10.12.2014 PIC SB

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) sastao se na nivou političkih direktora u Sarajevu 9. i 10. decembra 2014. godine kako bi ponovo potvrdio svoju viziju i čvrstu opredijeljenost za stabilnu, demokratsku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH) s funkcionalnijim institucijama.

Upravni odbor PIC-a podvukao je svoju nedvosmislenu opredijeljenost za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH u skladu s međunarodnim pravom.

U vezi s općim izborima održanim u oktobru 2014. godine, Upravni odbor PIC-a je pozdravio preliminarnu procjenu OSCE ODIHR-a i Vijeća Evrope/PACE da su izbori generalno održani u skladu s međunarodnim standardima za demokratske izbore, konstatirajući, međutim, da značajan broj građana još uvijek nema pasivno biračko pravo.

Na sastanku s Predsjedništvom BiH, Upravni odbor PIC-a pozvao je nove vlasti da se hitno počnu baviti ekonomskim i socijalnim izazovima sa kojima je BiH suočena i da stvaraju nove ekonomske prilike, posebno za mlade u BiH, kao što to građani zahtijevaju.

Upravni odbor PIC-a pozvao je na prioritetno formiranje vlasti na svim nivoima kako bi se konačno mogli riješiti važni izazovi koji stoje pred BiH i problemi njenih građana.

Upravni odbor PIC-a podvukao je svoju podršku daljem napretku BiH na evroatlantskom putu i posebno je pozvao institucije BiH i izabrane lidere da izađu iz zastoja koji blokira integracioni put ove zemlje i da implementiraju najhitnije ekonomske reforme definirane u Sporazumu za rast i zapošljavanje. U ovom kontekstu, Upravni odbor PIC-a čvrsto podržava osnaženi pristup i stalne napore u pogledu aktuelne inicijative EU, koja ima za cilj revitalizaciju reformskog procesa u BiH i pomaka ove zemlje prema EU, istovremeno zadržavajući zahtjeve i uslove za pristup Evropskoj uniji.[1]

Pored toga, Upravni odbor PIC-a pozvao je vlasti u BiH da:

  1. Značajno ubrzaju odgovor na poplave i upute pomoć onima koji su i dalje posebno ugroženi. Osim toga, da poduzmu preventivne mjere i pojačaju otpornost od poplava, uključujući regionalni pristup, sve u skladu sa zaključcima međunarodne donatorske konferencije održane u Briselu u julu 2014. godine i u koordinaciji s međunarodnom zajednicom;
  2. Unaprijede izborni proces, posebno u pogledu revizije granica izbornih jedinica i dodjele mandata, kako bi bolje odražavali broj registriranih birača, te rada biračkih odbora i reguliranja finansiranja kampanje;
  3. Poštuju i provode odluke Ustavnog suda BiH, koje su konačne i obvezujuće, a posebno odluku o Mostaru, osiguravši da Mostar ostane jedinstvena, koherentna, multietnička jedinica lokalne samouprave, s određenim stepenom lokalnih ovlasti/administracije ispod nivoa grada;
  4. Krivično gone slučajeve korupcije na visokom nivou; efikasno procesuiraju ratne zločine u skladu s domaćim strategijama, pri čemu prioriteti treba da budu najsloženiji i najozbiljniji slučajevi, a težište na kvaliteti umjesto na broju optužnica; poštuju pravila za sprečavanje sukoba interesa u sudskim imenovanjima u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću.
  5. Odlučno unapređuju obrazovnu reformu s ciljem poboljšanja obrazovnih standarda, zasnovanih na principima nediskriminacije, nesegregacije i inkluzivnosti.
  6. Suzdrže se od negativne retorike, koja odvraća energiju sa hitnih reformi potrebnih za generiranje ekonomskih prilika za sve.

Članice NATO-a unutar Upravnog odbora PIC-a i Japan također su pozvali organe vlasti u BiH da uknjiže perspektivnu vojnu imovinu BiH prema zahtjevu javnog pravobranioca BiH kao vlasništvo države BiH, u skladu sa Zakonom o odbrani BiH i poštivajući u potpunosti odluku Ustavnog suda BiH, kao preduslov za aktiviranje Akcionog plana članstva u NATO-u.

Upravni odbor PIC-a još jednom je izrazio punu podršku visokom predstavniku, koji će nastaviti da osigurava puno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir i vrši svoj mandat u skladu s Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Istaknuo je da međunarodna zajednica zadržava potrebne instrumente za očuvanje Daytonskog mirovnog sporazuma.

U tom kontekstu, Upravni odbor PIC-a podsjetio je vlasti BiH da visokom predstavnikom i njegovom uredu moraju osigurati blagovremeni pristup zvaničnicima, institucijama i dokumentima. U skladu s Aneksom 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir, svi organi vlasti u BiH obavezni su da u potpunosti sarađuju sa visokim predstavnikom kao i s međunarodnim organizacijama i agencijama iz člana IX Općeg okvirnog sporazuma za mir.

Upravni odbor PIC-a istaknuo je potrebu da se u potpunosti provede program 5+2, koji je i dalje preduslov za zatvaranje OHR-a.

Upravni odbor PIC-a održat će sljedeći sastanak u Sarajevu 26. i 27. maja 2015. godine.


[1] Mišljenje Ruske Federacije je da evroatlantske integracije nisu jedina perspektiva Bosne i Hercegovine, te stoga ne podržava ovaj paragraf.