Potvrda imenovanja predsjedavajućeg Vijeća ministara mora biti završena u roku od trideset (30) dana  od dana imenovanja.

Članak 10.

Prema članu V.4. Ustava Bosne, predsjedavajući Vijeća ministara imenuje ministre i zamjenike ministara odmah nakon stupanja na dužnost i odmah traži od Zastupničkog doma potvrdu imenovanja.

            Ministri i zamjenici ministara stupaju na dužnost odmah nakon potvrde od strane Zastupničkog doma.

            Potvrda imenovanja zamjenika predsjedavajućeg, ministara i zamjenika ministara  mora biti završena u roku od trideset (30) dana od dana kada predsjedavajući  Vijeća ministara  preuzme dužnost.

Članak 11.

Ako Zastupnički dom ne potvrdi odluku Predsjedništva BiH o imenovanju predsjedavajućeg Vijeća ministara, Predsjedništvo BiH je dužno u roku od osam (8) dana imenovati drugog predsjedavajućeg Vijeća ministara i takvu odluku dostaviti na potvrdu Zastupničkom domu.

            Ako Zastupnički dom ne potvrdi odluku predsjedavajućeg Vijeća ministara o imenovanju ministra ili zamjenika ministra, predsjedavajući Vijeća ministara dužan je u roku ne dužem od osam (8) dana imenovanti drugu osobu na to mjesto i takvu odluku dostaviti na potvrdu Zastupničkom domu, ili podnijeti ostavku.

Članak 12.

            Predsjedavajući Vijeća ministara može podnijeti ostavku bez obrazloženja.

            Predsjedavajući Vijeća ministara podnosi ostavku Predsjedništvu BiH.         

            Ako predsjedavajući Vijeća ministara podnese ostavku ili ako je trajno spriječen da vrši svoju dužnost, Vijeće ministara daje ostavku u cjelini a dužnost obavlja do potvrde novog predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara. U tom slučaju primjenjuje se postupak iz člana 9. i 10. ovog zakona.

Članak 13. 

            Predsjedništvo BiH može predložiti smjenu predsjedavajućeg Vijeća ministara. Ako Parlamentarna skupština BiH izglasa nepovjerenje predsjedavajućem, Vijeće ministara  daje ostavku u cjelini, ali dužnost obavlja do potvrde novog predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara. Parlamentarna skupština takođe može, na svoju inicijativu, izglasati nepovjerenje Vijeću ministara. U oba slučaja primjenjuje se postupak iz člana 9. i 10. ovog zakona.           

Članak 14.

Ministri i zamjenici ministra mogu podnijeti ostavku bez obrazloženja.

Ministri i zamjenici ministra podnose ostavku predsjedavajućem Vijeća ministara.

Ako ministar ili zamjenik ministra podnese ostavku ili ako je trajno spriječen da vrši svoju dužnost, predsjedavajući Vijeća ministara imenuje njegovog nasljednika. Nasljednik ministra ili zamjenika ministra preuzima dužnost nakon što ga potvdi Zastupnički dom u skladu sa postupkom predviđenim članom 10. ovog zakona.

Članak 15.

Predsjedavajući Vijeća ministara može pokrenuti postupak za smjenu  ministra i zamjenika ministra. Ako Parlamentarna skupština donese odluku o potvrdi  smjene ministra ili zamjenika ministra, predsjedavajući Vijeća ministara  dužan je u skladu sa postupkom predviđenim članom 10. ovoga zakona imenovati novog ministra, odnosno zamjenika ministra.

Novoimenovani ministar odnosno zamjenik ministra preuzima dužnost nakon potvrde Zastupničkog doma.            

NAČIN RADA I ODLUČIVANJA 

Članak 16.

Članovi Vijeća ministara obvezni su sudjelovati u radu Vijeća ministara.

Vijeće ministara radi i odlučuje u sjednicama.

Vijeće ministara  može održati sjednicu i odlučivati ako sjednicama prisustvuje više od polovine članova Vijeća ministara, od kojih, vodeći računa o članu IX.3. Ustava Bosne i Hercegovine, najmanje po dva iz svakog konstitutivnog naroda.

Pripreme i način održavanja i vođenja sjednica Vijeća ministara uređuju se potpunije Poslovnikom o radu Vijeća ministara (u daljem tekstu: Poslovnik).

Članak 17.

U ostvarivanju svojih prava i dužnosti Vijeće ministara donosi odluke, zaključke i rješenja, usvaja nacrte i prijedloge zakona, analize, informacije, strategijska dokumenta, programe, sporazume, protokole i druga akta (u daljnjem tekstu: akta).

Članak 18.

            Vijeće ministara donosi akta iz svoje nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja svojih članova  o svim pitanjima i temama o kojima u daljoj proceduri konačno odlučuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

            O ostalim pitanjima Vijeće ministara u pravilu odlučuje konsensusoma osobito o propisima, imenovanjima i postavljenjima iz djelokruga Vijeća ministara, Poslovniku i njegovom tumačenju.

 U slučaju da se konsenzus ne postigne, predsjedavajući Vijeća ministara saziva člana odnosno članove Vijeća ministara koji je (su) protiv kako bi se postiglo rješenje. U slučaju da konsensus ne bude postignut u roku od sedam dana ni na taj način, odluku donosi Vijeće ministara većinom glasova koja podrazumijeva i po najmanje dva člana iz svakog konstitutivnog naroda.

Članak 19. 

Odluke Vijeća ministara su donesene danom usvajanja na sjednici, osim ako Vijeće ministara ne odluči drugačije i objavljuju se u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Članak 20.

             Organi i druga tijela vlasti u Bosni i Hercegovini dužni su u potpunosti se pridržavati odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donesenih u skladu sa nadležnostima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Članak 21.

            Vijeće ministara osigurava javnost svog rada. 

UREDI, SLUŽBE I RADNA TIJELA

Članak 22.

Poradi osiguranja potpunog, djelotvornog, kvalitetnog i usklađenog obavljanja poslova Vijeće ministara osniva stalne ili privremene urede, direkcije, službe, odbore i druga tijela.

     Stalna tijela su:

            Direkcija za EU integracije, Generalno tajništvo, Ured za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i Odbor za ekonomiju.

Direkcija za EU integracije

Članak 23.

            Direkcija za evropske integracije vrši naročito poslove koji se odnose na usklađivanje aktivnosti tijela vlasti u Bosni i Hercegovini, nadzor nad provedbom odluka koje donose nadležne institucije u Bosni i Hercegovini a koje se odnose na sve odgovarajuće aktivnosti potrebne za evropske integracije.

            Direkcija učestvuje u aktivnostima ili izrađuje nacrte i prijedloge politika, zakona, drugih propisa i smjernica koje se odnose na izvršenje poslova koje je Bosna i Hercegovina dužna poduzimati kako bi se uključila u procese evropske integracije.

            Direkcija obavlja i druge poslove koji se odnose na pokretanje inicijativa i savjetovanje o pitanjima usklađivanja ukupnih procesa i aktivnosti tijela vlasti u Bosni i Hercegovini na ispunjenju obaveza prema evropskim integracijama.

            Direkcija za evropske integracije vrši i druge poslove i zadatke koje joj dodijeli Vijeće ministara, odnosno predsjedavajući Vijeća ministara.

            Direkcijom rukovodi direktor kojeg imenuje i razrješava Vijeće ministara na prijedlog predsjedavajućeg Vijeća ministara, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Direktor je neposredno odgovoran za svoj rad predsjedavajućem Vijeća ministara.

Generalno tajništvo 

Članak 24.

Generalno tajništvo obavlja naročito poslove koji se odnose na: pripremu sjednica i sastanaka, vođenje zapisnika, vođenje evidencije, informiranje javnosti, praćenje provedbe odluka Vijeća ministara, protokol, obavlja materijalno-financijske, administrativne i tehničke poslove za Vijeće ministara u izvršavanju njegovih zadataka, stara se o objavljivanju odluka Vijeća ministara u službenim glasilima te vrši i druge poslove koje mu odlukom dodijeli Vijeće ministara.

Unutarnja organizacija Generalnog tajništva utvrđuje se pravilnikom koji donosi Vijeće ministara.

            Radom Generalnog tajništva rukovodi generalni tajnik kojeg imenuje i razrješava Vijeće ministara na prijedlog predsjedavajućeg, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Generalni tajnik je neposredno odgovoran za svoj rad predsjedavajućem Vijeća ministara. 

Ured za zakonodavstvo

Članak 25.

            Ured za zakonodavstvo je mjerodavan za davanje pravnog mišljenja o materijalima koji se upućuju Vijeću ministara u pogledu njihovog metodološkog jedinstva u pripremi i u pogledu usuglašenosti sa Ustavom BiH i zakonima BiH, za brigu o objavljivanju odluka u službenom glasilu BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH.

            Uredom za zakonodavstvo rukovodi direktor.

            Direktora Ureda imenuje i razrješava Vijeće ministara u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

Odbor za unutarnju politiku 

Članak 26.

            Odbor za unutarnju politiku je koordinirajuće tijelo za oblast iz djelokruga rada slijedećih ministarstava: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo pravde i Ministarstvo sigurnosti.

            Sva pitanja iz nadležnosti ministarstava iz stavka 1. ovog člana, prije rasprave na sjednici Vijeća ministara obvezno se prethodno raspravljaju na sjednici Odbora za unutarnju politiku.

            Odborom, u pravilu, predsjedava zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara, a čine ga ministri ili zamjenici ministra iz stavka 1. ovog članka, predstavnici Direkcije za EU integracije i Ureda za zakonodavstvo, te drugi članovi u skladu sa odlukom Vijeća ministara.

Odbor za  ekonomiju 

Članak 27.

            Odbor za ekonomiju je koordinirajuće tijelo za oblasti iz djelokruga rada slijedećih ministarstava: Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose, Ministarstvo finansija i trezora i Ministarstvo komunikacija i prometa.          

Sva pitanja iz nadležnosti ministarstava iz stavka 1. ovog člana, prije rasprave na sjednici Vijeća ministara obvezno se prethodno raspravljaju na sjednici Odbora za ekonomiju

Odborom, u pravilu, predsjedava zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara, a čine ga ministri ili zamjenici ministra iz stavka 1. ovog članka, predstavnici Direkcije za EU integracije i Ureda za zakonodavstvo, te drugi članovi u skladu sa odlukom Vijeća ministara.

PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDAVAJUĆEG  I ČLANOVA VIJEĆA MINISTARA

Članak 28.

            Predsjedavajući  predstavlja Vijeće ministara i odgovoran je:

 1. za usklađivanje rada Vijeća ministara;
 2. za usklađivanje ustavnih odnosa Vijeća ministara s radom Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH, kao i s entitetima i Brčko Distriktom BiH;
 3. za osiguravanje suradnje između Vijeća ministara i vlada entiteta i nižih nivoa vlasti;
 4. za sazivanje sjednica Vijeća ministara;
 5. za predsjedanje sjednicama Vijeća ministara;
 6. za dnevni red sjednica Vijeća ministara;
 7. za provedbu odluka Vijeća ministara;
 8. za rad Direkcije za EU integracije.

Članak 29.

            Predsjedavajući Vijeća ministara, u saradnji sa svojim zamjenicima, utvrđuje politiku rada Vijeća ministara, a osobito prioritete i dinamiku u radu Vijeća ministara.

Članak 30.

Predsjedavajući Vijeća ministara osobito usklađuje i prati aktivnosti institucija vlasti u Bosni i Hercegovine vezane za integriranje Bosne i Hercegovine u EU.

            U cilju djelotvornog obavljanja ovih poslova i zadataka predsjedavajućem Vijeća ministara je izravno odgovorna Direkcija za EU integracije.

Članak 31.

            Predsjedavajući Vijeća ministara za svoj rad odgovara Parlamentarnoj skupštini BiH  i Predsjedništvu BiH.

Članak 32.

            Predsjedavajućeg Vijeća ministara u slučaju njegove odsutnosti  zamjenjuje jedan od zamjenika predsjedavajućeg u skladu sa Poslovnikom.

Članak 33.

            Članovi Vijeća ministara  osim prava i dužnosti neposrednog rukovođenja radom ministarstva i odgovornosti za stanje u oblastima iz djelokruga rada ministarstva, mogu pokretati inicijativu i razmatrati pitanja i utvrđivati stajališta po pojedinim pitanjima i koja nisu iz djelokruga ministarstva kojim rukovode, s tim da ta pitanja spadaju u ustavnu nadležnost Vijeća ministara.

ODNOSI VIJEĆA MINISTARA I DRUGIH TIJELA U BIH

Odnosi sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine

Članak 34.

            Vijeće ministara odgovara za svoj rad Parlamentarnoj skupštini.

            Vijeće ministara najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Parlamentarnoj skupštini, uključujući i izvješće o proračunu.

Parlamentarna skupština može zatražiti da joj Vijeće ministara podnese i izvanredno izvješće o određenom pitanju.

Članak 35.

            Vijeće ministara  Parlamentarnoj skupštini predlaže zakone i druge akte u okviru svoga djelokruga.

            Na zahtjev Parlamentarne skupštine Vijeće ministara pripremit će prijedloge zakona, drugih akata i potrebnih materijala.

Članak 36.

            Vijeće ministara može predložiti sazivanje sjednice bilo kojeg doma ili radnog povjerenstva domova Parlamentarne skupštine, koje će na takav prijedlog postupati sukladno poslovniku odgovarajućeg Doma.

            Članovi Vijeća ministara imaju pravo i dužnost sudjelovati na sjednicama domova i radnih povjerenstava Parlamentarne skupštine BiH.

Članak 37.

            Na pitanja članova Parlamentarne skupštine postavljena Vijeću ministara, Vijeće ministara  daje odgovore, sukladno poslovnicima domova Parlamentarne skupštine i svom poslovniku.

Članak 38.

            Odnosi između Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine bit će detaljno regulirani poslovnicima domova Parlamentarne skupštine i Poslovnikom Vijeća ministara .

Odnosi s drugim tijelima 

Članak 39.

            Vijeće ministara redovito informira Predsjedništvo BiH o odlukama i drugim aktivnostima Vijeća ministara.

Članak 40.

            Vijeće ministara  može predložiti točke za dnevni red Predsjedništva i Predsjedništvo može predložiti točke za dnevni red Vijeća ministara.

Članak 41.

Predsjedništvo može predložiti sazivanje sjednice Vijeća ministara na kojoj bi se raspravljalo o pitanju od posebne važnosti za Predsjedništvo. 

Članak 42.

Vijeće ministara sarađuje u okviru svoje nadležnosti sa izvršnim i zakonodavnim tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.  

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 43.

            Sredstva za rad Vijeća ministara, Direkcije za EU integracije, Generalnog tajništva, Ureda za zakonodavstvo i drugih stalnih i privremenih tijela koje osniva Vijeće ministara osiguravaju se u proračunu Bosne i Hercegovine.

 Članak 44.

U roku od trideset (30) dana od stupanja na snagu ovog zakona Vijeće ministara će donijeti odluku o načinu nastavka rada Vijeća ministara, kojom će se po potrebi urediti izmjene odnosno raspuštanje postojećih administrativnih tijela koja obavljaju funkcije koje su u nadležnosti Bosne i Hercegovine.

Članak 45. 

            U roku od trideset (30) dana od stupanja na snagu ovog zakona, Vijeće ministara će:

 1. usvojiti Poslovnik o radu Vijeća ministara kojim će potpunije urediti pripreme i način održavanja i vođenja sjednica Vijeća ministara;
 2. imenovati direktora Direkcije za EU integracije;
 3. imenovati generalnog sekretara Vijeća ministara i
 4. imenovati direktora Ureda za zakonodavstvo.

Članak 46.  

     U roku od četrdeset i pet (45) dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vijeće ministara će usvojiti Pravilnik o unutarnjoj organizaciji stalnih tijela Vijeća ministara (Direkcije za EU integracije, Generalnog sekretarijata, Ureda za zakonodavstvo, Odbora za unutarnju politiku i Odbora za ekonomiju).

Članak 47. 

Ovaj zakon se objavljuje u “Službenom glasniku BiH” odmah, a stupa na snagu 3. prosinca 2002. godine.

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Vijeću ministara i ministarstvima Bosne i Hercegovine, objavljen u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, br. 11/00, 17. travnja 2000. godine.