22.12.2006 32/06

Odluka o donošenju Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje

Koristeći se ovlaštenjima koja su Visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se  na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se obezbjeđuje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”, koje “mogu uključivati preduzimanje mjera protiv osoba koje obavljaju javne funkcije ili zvaničnika (…) za koje Visoki predstavnik ustanovi da su prekšili zakonske obaveze utvrđene Mirovnim sporazumom odnosno uvjete za njegovu provedbu”;

Uzimajući u obzir da su sporovi unutar Gradskog Vijeća i/ili s gradonačelnikom Grada u vezi s određenim brojem politički osjetljivih pitanja osujetili napore u procesu ujedinjenja Grada Mostara i imali neposredan utjecaj na mogućnost Gradskog vijeća da donosi ključne odluke poput odluke o budžetu odnosno da obavlja svoj redovan rad i rukovodi javnim poslovima u interesu građana Grada Mostara;

Prisjećajući se da je, 16. septembra 2006. godine, g. Norberta Wintersetena imenovao visoki predstavnik na funkciju specijalnog izaslanika za Grad Mostar prema članu 4. Odluke visokog predstavnika o sprovođenju reorganizacije Grada Mostara od 28. januara 2004. godine;

Konstatirajući da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, na svom sastanku održanom u Sarajevu dana 20. oktobra 2006. godine, “konstatirao da nije postignut konkretan napredak na finaliziranju procesa ujedinjenja gradske uprave Mostara, po zahtjevima iz Statuta, što je rezultat političke tvrdoglavosti, da je uspješno ujedinjenje Mostara od suštinske je važnosti za političku stabilnost Federacije i Bosne i Hercegovine kao cjeline, koja želi krenuti dalje na svom putu ka Evropi, te da je Upravni odbor izrazio svoju punu podršku specijalnom izaslaniku za Mostar u njegovim nastojanjima da posreduje ili, ukoliko to zainteresovane strane budu tražile, kao arbitar ponudi rješenja za otvorena pitanja”;

Konstatirajući takođe da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, na svom sastanku održanom u Briselu 07. decembra 2006. godine, “izrazio zadovoljstvo sa arbitražnom odlukom koju je donio specijalni izaslanik Norbert Winterstein u cilju rješavanja dugotrajnog spora oko Hercegovačke radio-televizije (HRT) i da očekuje prijedloge gospodina Wintersteina u pogledu daljnje popune gradske administracije Mostara i ujedinjenja gradskih komunalnih preduzeća, koji će uskoro biti dostavljeni, te pozvao vlasti i političke lidere u Mostaru da prihvate i provedu ove odluke kako bi se završila implementacija Statuta grada Mostara”;

Konstaturajući da, u nastojanju da postigne rješenje u pogledu upostave jedinstvenog Zavoda za prostorno uređenje koji je prihvatljiv kako za izvršne tako i za zakonodavne organe u Gradu, specijalni izaslanik je održao niz sastanaka s gradonačalnikom Grada, predsjednikom Gradskog vijeća, predstavnicima političkih stranaka koje učestvuju u Gradskom vijeću, službenicima Gradske uprave i ekspertima za urbanizam tokom 2006.godine;

Uz žaljenje što nije postignut sporazum u vezi s ovim problemom, što je navelo specijalnog izaslanika da 14. decembra 2006. uputi pismo gradonačelniku Grada i predsjedniku Gradskog vijeća s prijedlogom da Gradsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika, donese određene izmjene i dopune u Odluci o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje, koju je donijelo Gradsko vijeće dana 29. maja 2006. godine;

Žaleći takođe zbog toga što Gradsko vijeće, na svom zasjedanju održanom 20. decembra 2006. godine, nije uspjelo donijeti izmjene i dopune navedene Odluke;

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno pomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o donošenju Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje

 

Ovdje utvrđena Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje će biti na snazi na privremenom osnovu, sve dok je Gradsko vijeće Grada Mostara ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Grada Mostara” i “Službenim/Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona”.

 

Sarajevo, 22. decembar 2006.
 
 
Dr. Christian Schwarz-Schilling
Visoki predstavnik

 O D L U K U

o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje

 

I.  OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Za vršenje stručnih i drugih poslova u oblasti prostornog uređenja, osniva se Samostalna upravna organizacija „Zavod za prostorno uređenje“ (u daljnjem tekstu: Zavod).

Skraćeni naziv je „Zavod za prostorno uređenje“.

Zavod ima svojstvo pravne osobe i status gradske samostalne upravne organizacije.

Sjedište Zavoda je u Mostaru.

Član 2.

Zavod ima svoj žiro račun.

Zavod ima pečat, u skladu sa zakonom i odlukom o pečatu Grada Mostara.

Član 3.

Zavod obavlja stručne i druge poslove u oblasti prostornog uređenja (74.200 – „Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje“; 72300 – „Obrada podataka“ i 72.400 – „Izrada i upravljanje bazom podataka“), a posebno:

(1)   izrada i implementacija strategije razvoja Grada i razvojnih programa,

(2)   izrada dokumenata prostornog uređenja: prostornog plana i urbanističkog plana Grada Mostara. Izrada detaljnih dokumenta prostornog uređenja (regulacionih planova i urbanističkih projekata) kada Gradsko vijeće odredi Zavod za nositelja izrade istih,

(3)   izrada programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta,

(4)   izrada razvojnih programa (ekonomskog, urbano-socijalnog i dr.),

(5)   priprema i izrada propisa, standarda i implementacijskih mjera za vođenje GIS-a i drugih elektronskih evidencija prostornih podataka-uspostavljanje i održavanje jedinstvenog prostornog informacijskog sustava,

(6)   davanje informacija potencijalnim investitorima o mogućnostima i uvjetima građenja,

(7)   priprema i izrada osnove za izradu dokumenta prostornog uređenja (snimak i ocjena postojećeg stanja u prostoru i opći i posebni ciljevi planiranog prostornog razvoja – koncepcija razvoja, odnosno prostornog uređenja),

(8)   vođenje dokumentacije o praćenju stanja u prostoru i izrada izvještaja o stanju u prostoru i programa mjera unapređenja stanja u prostoru,

(9)   sudjelovanje u izradi odluke o pristupanju izradi ili izmjeni dokumenta prostornog uređenja,

(10)           sudjelovanje u uključivanju javnosti u proces pripreme i izrade dokumenta prostornog uređenja,

(11)           sudjelovanje u izradi odluke o provođenju dokumenta prostornog uređenja i izradi programa mjera i aktivnosti za njeno provođenje,

(12)           koordinacija sa domaćim i stranim institucijama, ekspertima i učešće u izradi naučnih projekata i studija u cilju razvoja Grada, 

(13)           davanje stručnih ocjena, ako zakonom odnosno odlukama Gradskog vijeća nije drukčije utvrđeno, te obavljanje drugih stručnih poslova iz oblasti prostornog uređenja,

II.  UNUTRAŠNJA  ORGANIZACIJA

Član 4.

Unutrašnja organizacija Zavoda utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji utvrđuje se posebno:

(1)   organizacijske jedinice i njihova nadležnost;

(2)   sistematizacija radnih mjesta koja obuhvata: nazive radnih mjesta, opis poslova, uslova za vršenje poslova, vrstu djelatnosti, naziv skupine u koju spadaju poslovi, složenost poslova i druge elemente;

(3)   način rukovođenja;

(4)   programiranje i planiranje poslova;

(5)   ovlaštenja i odgovornosti rukovodećih državnih službenika u vršenju poslova;

(6)   broj pripravnika koji se primaju u radni odnos i uslovi za prijam pripravnika;

(7)   druga pitanja predviđena posebnim propisom.

Član 5.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji iz člana 4. ove odluke donosi gradonačelnik, na prijedlog direktora Zavoda  a uz saglasnost Gradskog vijeća, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Pojedinačne interne akte o rješavanju o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa i drugih pojedinačnih odnosa donosi direktor Zavoda.

III. RUKOVOĐENJE  ZAVODOM

Član 6.

Radom Zavoda rukovodi direktor, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i ovoj odluci.

Za direktora može biti imenovana osoba koja ima VSS, najmanje 7 godina radnog staža u struci, položen stručni upravni ispit i koja ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom.

Član 7.

Direktor  Zavoda je rukovodeći državni službenik.

Direktora Zavoda postavlja gradonačelnik, u skladu sa  Zakonom o državnoj službi.

Direktor Zavoda za svoj rad i za rad Zavoda odgovara gradonačelniku.

IV. VRŠENJE POSLOVA I RADNI ODNOSI

Član 8.

Poslove osnovne djelatnosti u Zavodu vrše državni službenici visoke školske spreme, a dopunske poslove osnovne djelatnosti i poslove pomoćne djelatnosti vrše namještenici više, srednje i niže školske spreme.

Vrsta, složenost i sadržaj poslova i uslovi za njihovo vršenje, utvrđuju se posebnim propisom, u skladu sa federalnim zakonom kojim se uređuje radno-pravni status državnih službenika i namještenika.

Član 9.

Položaj, prava, dužnosti i odgovornost, kao i plaće i druga materijalna prava iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom državnih službenika i namještenika Zavoda, uređuje se u skladu sa posebnim federalnim zakonima o radno-pravnom statusu službenika, odnosno namještenika.

V. ODNOS ZAVODA PREMA GRADSKOM VIJEĆU I GRADONAČELNIKU

Član 10.

Odnos Zavoda prema gradonačelniku, kao organu izvršne vlasti zasniva se na zakonu.

Zavod je odgovoran gradonačelniku za svoj rad i stanje u oblasti za koju je osnovan.

Gradonačelnik ima pravo razmatrati rad Zavoda, ispitivati stanje u oblasti iz njegove nadležnosti i pokretati postupak za smjenu direktora Zavoda ako ocijeni da Zavod ne izvršava pravilno i na zakonom predviđen način poslove iz svoje nadležnosti i da su zbog toga nastale ili mogu nastati štetne posljedice po prava i dužnosti građana, pravnih lica i drugih subjekata ili posljedice za javne interese.

U cilju provođenja zakona i drugih propisa gradonačelnik može Zavodu odrediti sljedeće zadatke koje je Zavod dužan izvršiti: dati upute i smjernice za rad u izvršavanju zakona i drugih propisa, naložiti da u određenom roku pripremi određeni propis iz svoje nadležnosti, a u okviru svojih ovlaštenja, odrediti izvršavanje pojedinih zadataka i utvrditi rokove za njihovo izvršavanje, odrediti da se ispita stanje određenih pitanja iz nadležnosti Zavoda i podnesu izvještaji sa odgovarajućim prijedlozima, kao i odrediti izvršavanje i drugih zadataka iz nadležnosti Zavoda

Član 11.

Odnos Zavoda prema Gradskom vijeću zasniva se na zakonu.

Zavod ima ovlaštenja i obaveze Gradskom vijeću podnositi na razmatranje pojedina pitanja iz svoje nadležnosti i davati preporuke u vezi izvršavanja zakona i drugih propisa. Zavod je obavezan na zahtjev Gradskog vijeća podnositi izvještaj o svom radu, stanju u oblasti i izvršavanju zakona i drugih propisa, odgovarati na pitanja Gradskog vijeća i u skladu s programom rada Gradskog vijeća, odnosno na njegov zahtjev, pripremati određene odluke i druge propise, kao i analitičke, informativne i druge materijale.

VI. ODNOS ZAVODA PREMA ORGANIMA UPRAVE I PRAVNIM OSOBAMA

Član 12.

Zavod surađuje s organima uprave Grada Mostara i pravnim osobama po pitanjima iz svoje nadležnosti, koja su od značaja za rad Zavoda ili su od interesa za rad organa uprave ili te pravne osobe.

Organi uprave i pravne osobe obavezne su, u skladu sa zakonom, na zahtjev Zavoda, dostavljati podatke, informacije i drugu dokumentaciju iz oblasti svoje djelatnosti, ako su ti podaci, informacije i dokumentacija od značaja za vršenje poslova iz nadležnosti Zavoda.

VII. SREDSTVA ZA RAD ZAVODA

Član 13.

Sredstva za rad Zavoda utvrđuju se u budžetu Grada, u visini koja osigurava vršenje poslova iz nadležnosti Zavoda, polazeći od prirode i obima poslova, broja izvršilaca i drugih uslova neophodnih za uspješno vršenje poslova iz njegove nadležnosti.

Prihodi koje Zavod ostvari svojom djelatnošću čine sredstva budžeta Grada i koriste se za namjene utvrđene zakonom.

Član 14.

Sredstva za rad Zavoda su:

(1)   sredstva za plaće;

(2)   sredstva za materijalne troškove;

(3)   sredstva za posebne namjene, i

(4)   sredstva opreme.

Naredbodavac za korištenje sredstava iz ovoga člana, u skladu sa  zakonom i drugim propisima, je direktor Zavoda.

VIII. UREDSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

Član 15.

Zavod je dužan voditi uredsko i arhivsko poslovanje iz svoje nadležnosti.

Uredsko i arhivsko poslovanje vodi se na način utvrđen posebnim federalnim propisima koji se odnose na arhivsko i uredsko poslovanje organa uprave, upravnih organizacija i drugih pravnih osoba.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Danom upisa Zavoda u sudski registar prestaju da postoje sva ovlaštenja dana od strane osnivača „Urbing-u“ d.d. Mostar i JP „Zavod za urbanizam Grada Mostara“ Mostar.

„Urbing“ d.d. Mostar i JP „Zavod za urbanizam Grada Mostara“ Mostar, dužni su sva službena akta, spise, dokumente prostornog uređenja i svu drugu stručnu i službenu dokumentaciju, iz domena ovlaštenja osnivača, zapisnički predati Zavodu.

Odredbe stava 1. i 2.ovoga člana ne primjenjuju se na poslove i zadatke iz nadležnosti „Urbing-a“ koji se odnose na upravljanje i održavanje stambenim fondom.

Član 17.

Radno-pravni status dosadašnjih uposlenika „Urbing“ d.d. Mostar i JP „Zavod za urbanizam Grada Mostara“ Mostar, regulisat će se prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda, na osnovu internog konkursa.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju Zavoda za urbanističko planiranje Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 2/02).

Ovom Odlukom zamjenjuje se Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno planiranje koju je donijelo Gradsko vijeće 29. maja 2006. godine (Odluka br. 01-02-402/06). Odluka br. 01-02-402/06 se ne objavljuje.

Član 19.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“.