04.05.2007 43/07

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i člankom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u svezi s civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet za tumačenje Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, kako bi olakšao rješavanje bilo kojih poteškoća kao što je gore rečeno „donošenjem obvezujućih odluka kakogod on ocijeni da je neophodno” o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) „mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Svjesni daje odgovornost za neizravno oporezivanje prenesena na Bosnu i Hercegovinu sporazumom koji su potpisale Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska 5. prosinca 2003. godine kojim se uređuje raspodjela nadležnosti u toj oblasti;

S obzirom da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijela zakon o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03 i 52/04), kojim se ustanovljuje institucionalna struktura i organizacioni osnov za jedinstveni sustav neizravnog oporezivanja Bosne i Hercegovine, uključujući načela doznačavanja prihoda od neizravnog oporezivanja;

Uzimajući u obzir činjenicu da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijela Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 55/04, u daljnjem tekstu: “Zakon o jedinstvenom računu”) koji sadržava metodologiju za doznačavanje i raspodjelu svih prihoda od neizravnog oporezivanja na državu Bosnu i Hercegovinu, Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt);

Prisjećajući se da se Zakonom o sustavu neizravnog oporezivanja predviđa da su udjeli prihoda od neizravnog oporezivanja Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta određeni njihovim udjelom u krajnjoj potrošnji prikazanim u prijavama poreza na dodanu vrijednost;

Prisjećajući se također da se Zakonom o jedinstvenom računu predviđa da će ovi udjeli biti zasnovani na koeficijentima doznačavanja koji će se ustanoviti kao odnos suma krajnje potrošnje prikazane u prijavama poreza na dodanu vrijednost na teritoriju danog korisnika prihoda, i suma krajnje potrošnje prikazane u prijavama poreza na dodanu vrijednost na teritoriju Bosne i Hercegovine, te da je na Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje da donese provedbene propise o kalkulaciji koeficijenta doznačavanja;

Sa žaljenjem što je u pregovorima i raspravama oko koeficijenata pripadnosti prihoda između institucija Bosne i Hercegovine, entitetâ i Brčko Distrikta utrošena alarmantna količina političkog vremena i energije, da još uvijek predstoji da se postigne sporazum o koeficijentima doznačavanja, te da je kao posljedica toga Brčko Distrikt uložio žalbe vezano za navedeni spor pred Arbitražnim tribunalom za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčko (u daljem tekstu: Arbitražni tribunal za Brčko);

S obzirom na communiqué Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, donesen 23. lipnja 2006. godine, u kojem je naglašeno da bi organi BiH trebali žurno riješiti spor oko pripadnosti prihoda;

Imajući u vidu communiqué Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, donesen 7. prosinca 2006. godine, u kojem je Upravni odbor izrazio zabrinutost zbog činjenice da, unatoč prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja pripadnosti prihoda od PDV-a, Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje do sada nije uspio utvrditi način za rješavanje ovog pitanja na sistematičan način;

Sa žaljenjem što pomenutim neuspjehom Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje u donošenju odluke o važećem koeficijentu pripadnosti prihoda praktično blokirano doznačavanje prihoda od neizravnog oporezivanja sa jedinstvenog računa u nekoliko navrata, te je time ugrožena fiskalna stabilnost Brčko Distrikta;

Konstatirajući da se Zakonom o sustavu neizravnog oporezivanja predviđa da Brčko Distrikt učestvuje u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje kao promatrač bez prava glasa;

Prisjećajući se da se Konačnom odlukom Arbitražnog tribunala za sporo oko međuentitetske granice u oblasti Brčko (u daljnjem tekstu: Konačna odluka), donesenom suklano Općem okvirnom sporazumu, Aneks 2, uspostavlja Brčko Distrikt kao fiskalno samoodrživ dio Bosne i Hercegovine sa vlastitim autonomnim proračunom, i čime se priznaje potreba za koordinacijom među vladama BiH, entiteta i Brčko Distrikta u svezi s različitim pitanjima, uključujući pitanja dijeljenja rashoda i prihoda;

Uzimajući u obzir da se Konačnom odlukom obvezuje Brčko Distrikt da uvrsti u okvir svog proračuna procjenu prihoda koji će se prikupljati unutar Distrikta i obvezuju se entiteti  da će financirati svaku razliku između očekivanih prihoda i proračuna Brčko Distrikta u srazmjeri dvije trećine Federacija Bosne i Hercegovine i jedna trećina Republika Srpska;

S obzirom i na to da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, u svom communiquéu donesenom 27. veljače 2007. godine, ponovio svoje urgencije za iznalaženje zadovoljavajućeg rješenja pitanja pripadnosti prihoda od PDV-a i izrazio svoje nadanje da će, putem  pregovora, te putem usvajanja Nacrta zakona o Brčko Distriktu, zajedno sa srodnim ustavnim i zakonskim odredbama, sve tužbe koje se trenutno nalaze pred Arbitražnim tribunalom za oblast Brčko biti povučene;

S obzirom  na intenziviranu žurnost rješavanja spora oko pripadnosti prihoda za Brčko Distrikt uzrokovanu daljim postupkom pred Arbitražnim tribunalom za Brčko, koji je ušao u novu fazu 23. travnja 2007. godine kada je rok stranama za ulaganje pismenih podnesaka istekao;

Uvjereni da postoji potreba da se žurno donese odgovarajući zakon kako bi se riješio spor oko pripadnosti prihoda prije daljeg postupka pred Arbitražnim tribunalom za Brčko s ciljem da se osigura financijska samoodrživost Brčko Distrikta; i

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno pomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 55/04)

 

koji je ovdje priložen kao sastavni dio ove Odluke.

Navedeni Zakon stupa na snagu kao zakon Bosne i Hercegovine od dana predviđenog u članku 5. tog zakona, na privremenom osnovu, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

U pogledu članka 25. stavak 4. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, smatrat će se da je Odbor dao potrebno odobrenje.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo, 4. svibnja 2007.                                            Dr. Christian Schwarz-Schilling

                                                                                                Visoki predstavnik

 


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RAČUN I RASPODJELI PRIHODA

 

Članak 1.

U članku 9. stavak 2., riječi “entitetima i” brišu se i iza riječi “(u daljem tekstu: preostali iznos…)”, dodaje se riječ “Distrikta”, pa navedeni stav glasi:

“Prihod koji je na raspolaganju Distriktu je raspoloživi iznos po odbitku iznosa za financiranje institucija BiH (u daljem tekstu: preostali iznos Distrikta)

 

Članak 2.

U članku 9. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

“Prihod koji je na raspolaganju entitetima je raspoloživi iznos po odbitku iznosa za financiranje institucija BiH i iznosa za Distrikt (u daljem tekstu: preostali iznos entitetâ).

Dosadašnji stavci 3, 4, i 5. postaju stavci 4, 5. i 6.

 

Članak 3. 

U članku 11. stavak 1. riječi ” točka i), ii) i iii)” brišu se i zamjenjuju riječima “točka i), ii), iii) i  iv)”. 

U stavku 2. istog članka, riječi “12 i 13” brišu se i zamjenjuju riječima “12, 13, 13a i 13b”.

 

Članak 4.

Članak 13. briše se i novi članovi 13, 13a i 13b dodaju se i glase:

Članak 13.

(1) Udio Distrikta u preostalom iznosu Distrikta utvrđuje se primjenom koeficijenta na način predviđen stavcima 2-7. ovog članka (u daljnjem tekstu: koeficijent doznačavanja Distrikta).

(2) Koeficijent doznačavanja Distrikta će za 2007. godinu  iznositi 3,55%.

(3) Za svaku narednu godinu nakon 2007. godine, koeficijent doznačavanja Distrikta obračunava se sukladno stavcima 3-7. ovog članka, na temelju podataka o registriranim osobama u Distriktu i u BiH, koji se vode u evidenciji o jedinstvenim matičnim brojevima Ministarstva civilnih poslova BiH (u daljem tekstu: CIPS podaci), koje će Ministarstvo civilnih poslova BiH dostavljati Odjeljenju za makroekonomske analize Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje (u daljnjem tekstu: OMA) najkasnije do posljednjeg radnog dana u prosincu za svaku godinu nakon 2007. godine.

(4) Koeficijent Distrikta za svaku narednu godinu nakon 2007. godine utvrđuje se na temelju udjela Distrikta u CIPS podacima o osobama registriranim u BiH nakon što se navedeni udio uveća za 29,3%, (u daljnjem tekstu: usklađeni udio Distrikta).

(5) Usklađeni udio Distrikta dijeli se brojem registriranih osoba u BiH na osnovu CIPS podataka (u daljem tekstu: korigirani udio Distrikta).

(6) Ako je korigirani udio Distrikta niži od koeficijenta doznačavanja navedenog u stavku 2. ovog članka, onda će koeficijent doznačavanja Distrikta za narednu godinu iznositi 3,55%.

(7) Ako je korigirani udio Distrikta veći od koeficijenta doznačavanja navedenog u stavku 2. ovog članka, onda će korigirani udio Distrikta predstavljati koeficijent doznačavanja Distrikta za narednu godinu.

 

Članak 13a.

(1) Izuzetno od odredaba članka 13. ovog Zakona, za godine od 2007. do uključivo 2011. godine, ukupan iznos prihoda koji se za svaku godinu raspodjeljuju Distriktu ne smije biti manji od 124 milijuna KM.

(2) Prvog radnog dana nakon 20. prosinca svake godine, Uprava je dužna OMA-i dostaviti sve podatke o iznosu raspodijeljenih prihoda, koji će biti tekući za navedeni datum.

(3) Ako je iznos prihoda raspodijeljenih Distriktu za tekuću godinu, na temelju procjena OMA u skladu sa stavkom 2. ovog članka, manji od 124 milijuna KM, razliku u iznosu prihoda raspodijeljenih Distriktu kompenziraju entiteti iz preostalog iznosa entitetâ u srazmjeri dvije trećine Federacija i jednu trećinu Republika Srpska.

(4) Najkasnije u roku od tri radna dana nakon 20. prosinca svake godine, Uprava će obavještavati entitete o razlici u raspodijeljenim prihodima iz stavka 3. ovog članka, te iznosima koji će se odbiti od preostalog iznosa enitetâ.

(5) Posljednjeg radnog dana svake godine, Uprava će dostaviti OMA-i sve podatke o ukupnim prihodima raspodijeljenim Distriktu za tekuću godinu. Uprava će izvršiti korekciju svakog viška u iznosu prihoda raspodijeljenih Distriktu nastalog na temelju stavka 3. ovog članka.  

 

Članak 13b.

(1) Udjeli entitetâ u preostalom iznosu entitetâ izračunavaju se kao preostali iznos pomnožen određenim koeficijentom (u daljnjem tekstu: koeficijent doznačavanja entitetâ).

(2) Koeficijent doznačavanja entitetâ utvrđuje se kao odnos suma krajnje potrošnje prikazane u prijavama poreza na dodanu vrijednost za robu i usluge na teritoriju danog korisnika prihoda i suma krajnje potrošnje prikazane u prijavama poreza na dodanu vrijednost na teritoriju Bosne i Hercegovine, koje su unesene u evidenciju Uprave za isto razdoblje. Informacija o krajnjoj potrošnji unosi se u evidenciju Uprave temeljem prijava poreza za koji obveznik nema pravo povrata, posebno za svaku stopu poreza na dodanu vrijednost.

(3) Krajnja potrošnja koja se utvrđuje iz prijava za porez na dodanu vrijednost iz stavka 2. ovog članka definira se kao porez na dodanu vrijednost za koji poreski obveznik nema pravo na povrat.

(4) Upravni odbor će donijeti provedbene akte o izračunavanju koeficijenta doznačavanja entitetâ.”

 

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu nakon objavljivanja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine ili 1. lipnja 2007. godine, ovisno o tome što nastupi kasnije.