15.09.1999

Tabela Specijalnih Izvjestaja Ombudsmena

Tabela Specijalnih Izvjestaja Ombudsmena

Septembar 1999

LEGENDA:

a: potreba za aktivnosti OHR-a radi postivanja
NO: neobjavljen (izvjestaj je povjerljiv)

Br. Naziv slucaja Slucaj br. Upucen: Vrsta slucaja Clanovi
Dostav.
Status
1 Zdravstvo Brckog   Predsjednik i opstina Brcko diskriminacija prava na zdrav./rad A5,A6;A12 iCESCR
12-12-1996
postivanje
2 Korespondencija i pristup sudu 342/97 BiH Ministar komunikacija postiv. koresp./fer sudjenje/diskriminacija A6,A8
28/2/97
postivanje
3 Zakon o sluzb. upotrebi jezika 345/97 RS Ministar informacija sloboda izrazavanja A10
04-02-1997
postivanje
4 Incident u Mostaru 348/97 FBiH Ministarstva pravde i un. Posl. pravo na zivot/zlostavljanje A2,A3
04-10-1997
a
5 Pravo na rad u “Kozaraprevozu” 392/97 RS Ministar rada diskriminacija u vezi prava na rad A5,6 iCESCR
05-06-1997
postivanje
6 Neprovedba sudske odluke 391/97 RS Ministarstvo pravde i un. Pos. fer sudjenje A6
05-12-1997
postivanje
7 Zvornik 7 449/97 Predsj. Prvost. suda u Zvorniku, RS fer saslusanje u kriv. postupku A6
06-03-1997
postivanje
8 Zvornik 3 486/97 Predsj. Okruz. suda u Bijeljini,RS fer saslusanje u kriv. postupku A6 (2) (3b,c,d)
19/6/97
postivanje
9 Pravo na povratak 504/97 BiH Ministar civil. poslova sloboda kretanja/zastita imovine A2,3 P4/A1P1
07-02-1997
postivanje
10 Smrtna kazna 556/97 RS Ministar pravde smrtna kazna A2,A1P6
18/7/97
postivanje
11 Zakon o otkupu stana 980/97 FBiH Parlamenta i Vlada postovanje doma/ zastita imovine A8,A1P1
21/11/97
postivanje
12 Zakon o upotrebi napus. imovine 1543/98 Predsjednik Vlade RS postovanje doma/ zast. imov./diskrim. A8, A14, A1P1
04-09-1998
postivanje
13 Konfiskacija polj. zemljista   X opstina u RS zastita imovine/ diskriminacija A1P1,A14,
16/7/98
NO/postiv.
14 Zvornik 3 2650/99 Vrhovni sud RS fer su|enje/diskriminacija A6, 14; A26 iCCPR
18/1/99
a
15 Penzija/invalidnina 2859/99 FBiH Parlamenta i Vlada zastita imovine/ diskriminacija A1P1, A14
26/5/99
nastavak
16 Promjene u Urban. planu RS 655/98 Pred. Vlade RS i 3 Preds. Opstina zastita imovine/ diskriminacija A1P1, A14,
27/5/99
nastavak
17 Zastita povratnika 3275/99 Pred. Vlade RS i Fed. BiH diskriminacija u zastiti povratnika A3,8,A1P1, A26ICCPR
29/9/99
nastavak

OHR Human Rights/Rule of Law Department