19.12.2006

Odluka o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje

31/06

Koristeći se ovlastima datim visokom predstavniku člankom V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi sa provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi sa tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenim “donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Konstatirajući da je Vijeće za provedbu mira u svojoj Deklaraciji usvojenoj u Briselu 24. svibnja 2000. godine, u kontekstu naglašavanja ključnih reformi gospodarstva potrebnih za stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora i omogućavanje rasta privatnog sektora, između ostaloga, pozvalo organe vlasti Bosne i Hercegovine da utvrde i uspostave adekvatne domaće izvore financiranja za državni proračun, te dalje apelovalo na organe vlasti Bosne i Hercegovine da nastave sa sveobuhvatnim reformama sustava oporezivanja i carina;

Uzimajući u obzir kominikej koji je na nivou političkih direktora donio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira dana 21. studenog 2002. godine, u kojem se Bosna i Hercegovina poziva da hitno usvoji gospodarstvene reforme uključujući: “Ujedinjenje carinskog sustava kako bi se zaustavilo dupliciranje poslova i pronevjera”, te “uvođenje PDV-a na državnom nivou kako bi se pojednostavio i postigao učinkovitiji sustav oporezivanja, te pomoglo u smanjenju cjelokupnih poreskih obveza”;

Uzimajući u obzir također Deklaraciju Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira donesenu dana 30. sječnja 2003. godine kojom je, u svezi sa procesom gospodarstvenih preobrazbi, objavljeno “da uvođenje jedinstvene carinske uprave i poreza na dodanu vrijednost (u daljnem tekstu: PDV-a) na državnom nivou predstavljaju suštinski dio ovoga procesa reformi”;

Uzimajući u obzir također kominikej koji je na nivou političkih direktora donio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira dana 15. ožujka 2006. godine, u kojem se organi vlasti Bosne i Hercegovine pozivaju da osiguraju svoju potporu Upravi za neizravno oporezivanje i njenom Upravnom odboru;

Imajući na umu da je provedba Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 9/05 i 35/05) započelo 1. sječnja 2006. godine, te da je stoga postojanje odgovarajuće uprave ključna komponenta za osiguranje pravilne primjene PDV-a, i da, naročito u početnoj fazi primjene, mogu biti potrebne brze reakcije i djelovanje Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje;

Upoznat s kominikeom Upravnog odbora Vijeća za provedbu donesenim 23. lipnja 2006. godine, u kojem se naglašava da bi organi vlasti u BiH što žurnije trebali riješiti spor oko raspodjele i pripadnosti prihoda;

Uzimajući u obzir kominikej Upravnog odbora Vijeća za rovedbu mira donesen 7. prosinca 2006. godine, u kojem je Upravni odbor izrazio zabrinutost zbog činjenice da, usprkos prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja raspodjele prihoda of PDV-a, Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje do sada nije uspio utvrditi rješenje ovog pitanja na sistematičan način;

Uzimajući u obzir također, članak 28 Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03 i 52/04), u kojem se predviđa mogućnost imenovanja dodatnog člana Upravnog odbora koji bi obnašao funkciju predsjedavajućeg ovog odbora i u kojem se zahtijeva od navedene osobe da posjeduje stručnost u odgovarajućoj oblasti te da je pokazala visoke standarde poštenja i savjesnosti u obnašanju svojih dužnosti;

Pozivajući se na Odluku visokog predstavnika br. 177/04 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 3/04 od 19. veljače 2004. godine), prema kojoj je imenovan prvi predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje na prvi mandat u trajanju godinu dana, i članak 2 iste Odluke kojim se predviđa mogućnost produženja mandata prema nahođenju visokog predstavnika;

S obzirom na Odluku visokog predstavnika br. 20/06 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 54/06 od 17. srpnja 2006. godine), kojom je imenovan g. Peter Nicholl na funkciju inicijalnog predsjedavajućeg Upravog odbora Uprave za neizravno oporezivanje do 31. prosinca 2006. godine, zaključno s tim datumom, pod istim uvjetima utvrđenim i definiranim u Odluci visokog predstavnika br. 177/04 o imenovanju prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora sustava za neizravno oporezivanje;

Svjestan potrebe da se osigura neometano rukovođenje Upravom za neizravno oporezivanje pravovremenim imenovanjem predsjedavajućeg Upravnog odbora suastava za neizravno oporezivanje;

Imajući na umu sveukupnost gore navedenih pitanja, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog
predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje

Članak 1

Gospodin Peter Nicholl se ovom Odlukom imenuje na funkciju inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora sustava neizravnog oporezivanja (u daljem tekstu: predsjedavajući), utvrđenu u stavku 1 i 2 članka 28 Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03 i 52/04), do 31. svibnja 2006. godine, uključujući i taj datum.

Izuzetno od odredbe stavka 1 ovog članka, ako nakon 31. ožujka 2007. godine Vijeće ministara imenuje inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora sustava za neizravno oporezivanje sukladno proceduri utvrđenoj u stavku 3 članka 28 Zakona o neizravnom oporezivanju, mandat g. Petera Nicholla će isteći prvog dana mandata inicijalnog predsjedavajućeg imenovanog od strane Vijeća ministara.

Članak 2

G. Peter Nicholl će nastaviti da djeluje u funkciji predsjedavajućeg pod istim uvjetima koji su utvrđeni i definirani u Odluci visokog predstavnika br. 177/04 o imenovanju prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora sustava neizravnog oporezivanja.

Članak 3

Izuzetno od odredbi bilo kojeg zakona kojim se suprotno propisuje, inicijalni predsjedavajući će uživati potpuni imunitet tokom čitavog perioda od svih postupaka pokrenutih pred bilo kojim sudom u svezi s radnjama koje izvrši u okviru mandata koji mu je dodijeljen ovom Odlukom i u toku obnašanja dužnosti koje vrši prema ovoj Odluci, pred bilo kojim sudom.

Članak 4

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, i u Službenom glasniku Republike Srpske.

Sarajevo, 19. prosinca 2006.

Dr. Christian Schwarz-Schilling

Visoki predstavnik