30.09.2006 28/06

Odluka kojom se produžuje mandat likvidacijskom upravitelju “Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo”

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku date u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se  na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravio nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenom, “donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Zapažajućiznačaj koji je međunarodna zajednica pridala pravilnom upravljanju bankovnim sustavom u Bosni i Hercegovini, kao sastavnom dijelu procesa provedbe mira;

Konstatirajući, u svezi s primjerom pomenutog pridavanja važnosti, da je Vijeće za provedbu mira na konferenciji održanoj u Londonu 4. i 5. prosinca 1996. godine pozdravio riješenost vlasti u Bosni i Hercegovini da usvoje zakone u oblastima poput, pored ostalog, i oblasti bankarstva; nadalje konstatirajući članak 44.a) Deklaracije sa sastanka na razini ministara Upravnog odbora pomenutog Vijeća, održanog u Luksemburgu 9. lipnja 1998. godine, a na kojem je Odbor istakao da bi oba entiteta trebala usvojiti nove zakonske propise u oblasti bankarstva; te nadalje konstatirajući i poziv upućen vlastima Bosne i Hercegovine od strane pomenutog Vijeća, na zasjedanju održanom u Briselu 23. i 24. svibnja 2000. godine, da usklade, širom zemlje, svoj pristup u velikom broju područja, uključujući i bankarstvo;

Podsjećajući da je “Privredna banka a.d. Srpsko Sarajevo” stavljena pod privremenu upravu odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske od 20. lipnja 2003. godine;

Imajući na umuostavku privremenog upravitelja, kojeg je imenovala Agencija za bankarstvo Republike Srpske u svibnju 2004. godine, nakon fizičke prijetnje i napada izvršenog protiv te osobe, kao i imenovanje privremenog upravitelja “Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo” Odlukom visokog predstavnika br. 216/04 od 8. lipnja 2004. godine;

Konstatirajući također Odluku visokog predstavnika br. 299/04 od 7. studenog 2004. godine na temelju koje je «Privrednoj banci a.d. Srpsko Sarajevo» oduzeta dozvola za rad,asukladno kojoj je započet stečajni postupak od strane privremenog upravitelja;

Imajući na umu izviješće privremene upraviteljice «Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo» od 8. svibnja 2006. godine u kojem obavještava Agenciju za bankarstvo Republike Srpske i visokog predstavnika da je «Privredna banka a.d. Srpsko Sarajevo» zbog prodaje stečene imovine i prikupljenih značajnih sredstava putem naplate dugova solventna od 30. travnja 2006. godine, i u kojem privremena upraviteljica predlaže likvidaciju «Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo»;

Također konstatirajući da je 12. svibnja 2006. godine odlukom Osnovnog suda u Bijeljini, na zahtjev privremene upraviteljice a u svjetlu solventnog položaja, «Privredna banka a.d. Srpsko Sarajevo», povučena iz stečajnog postupka;

Vodeći računa o Odluci visokog predstavnika br. 17/06 od 21. lipnja 2006. god. prema kojoj je pokrenut postupak likvidacije “Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo” i, na pismeni zahtjev Agencije za bankarstvo Republike Srpske od 12. i 19. svibnja 2006. godine, imenovan likvidacijski upravitelj ove banke;

S obzirom na plan primopredaje, koji je izradio likvidacijski upravitelj na zahtjev visokog predstavnika, od 25. rujna 2006. godine, u kojem su date pojedinosti o svim preduvjetima i neophodnim zadaćama koje se moraju realizirati prije no što bude omogućena primopredaja «Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo» Agenciji za bankarstvo Republike Srpske;

Uzimajući u obzirpismeni zahtjev Agencije za bankarstvo Republike Srpske od 29. rujna 2006. god, u kojem navedena agencija traži od visokog predstavnika da produži mandat likvidacijskom upravitelju «Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo» i osigura da se likvidacijski postupak može nastaviti neometano;

Također imajući na umuda je trajanje mandata likvidacijskog upravitelja, utvrđenog na temelju odredbi u Odluci visokog predstavnika br. 17/06 od 21. lipnja 2006. godine i produženog Odlukom visokog predstavnika br. 24/06 od 30. kolovoza 2006. godine, nedovoljno za realiziranje planiranih aktivnosti koje predstavljaju preduvjet za primopredaju «Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo» Agenciji za bankarstvo Republike Srpske radi mogućeg nastavka likvidacijskog postupka;

Svjesni potrebe da se osigura da likvidacija «Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo» sada započne učinkovito i bez nelegitimnog spoljnog utjecaja;

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno pomenutih pitanja, ovim donosim i zahtijevam da se objavi sljedeća:

 

Odluka kojom se produžuje mandat likvidacijskom upravitelju “Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo”

Članak 1.

Ovom odlukom produžava se mandat gđi Tobi Robinson na dužnosti likvidacijskog upravitelja “Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo” na koji je imenovana Odlukom visokog predstavnika br. 17/06 («Službeni glasnik Republike Srpske», br. 63/06) i koji je prethodno produžen Odlukom visokog predstavnika br. 24/06 («Službeni glasnik Republike Srpske», br. 89/06).

Mandat likvidacijskog upraviteljanastavlja se sve dotle dok visoki predstavnik drukčije ne odluči.

Članak 2.

Gđa Tobi Robinson i dalje postupa kao likvidacijski upravitelj pod istim uvjetima koji su ustanovljeni i utvrđeni Odlukom visokog predstavnika br. 17/06 od 21. lipnja 2006. godine o pokretanju likvidacijskog postupka i imenovanju likvidacijskog upravitelja “Privredne banke a.d. Srpsko Sarajevo”.

Članak 3.

Radi otklanjanja svake sumnje, ovim se izričito izjavljuje i ukazuje da je ovdje sadržane odredbe, svaku od njih, utvrdio visoki predstavnik sukladno svojem međunarodnom mandatu i da se, stoga, ne mogu osporavati pred sudovima Bosne i Hercegovine ili entiteta ili bilo gdje drugo, kao i da se u svezi s dužnostima koje se obnašaju sukladno ovoj odluci ne može pokrenuti postupak pred bilo kojim sudom u bilo koje vrijeme nakon njenog donošenja.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

Sarajevo, 30. rujan 2006.
 
 
Dr. Christian Schwarz-Schilling
Visoki predstavnik