28.01.2004

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata FBiH

Koristeći se ovlastima koja su visokome predstavniku data u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnoga dijela Mirovnoga ugovora) Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gorenarečenoga Sporazuma o provedbi civilnoga dijela Mirovnoga ugovora; i poseb [...]
14.01.2004

Odluka o imenovanju prvog predsjedatelja Upravnog odbora sustava za indirektno oprezivanje

Koristeći se ovlastima koje su Visokom predstavniku date u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gorenavedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzev [...]
18.04.2003

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata

Koristeći se ovlastima koja su Visokom predstavniku data u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno [...]
06.03.2003

Decision Enacting the Law on Gifts of the Republika Srpska

In the exercise of the powers vested in the High Representative by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on [...]