18.09.2009

Одлука kојом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Федерације Босне и Херцеговине

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата чланом V Анекса 10 (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у вези са тумачењем горе наведеног Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када високи представник то оцијени неопходним, у рјешавању свих  проблема који се појаве у вези с имплементацијом цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да употријеби свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горе наведеним, “доношењем обавезујућих одлука, када то оцијени неопходним”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) “мјере којима се обезбјеђујепровођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Имајући у виду чињеницу да процес провођења мира који се наставља под окриљем Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини још увијек није окончан;

Надаље имајући у виду чињеницу да је потребно да се мировни процес оконча како би се успоставило стабилно политичко и безбједносно окружење у Босни и Херцеговини;

Наглашавајући да се Коначном арбитражном одлуком за Брчко и њеним Анексом од 18. августа 1999. године, предвиђа могућност за сваког становника Дистрикта да промијени своје ентитетско држављанство;

Присјећајући се да се Законом о држављанству Босне и Херцеговине, Законом о држављанству Републике Српске и Законом о држављанству Федерације Босне и Херцеговине предвиђа међуентитетски споразум како би се за поједине категорије држављана Босне и Херцеговине овезбиједили механизми за промјену ентитетског држављанства;

Уз жаљење што такав међуентитетски споразум, којим би се такође осигурао механизам за становнике Брчко Дистрикта да промијене своје ентитетско држављанство, никада није закључен упркос поновљеним позивима ентитетским органима власти да то учине;

Присјећајући се такође да органи власти у Босни и Херцеговини нису донијели ниједно друго рјешење с циљем да проведу Коначну арбитражну одлуку за Брчко и њен Анекс у вези с правом становника Брчко Дистрикта да промијене своје ентитетско држављанство;

С обзиром да је право становника Брчко Дистрикта да гласају за чланове Предсједништва и Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као и на ентитетским изборима повезано с њиховим ентитетским држављанством, те да неуспјех органа власти да осигурају одржив механизам за промјену ентитетског држављанства има за посљедицу немогућност за становнике да остварују своју гласачку опцију и гласају у једном или другом ентитету;

Имајући у виду чињеницу да је Управни одбор Савјета за провођење мира на свом засједању одржаном 27. фебруара 2008. године дефинисао “потпуну имплементацију Коначне арбитражне одлуке за Брчко” као један од циљева које органи Босне и Херцеговине требају реализовати прије транзиције Канцеларије високог представника у Канцеларију специјалног представника Европске уније, позвао органе власти у Босни и Херцеговини да постигну ове циљеве што је прије могуће и поред тога захтијевао од високог представника да предузме све одговарајуће мјере како би осигурао да претходно наведени циљеви буду испуњени;

Констатујући дасе, у циљу окончања супервизорског режима и проведбе Коначне арбитражне одлуке, супервизор за Брчко у марту 2008. године писмом обратио премијеру Федерације БиХ и предсједнику Владе Републике Српске у којем их је подсјетио да непостојање међуентитетског споразума ставља одређене категорије становника Дистрикта у неравноправан положај, те од њих затражио да размотре могућност изналажења адекватног рјешења;

Присјећајући се даје Управни одбор Савјета за провођење мира, на свом засједању одржаном у Сарајеву 25. и 26. марта 2009. године, додатно позвао надлежне органе да обезбиједе брзи напредак у правцу окончања проведбе Коначне арбитражне одлуке за Брчко, рјешавањем преосталих питања према Коначној арбитражној одлуци, укључујући и питања ентитетског држављанства;

Присјећајући се такође да је Управни одбор Савјета за провођење мира, на свом засједању у Сарајеву 29. и 30. јуна 2009. године, изјавио да институције Дистрикта као цјелина сада функционишу ефикасно и по свему судећи трајно, али да ентитети нису испунили своје преостале обавезе из одлука Арбитражног трибунала ради […] омогућавања промјене ентитетског држављанства за становнике Брчког…” и позвао је ентитете, и државу по потреби, да ријеше ова питања најкасније до 15. септембра 2009. године;

Свјестан да је 10. јула 2009. године супервизор за Брчко поздравио једногласно усвајање од стране Скупштине Брчко Дистрикта резолуције којом се позивају релевантне државне и ентитетске институције да сарађују с органима власти Брчко Дистрикта на рјешавању питања која је установио Савјет за провођење мира и то у року који је одредио Савјет за провођење мира;

Констатујући с разочарењем да обавезе ентитетâ, чије би испуњавање супервизору омогућило да коначно обавијести Арбитражни трибунал да је провођење Коначне арбитражне одлуке окончано и отворило пут Савјету за провођење мира да донесе одлуку о престанку супервизорског режима у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине на свом засједању заказаном за новембар, нису испуњене до утврђеног рока 15. септембра 2009. године;

Схватајући хитност, те

узимајућиу обзир и имајући на уму све претходно споменуто,

високи представник доноси сљедећу

 

ОДЛУКУ

којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Федерације Босне и Херцеговине

 

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу као што је предвиђено у члану 8. тог Закона, на привременом основу, све док га Парламент Федерације Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова.

Ова Одлука се објављује на службеној интернет страници Канцеларије високог представника и ступа на снагу одмах.

Ова одлука се одмах објављује у “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”.

 

Сарајево, 18. септембра 2009.                                              др. Валентин Инцко

                                                                                                Високи представник

 


ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА и ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВЉАНСТВУ ФЕДЕРАЦИЈЕ Босне и Херцеговине

 

Члан 1.

(Допуна у члану 4.)

У Закону о држављанству Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 43/01 и 22/09; у даљем тексту: Закон), у члану 4., иза тачке 2. додаје се нова тачка 3. која гласи:

“3. пријемом држављанина Републике Српске у држављанство Федерације;”.

Досадашње тачке 3., 4. и 5. постају тачке 4., 5. и 6.

 

Члан 2.

(Допуне у члану 5.)

У члану 5. Закона, тачка 4), иза ријечи “у дипломатско-конзуларном представништву Босне и Херцеговине;” додаје се ријеч “или”.

У тачки 5) члана 5. Закона, иза ријечи “да су родитељи сагласни да дијете има држављанство Федерације;” додаје се ријеч “или”.

 

Члан 3.

(Нови члан 27.а)

Иза члана 27. Закона, додаје се нови члан 27.а који гласи:

“Члан 27.а

Држављанин Босне и Херцеговине који нема изјављено ентитетско држављанство односно држављанин Босне и Херцеговине с држављанством Републике Српске, који има пребивалиште у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине, стиче држављанство Федерације ако то жели.    

Држављанин Федерације који има пребивалиште у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине може промијенити своје држављанство Федерације стицањем држављанства Републике Српске.

Право на стицање односно промјену ентитетског држављанства из става (1) и (2) овог члана може се остварити само једном по основу пребивалишта у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.”

 

Члан 4.

(Допуна у члану 29.)

У члану 29. Закона, иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи:

“Захтјев за стицање и промјену држављанства Федерације из члана 27.а, става (1) овог Закона, подноси се Федералном министарству путем надлежног органа Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.Захтјев садржава изјаву о избору држављанства Федерације или изјаву о промјени ентитетског држављанства стицањем држављанства Федерације и уз њега се прилажу увјерење о држављанству Босне и Херцеговине или овјерена копија путне исправе Босне и Херцеговине, овјерена копија личне карте и потврда о пребивалишту у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.”

Садашњи став (3) члана 29. Закона постаје став (4).  

Члан 5.

(Допуне у члану 34.)

У члану 34. Закона, иза става (2) додају се ставови (3) и (4) који гласе:

“О захтјеву из члана 29. става (3) овог Закона Федерално министарство одлучује у року од 60 дана од дана пријема захтјева рјешењем које доставља у року од 15 дана надлежном органу Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. У случају захтјева за промјену ентитетског држављанства, рјешење се доставља и надлежном органу Републике Српске у истом року.

Ако Федерално министарство не донесе рјешење у року од 60 дана из става (3) овог члана, сматра се да лице испуњава услове за стицање држављанства Федерације и држављанство се уписује у матичне књиге без посебног рјешења.”   

Члан 6.

(Допуна у члану 35.)

У члану 35. овог Закона, иза ријечи “став 2.” додају се ријечи “и члана 34. става 3.”.

Члан 7.

(Измјена у члану 37.)

У члану 37. ставу (2) овог Закона, ријечи “6. и 7. овог Закона” замјењују се ријечима: “6. и 7., као и на основу одредбе члана 34. става 4. овог Закона”.

Члан 8.

(Ступање на снагу овог Закона)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”.