07.07.2011 PIC SB

Komunike Vijeća za implementaciju mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 6. i 7. jula 2011. godine. Predstavnici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i građanskog društva prisustvovali su dijelovima sastanka.

Neformiranje nove vlade na državnom nivou nanosi ozbiljnu štetu interesima zemlje i njenih građana. To sprečava Bosnu i Hercegovinu da ispuni važne međunarodne obaveze, uključujući konačno ispunjenje programa 5+2. To je također razlog usporenog napretka BiH u procesu evropskih integracija. Ovakva situacija šalje negativnu poruku potencijalnim stranim ulagačima. Ugrožava pristup BiH značajnim finansijskim sredstvima koja dolaze izvana. Uzrokuje opšte razočarenje javnosti u političke procese. Upravni odbor PIC-a je ozbiljno zabrinut zbog činjenice da su politički lideri u BiH pokazali veoma malu zabrinutost zbog ovih posljedica, te ih poziva da stave na prvo mjesto interese zemlje i njenih građana te da pokrenu ozbiljan dijalog, u duhu kompromisa te u skladu sa uslovima definiranim u Opštem okvirnom sporazumu za mir, kako bi osigurali formiranje državne vlade zasnovane na širokoj koaliciji, bez daljnjih odgađanja. Politički lideri treba da rade tako da budu inspiracija mladoj generaciji, a ne razočarenje.

Buduća koalicija na državnom nivou mora biti posvećena ostvarenju hitnog i konkretnog napretka u pogledu brojnih pitanja, uključujući reforme koje su neophodne za evropske i evro-atlantske integracije. Organi vlasti BiH moraju poduzeti mjere da usklade Ustav zemlje sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci i usvojiti zakone na državnom nivou o državnoj pomoći i popisu stanovništva, kako bi BiH ostvarila daljnji napredak na svom putu integracije u Evropskoj uniji (EU). Upravni odbor PIC-a također je istaknuo značaj poboljšanja efikasnosti i funkcionalnosti državnih institucija, između ostalog i putem neophodnih ustavnih promjena, donesenih u skladu sa postojećim ustavnim odredbama. Zemlja mora poduzeti sve mjere kako bi se osigurala vladavina prava i moraće biti u stanju da donese i provede zakone i propise EU. Novi organi vlasti treba da nastave sa naporima na reformi javne uprave, koji su ključni da bi se odgovorilo na potrebe građana i od suštinske važnosti za napredak na putu evropskih integracija. U tom duhu, Upravni odbor PIC-a pozvao je organe vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da se rukovode principima profesionalizma, političke neutralnosti i popunjavanja radnih mjesta u javnoj upravi koje je zasnovano na kvalificiranosti kandidata. Članice NATO-a u sastavu Upravnog odbora PIC-a i Japan pozvali su nove organe vlasti da realizuju neophodne mjere kako bi omogućili pokretanje Akcionog plana za članstvo BiH u NATO savezu.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je formiranje Parlamentarne skupštine BiH te činjenicu da su entitetske i mnoge kantonalne vlade sada u potpunosti funkcionalne. Pozvao je preostale kantone da formiraju nove vlade što je prije moguće.

U skladu sa nedvosmislenim opredijeljenjem EU da BiH omogući perspektivu u Uniji, Upravni odbor PIC-a je pozdravio daljnje jačanje angažmana EU u BiH, te imenovanje Petera Sorensena na mjesto šefa Delegacije EU, koje je izvršeno u okviru strategije EU za BiH usvojene od strane Vijeća EU za vanjske poslove u martu 2011. godine. Upravni odbor PIC-a se nada bliskoj saradnji i koordinaciji između pojačanog prisustva EU, visokog predstavnika u BiH i drugih predstavnika međunarodne zajednice, u skladu sa njihovim postojećim ulogama.Upravni odbor PIC-a je primio k znanju stav EU da misije iz domena zajedničke sigurnosne i odbrambene politike, prije svega EUPM i EUFOR – Operacija Althea, predstavljaju značajne elemente sveukupne strategije EU za BiH, te da će biti pod redovnim razmatranjem na osnovu situacije na terenu.

Upravni odbor PIC-a istakao je svoje nedvojbeno opredjeljenje za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH. Upravni odbor PIC-a potvrdio je svoju punu podršku visokom predstavniku, koji će nastaviti osiguravati puno poštivanje Opšteg okvirnog sporazuma za mir i izvršavati svoj mandat u skladu sa Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, koji ostaju nepromijenjeni. Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na njihovu obavezu punog poštivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir, svih njegovih aneksa i odluka visokog predstavnika. Upravni odbor PIC-a je naglasio da će međunarodna zajednica zadržati neophodne instrumente za suprotstavljanje destruktivnim tendencijama te da neće dozvoliti pokušaje ugrožavanja Daytonskog mirovnog sporazuma.

Upravni odbor PIC-a primio je k znanju pozitivnu odluku organa vlasti Republike Srpske (RS) od 1. juna, da povuku odluku od 13. aprila o referendumu, koji je bio neprihvatljiv. U tom kontekstu, pozdravio je početak strukturiranog dijaloga o pravosuđu pod vođstvom EU i izrazio podršku preporukama sa prvog sastanka u vezi sa potrebom da se do kraja dovede implementacija državne strategije za procesuiranje ratnih zločina i reformu pravosudnog sektora. Također je ponovio da zaključci koje je NSRS usvojila 13. aprila ne oslobađaju organe vlasti RS obaveza iz Opšteg okvirnog sporazuma za mir a osobito iz Aneksa 4. i 10. tog Sporazuma. Upravni odbor PIC-a također je osudio i odbacio česte štetne izjave nekih javnih zvaničnika kojima se dovodi u pitanje teritorijalni integritet BiH te se prijeti jednostranim promjenama ustavne strukture zemlje.[1]

Upravni odbor PIC-a pozvao je sve organe vlasti da osiguraju odgovarajuće funkcioniranje institucija na svim nivoima. Osobito je naglasio da se ne smiju ugrožavati nadležnosti na državnom nivou. Izrazio je jaku podršku pravosudnim institucijama BiH i drugim reformama koje su provedene u kontekstu ispunjavanja obaveza iz Opšteg okvirnog sporazuma za mir i daljnjih standarda integracije u EU i NATO. Naglasio je potrebu da se hitno usvoji državni budžet za 2011. godinu, kojim bi se osigurao dovoljan prihod za efikasno funkcioniranje institucija na državnom nivou. Upravni odbor PIC-a dalje je apelovao na relevantne organe da usvoje Globalni fiskalni okvir kako bi se omogućila raspodjela neraspoređene međunarodne finansijske pomoći.

Upravni odbor PIC-a izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da nakon posljednje sjednice Odbora nije došlo do napretka u smislu ispunjenja preostalih ciljeva i uvjeta iz programa 5+2. Ispunjenje tog programa i dalje je neophodno za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a očekuje da će uskoro biti obaviješten o preporuci supervizora za Brčko i visokog predstavnika o zatvaranju Arbitražnog vijeća za Brčko, što bi Upravnom odboru PIC-a omogućilo da donese odluku o okončanju supervizije za Brčko. Upravni odbor podsjeća entitete na važne i obavezujuće dužnosti koje proističu iz Konačne odluke za Brčko i Ustava BiH. Sa interesovanjem je primio k znanju razne aktivnosti koje se odnose na Distrikt Brčko, između ostalog i usvajanje Dekreta od strane Vlade RS 6. jula, u vezi sa kartografskim publikacijama teritorije RS i očekuje da odmah bude obaviješten o njegovim praktičnim učincima.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je hapšenje i izručenje Ratka Mladića Međunarodnom sudu za zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji (MKSJ) u Hagu. U tom smislu, Upravni odbor PIC-a očekuje nastavak saradnje organa vlasti BiH sa MKSJ te punu podršku za institucije BiH u procesuiranju ratnih zločina. Upravni odbor PIC-a još jednom je potvrdio da se genocid u Srebrenici, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti počinjeni u toku sukoba u BiH ne smiju zaboraviti niti poricati. Upravni odbor PIC-a još jednom izražava iskreno saosjećanje sa žrtvama zločina počinjenih u toku sukoba.

Upravni odbor PIC-a ponovio je ranije pozive na provedbu “Revidirane strategije za implementaciju Aneksa 7”.

Upravni odbor PIC-a naglasio je važnost slobode izražavanja i slobodnih i nezavisnih medija, uključujući i odgovarajuća nadzorna tijela i regulatorne mehanizme. Pozvao je vlasti da osiguraju da novinari mogu nesmetano raditi. Apelovao je na sve medije da izvještavaju objektivno i u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.

Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na njihove obaveze iz Aneksa 2. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u vezi sa međuentitetskom linijom razgraničenja, te ponovo izrazio svoju podršku stalnom angažmanu EUFOR-a i NATO-a u vezi sa međuentitetskom linijom razgraničenja.

Upravni odbor PIC-a izrazio je podršku regionalnoj saradnji i pomirenju kao temeljnom mehanizmu za prevazilaženje razlika i uspostavljanje skladnih odnosa između BiH i susjednih zemalja. Osobito je pozdravio nedavno jačanje dijaloga na državnom vrhu između vlasti BiH i susjednih zemalja, te se nada novim inicijativama čiji je cilj daljnje jačanje tog trenda. Među naporima usmjerenim ka pomirenju treba da se nađe i pristup obrazovanju koji će biti više okrenut ka budućnosti i integraciji.

Sljedeći sastanak Upravnog odbora PIC-a održaće se u Sarajevu 30. novembra i 1. decembra 2011. godine.


[1] Ruska Federacija se ne slaže sa ovim stavom. Međutim, Ruska Federacija podržava početak strukturiranog dijaloga o sektoru pravosudja sa EU.