22.12.2006

Odluka o donošenju Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje

32/06

Koristeći se ovlastima datim visokom predstavniku člankom V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi sa provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi sa tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenim “donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”, koje “mogu uključivati poduzimanje mjera protiv osoba koje obnašaju javne funkcije ili dužnosnika (…) za koje Visoki predstavnik ustanovi da su prekšili zakonske obveze utvrđene Mirovnim sporazumom odnosno uvjete za njegovu provedbu”;

Uzimajući u obzir da su sporovi unutar Gradskog vijeća i/ili s gradonačelnikom Grada u svezi s određenim brojem politički osjetljivih pitanja osujetili napore u procesu ujedinjenja Grada Mostara i imali izravan utjecaj na mogućnost Gradskog vijeća da donosi ključne odluke poput odluke o proračunu odnosno da obavlja svoj redovan rad i rukovodi javnim poslovima u interesu građana Grada Mostara;

Prisjećajući se da je, 16. rujna 2006. godine, g. Norberta Wintersetena imenovao visoki predstavnik na funkciju specijalnog izaslanika za Grad Mostar prema članku 4 Odluke visokog predstavnika o sprovođenju reorganizacije Grada Mostara od 28. siječnja 2004. godine;

Konstatirajući da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, na svom sastanku održanom u Sarajevu dana 20. listopada 2006. godine, “konstatirao da nije postignut konkretan napredak na finaliziranju procesa ujedinjenja gradske uprave Mostara, po zahtjevima iz Statuta, što je rezultat političke tvrdoglavosti, da je uspješno ujedinjenje Mostara od suštinskog značaja za političku stabilnost Federacije i Bosne i Hercegovine kao cjeline, koja želi krenuti dalje na svom putu ka Europi, te da je Upravni odbor ponudio svoju punu potporu specijalnom izaslaniku za Mostar u njegovim nastojanjima da posreduje ili, ukoliko to zainteresirane strane budu tražile, kao arbitar ponudi rješenja za otvorena pitanja”;

Konstatirajući također da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, na svom sastanku održanom u Briselu 07. prosinca 2006. godine, “izrazio zadovoljstvo sa arbitražnom odlukom koju je donio specijalni izaslanik Norbert Winterstein u cilju rješavanja dugotrajnog spora oko Hercegovačke radio-televizije (HRT) i da očekuje prijedloge gospodina Wintersteina u pogledu daljnje popune gradske administracije Mostara i ujedinjenja gradskih komunalnih preduzeća, koji će uskoro biti dostavljeni, te pozvao vlasti i političke lidere u Mostaru da prihvate i provedu ove odluke kako bi se završila provedba Statuta Grada Mostara”;

Konstaturajući da, u nastojanju da postigne rješenje u pogledu upostave jedinstvenog Zavoda za prostorno uređenje koji je prihvatljiv kako za izvršne tako i za zakonodavne organe u Gradu, specijalni izaslanik je održao niz sastanaka s gradonačalnikom Grada, predsjednikom Gradskog vijeća, predstavnicima političkih stranaka koje učestvuju u Gradskome vijeću, službenicima Gradske uprave i ekspertima za urbanizam tijekom 2006.godine;

Uz žaljenje što nije postignut sporazum u vezi s ovim problemom, što je navelo specijalnog izaslanika da 14. prosinca 2006. uputi pismo gradonačelniku Grada i predsjedniku Gradskog vijeća s prijedlogom da Gradsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika, donese određene izmjene i dopune u Odluci o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje, koju je donijelo Gradsko vijeće dana 29. svibnja 2006. godine;

Žaleći takođe zbog toga što Gradsko vijeće, na svom zasjedanju održanom 20. prosinca 2006. godine, nije uspjelo donijeti izmjene i dopune navedene Odluke;

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno pomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

ODLUKU

o donošenju Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje

Ovdje utvrđena Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje će biti na snazi na privremenom osnovu, sve dok je Gradsko vijeće Grada Mostara ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Grada Mostara” i “Službenim/Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona”.

Sarajevo, 22. prosinca 2006.

Dr. Christian Schwarz-Schilling

Visoki predstavnik

O D L U K A

o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje

I.  OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Za vršenje stručnih i drugih poslova u oblasti prostornog uređenja, osniva se Samostalna upravna organizacija „Zavod za prostorno uređenje“ (u daljnjem tekstu: Zavod).

Skraćeni naziv je „Zavod za prostorno uređenje“.

Zavod ima svojstvo pravne osobe i status gradske samostalne upravne organizacije.

Sjedište Zavoda je u Mostaru.

Članak 2.

Zavod ima svoj žiro račun.

Zavod ima pečat, u skladu sa zakonom i odlukom o pečatu Grada Mostara.

Članak 3.

Zavod obavlja stručne i druge poslove u oblasti prostornog uređenja (74.200 – „Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje“; 72300 – „Obrada podataka“ i 72.400 – „Izrada i upravljanje bazom podataka“), a posebice:

 • izrada i provedba strategije razvoja Grada i razvojnih programa,
 • izrada dokumenata prostornog uređenja: prostornog plana i urbanističkog plana Grada Mostara. Izrada detaljnih dokumenta prostornog uređenja (regulacionih planova i urbanističkih projekata) kada Gradsko vijeće odredi Zavod za nositelja izrade istih,
 • izrada programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta,
 • izrada razvojnih programa (ekonomskog, urbano-socijalnog i dr.),
 • priprema i izrada propisa, standarda i provedbenih mjera za vođenje GIS-a i drugih elektronskih evidencija prostornih podataka-uspostavljanje i održavanje jedinstvenog prostornog informacijskog sustava,
 • davanje informacija potencijalnim investitorima o mogućnostima i uvjetima građenja,
 • priprema i izrada osnove za izradu dokumenta prostornog uređenja (snimak i ocjena postojećeg stanja u prostoru i opći i posebni ciljevi planiranog prostornog razvoja – koncepcija razvoja, odnosno prostornog uređenja),
 • vođenje dokumentacije o praćenju stanja u prostoru i izrada izvještća o stanju u prostoru i programa mjera unapređenja stanja u prostoru,
 • sudjelovanje u izradi odluke o pristupanju izradi ili izmjeni dokumenta prostornog uređenja,
 • sudjelovanje u uključivanju javnosti u proces pripreme i izrade dokumenta prostornog uređenja,
 • sudjelovanje u izradi odluke o provođenju dokumenta prostornog uređenja i izradi programa mjera i aktivnosti za njeno provođenje,
 • koordinacija sa domaćim i stranim institucijama, ekspertima i učešće u izradi naučnih projekata i studija u cilju razvoja Grada,
 • davanje stručnih ocjena, ako zakonom odnosno odlukama Gradskog vijeća nije drukčije utvrđeno, te obavljanje drugih stručnih poslova iz oblasti prostornog uređenja,

II.  UNUTARNJA  ORGANIZACIJA

Članak 4.

Unutarnja organizacija Zavoda utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji utvrđuje se posebno:

 • organizacijske jedinice i njihova nadležnost;
 • sistematizacija radnih mjesta koja obuhvata: nazive radnih mjesta, opis poslova, uvjeta za vršenje poslova, vrstu djelatnosti, naziv skupine u koju spadaju poslovi, složenost poslova i druge elemente;
 • način rukovođenja;
 • programiranje i planiranje poslova;
 • ovlasti i odgovornosti rukovodećih državnih službenika u vršenju poslova;
 • broj pripravnika koji se primaju u radni odnos i uvjeti za prijem pripravnika;
 • druga pitanja predviđena posebnim propisom.

Članak 5.

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji iz članka 4 ove odluke donosi gradonačelnik, na prijedlog direktora Zavoda  a uz suglasnost Gradskog vijeća, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Pojedinačne interne akte o rješavanju o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa i drugih pojedinačnih odnosa donosi direktor Zavoda.

III. RUKOVOĐENJE  ZAVODOM

Članak 6.

Radom Zavoda rukovodi direktor, sukladno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i ovoj odluci.

Za direktora može biti imenovana osoba koja ima VSS, najmanje 7 godina radnog staža u struci, položen stručni upravni ispit i koja ispunjava i druge uvjete utvrđene zakonom.

Članak 7.

Direktor  Zavoda je rukovodeći državni službenik.

Direktora Zavoda postavlja gradonačelnik, u skladu sa  Zakonom o državnoj službi.

Direktor Zavoda za svoj rad i za rad Zavoda odgovara gradonačelniku.

IV. VRŠENJE POSLOVA I RADNI ODNOSI

Članak 8.

Poslove osnovne djelatnosti u Zavodu vrše državni službenici visoke školske spreme, a dopunske poslove osnovne djelatnosti i poslove pomoćne djelatnosti vrše namještenici više, srednje i niže školske spreme.

Vrsta, složenost i sadržaj poslova i uslovi za njihovo vršenje, utvrđuju se posebnim propisom, u skladu sa federalnim zakonom kojim se uređuje radno-pravni status državnih službenika i namještenika.

Članak 9.

Položaj, prava, dužnosti i odgovornost, kao i plaće i druga materijalna prava iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom državnih službenika i namještenika Zavoda, uređuje se u skladu sa posebnim federalnim zakonima o radno-pravnom statusu službenika, odnosno namještenika.

V. ODNOS ZAVODA PREMA GRADSKOM VIJEĆU I GRADONAČELNIKU

Članak 10.

Odnos Zavoda prema gradonačelniku, kao organu izvršne vlasti temelji se na zakonu.

Zavod je odgovoran gradonačelniku za svoj rad i stanje u oblasti za koju je utemeljen.

Gradonačelnik ima pravo razmatrati rad Zavoda, ispitivati stanje u oblasti iz njegove nadležnosti i pokretati postupak za smjenu direktora Zavoda ako ocijeni da Zavod ne izvršava pravilno i na zakonom predviđen način poslove iz svoje nadležnosti i da su zbog toga nastale ili mogu nastati štetne posljedice po prava i dužnosti građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili posljedice za javne interese.

U cilju provođenja zakona i drugih propisa gradonačelnik može Zavodu odrediti sljedeće zadatke koje je Zavod dužan izvršiti: dati upute i smjernice za rad u izvršavanju zakona i drugih propisa, naložiti da u određenom roku pripremi određeni propis iz svoje nadležnosti, a u okviru svojih ovlasti, odrediti izvršavanje pojedinih zadataka i utvrditi rokove za njihovo izvršavanje, odrediti da se ispita stanje određenih pitanja iz nadležnosti Zavoda i podnesu izvještaji sa odgovarajućim prijedlozima, kao i odrediti izvršavanje i drugih zadataka iz nadležnosti Zavoda.

Članak 11.

Odnos Zavoda prema Gradskom vijeću temelji se na zakonu.

Zavod ima ovlasti i obvezu da Gradskome vijeću podnosi radi razmatranja pojedina pitanja iz svoje nadležnosti i daje preporuke u svezi izvršavanja zakona i drugih propisa. Zavod je obvezan na zahtjev Gradskog vijeća podnositi izvješće o svom radu, stanju u oblasti i izvršavanju zakona i drugih propisa, odgovarati na pitanja Gradskog vijeća i sukladno programu rada Gradskog vijeća, odnosno na njegov zahtjev, pripremati određene odluke i druge propise, kao i analitičke, informativne i druge materijale.

VI. ODNOS ZAVODA PREMA ORGANIMA UPRAVE I PRAVNIM OSOBAMA

Članak 12.

Zavod surađuje s organima uprave Grada Mostara i pravnim osobama po pitanjima iz svoje nadležnosti, koja su od značaja za rad Zavoda ili su od interesa za rad organa uprave ili te pravne osobe.

Organi uprave i pravne osobe obvezne su, u skladu sa zakonom, na zahtjev Zavoda, dostavljati podatke, informacije i drugu dokumentaciju iz oblasti svoje djelatnosti, ako su ti podaci, informacije i dokumentacija od značaja za vršenje poslova iz nadležnosti Zavoda.

VII. SREDSTVA ZA RAD ZAVODA

Članak 13.

Sredstva za rad Zavoda utvrđuju se u proračunu Grada, u visini koja osigurava vršenje poslova iz nadležnosti Zavoda, polazeći od prirode i obima poslova, broja izvršilaca i drugih uslova neophodnih za uspješno vršenje poslova iz njegove nadležnosti.

Prihodi koje Zavod ostvari svojom djelatnošću čine sredstva proračuna Grada i koriste se za namjene utvrđene zakonom.

Članak 14.

Sredstva za rad Zavoda su:

 • sredstva za plaće;
 • sredstva za materijalne troškove;
 • sredstva za posebne namjene, i
 • sredstva opreme.

Naredbodavac za korištenje sredstava iz ovoga članka, u skladu sa  zakonom i drugim propisima, je direktor Zavoda.

VIII. UREDSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

Članak 15.

Zavod je dužan voditi uredsko i arhivsko poslovanje iz svoje nadležnosti.

Uredsko i arhivsko poslovanje vodi se na način utvrđen posebnim federalnim propisima koji se odnose na arhivsko i uredsko poslovanje organa uprave, upravnih organizacija i drugih pravnih osoba.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom upisa Zavoda u sudski registar prestaju sve ovlasti koje je utemeljitelj dao  poduzećima „Urbing “ d.d. Mostar i JP „Zavod za urbanizam Grada Mostara“ Mostar.

„Urbing“ d.d. Mostar i JP „Zavod za urbanizam Grada Mostara“ Mostar, dužni su sva službena akta, spise, dokumente prostornog uređenja i svu drugu stručnu i službenu dokumentaciju, iz domena ovlasti utemeljitelja, zapisnički predati Zavodu.

Odredbe stavka 1 i 2 ovoga članka ne primjenjuju se na poslove i zadatke iz nadležnosti „Urbing-a“ koji se odnose na upravljanje i održavanje stambenog fonda.

Članak 17.

Radno-pravni status dosadašnjih uposlenika „Urbing“ d.d. Mostar i JP „Zavod za urbanizam Grada Mostara“ Mostar, uredit će se prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda, na temelju internog konkursa.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju Zavoda za urbanističko planiranje Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 2/02).

Ovom Odlukom zamjenjuje se Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno planiranje koju je donijelo Gradsko vijeće 29. svibnja 2006. godine (Odluka br. 01-02-402/06). Odluka br. 01-02-402/06 se ne objavljuje.

Članak 19.

Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“.